DetailsViewUpdatedEventArgs.ExceptionHandled Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy wyjątek, który został wywołany podczas operacji aktualizacji, został obsłużony w obsłudze zdarzeń.Gets or sets a value indicating whether an exception that was raised during the update operation was handled in the event handler.

public:
 property bool ExceptionHandled { bool get(); void set(bool value); };
public bool ExceptionHandled { get; set; }
member this.ExceptionHandled : bool with get, set
Public Property ExceptionHandled As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli wyjątek został obsłużony w programie obsługi zdarzeń; w przeciwnym razie false .true if the exception was handled in the event handler; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak użyć właściwości, ExceptionHandled Aby wskazać, że wyjątek został obsłużony w programie obsługi zdarzeń.The following code example demonstrates how to use the ExceptionHandled property to indicate that the exception was handled in the event handler.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
 
 void CustomerDetailsView_ItemUpdated(Object sender, 
  DetailsViewUpdatedEventArgs e)
 {
  // Use the Exception property to determine whether an exception
  // occurred during the insert operation.
  if (e.Exception == null)
  {
   // Use the Values property to get the value entered by 
   // the user for the CompanyName field.
   String keyFieldValue = e.Keys["CustomerID"].ToString();

   // Display a confirmation message.
   MessageLabel.Text = "Record " + keyFieldValue + 
    " updated successfully. ";

   // Display the old and new values.
   DisplayValues(e);

   if (e.AffectedRows == 1)
   {
    MessageLabel.Text += e.AffectedRows.ToString() + 
     " record updated.";
   }
   else
   {
    MessageLabel.Text += e.AffectedRows.ToString() + 
     " records updated.";
   }
  }
  else
  {
   // Insert the code to handle the exception.
   MessageLabel.Text = e.Exception.Message;

   // Use the ExceptionHandled property to indicate that the 
   // exception is already handled.
   e.ExceptionHandled = true;

   // When an exception occurs, keep the DetailsView
   // control in edit mode.
   e.KeepInEditMode = true;
  }
 }

 void DisplayValues(DetailsViewUpdatedEventArgs e)
 {
  
  MessageLabel.Text += "<br/></br>";
  
  // Iterate through the OldValue and NewValues
  // properties and display the values.
  for (int i = 0; i < e.OldValues.Count; i++)
  {
   MessageLabel.Text += "Old Value=" + e.OldValues[i].ToString() +
    ", New Value=" + e.NewValues[i].ToString() + "<br/>";
  }

  MessageLabel.Text += "</br>";
  
 }
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

 <head runat="server">
  <title>DetailsViewUpdatedEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>DetailsViewUpdatedEventArgs Example</h3>
            
    <asp:detailsview id="CustomerDetailsView"
     datasourceid="DetailsViewSource"
     autogeneraterows="true"
     autogenerateeditbutton="true" 
     allowpaging="true"
     datakeynames="CustomerID" 
     onitemupdated="CustomerDetailsView_ItemUpdated"
     runat="server">
      
     <pagersettings position="Bottom"/> 
          
    </asp:detailsview>
    
    <br/>
    
    <asp:label id="MessageLabel"
     forecolor="Red"
     runat="server"/>
      
    <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
    <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
    <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
    <!-- from the web.config file.              -->
    <asp:sqldatasource id="DetailsViewSource"
     selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], 
      [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
     updatecommand="Update [Customers] Set 
     [CompanyName]=@CompanyName, [Address]=@Address, 
     [City]=@City, [PostalCode]=@PostalCode, 
     [Country]=@Country 
     Where [CustomerID]=@CustomerID"
     connectionstring=
     "<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
     runat="server"/>
      
   </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
 
 Sub CustomerDetailsView_ItemUpdated(ByVal sender As Object, ByVal e As DetailsViewUpdatedEventArgs)
 
  ' Use the Exception property to determine whether an exception
  ' occurred during the insert operation.
  If e.Exception Is Nothing Then
  
   ' Use the Values property to get the value entered by 
   ' the user for the CompanyName field.
   Dim keyFieldValue As String = e.Keys("CustomerID").ToString()

   ' Display a confirmation message.
   MessageLabel.Text = "Record " & keyFieldValue & _
    " updated successfully. "

   ' Display the old and new values.
   DisplayValues(e)

   If e.AffectedRows = 1 Then

    MessageLabel.Text &= e.AffectedRows.ToString() & _
     " record updated."
   
   Else
   
    MessageLabel.Text &= e.AffectedRows.ToString() & _
     " records updated."
   
   End If
  
  Else
  
   ' Insert the code to handle the exception.
   MessageLabel.Text = e.Exception.Message

   ' Use the ExceptionHandled property to indicate that the 
   ' exception is already handled.
   e.ExceptionHandled = True

   ' When an exception occurs, keep the DetailsView
   ' control in edit mode.
   e.KeepInEditMode = True
  
  End If
  
 End Sub

 Sub DisplayValues(ByVal e As DetailsViewUpdatedEventArgs)
  
  MessageLabel.Text &= "<br/></br>"
  
  ' Iterate through the OldValue and NewValues
  ' properties and display the values.
  Dim i As Integer
    
  For i = 0 To e.OldValues.Count - 1
  
   MessageLabel.Text &= "Old Value=" & e.OldValues(i).ToString() & _
    ", New Value=" & e.NewValues(i).ToString() & "<br/>"
  
  Next

  MessageLabel.Text &= "</br>"
  
 End Sub
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

 <head runat="server">
  <title>DetailsViewUpdatedEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>DetailsViewUpdatedEventArgs Example</h3>
            
    <asp:detailsview id="CustomerDetailsView"
     datasourceid="DetailsViewSource"
     autogeneraterows="true"
     autogenerateeditbutton="true" 
     allowpaging="true"
     datakeynames="CustomerID" 
     onitemupdated="CustomerDetailsView_ItemUpdated"
     runat="server">
      
     <pagersettings position="Bottom"/> 
          
    </asp:detailsview>
    
    <br/>
    
    <asp:label id="MessageLabel"
     forecolor="Red"
     runat="server"/>
      
    <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
    <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
    <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
    <!-- from the web.config file.              -->
    <asp:sqldatasource id="DetailsViewSource"
     selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], 
      [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
     updatecommand="Update [Customers] Set 
     [CompanyName]=@CompanyName, [Address]=@Address, 
     [City]=@City, [PostalCode]=@PostalCode, 
     [Country]=@Country 
     Where [CustomerID]=@CustomerID"
     connectionstring=
     "<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
     runat="server"/>
      
   </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Gdy wyjątek jest wywoływany podczas operacji aktualizacji, użyj właściwości, ExceptionHandled Aby wskazać, czy wyjątek został obsłużony w programie obsługi zdarzeń.When an exception is raised during the update operation, use the ExceptionHandled property to indicate whether the exception was handled in the event handler. Gdy ta właściwość jest ustawiona na true , wyjątek jest uznawany za obsłużony i nie jest przenoszona do następnego stosu wywołań.When this property is set to true, the exception is considered handled and is not passed further up the call stack. Jeśli ta właściwość jest ustawiona na false , wyjątek jest przesyłany do następnej metody na stosie wywołań do obsługi.If this property is set to false, the exception is passed to the next method on the call stack for handling. Aby określić, który wyjątek został zgłoszony, użyj Exception właściwości.To determine which exception was raised, use the Exception property.

Dotyczy

Zobacz też