FontUnit.Inequality(FontUnit, FontUnit) Operator

Definicja

Porównuje dwa FontUnit obiekty pod kątem nierówności.Compares two FontUnit objects for inequality.

public:
 static bool operator !=(System::Web::UI::WebControls::FontUnit left, System::Web::UI::WebControls::FontUnit right);
public static bool operator != (System.Web.UI.WebControls.FontUnit left, System.Web.UI.WebControls.FontUnit right);
static member op_Inequality : System.Web.UI.WebControls.FontUnit * System.Web.UI.WebControls.FontUnit -> bool
Public Shared Operator != (left As FontUnit, right As FontUnit) As Boolean

Parametry

left
FontUnit

Element FontUnit zawierający właściwości czcionki po lewej stronie operatora.A FontUnit that contains font properties on the left of the operator.

right
FontUnit

Element FontUnit zawierający właściwości czcionki po prawej stronie operatora.A FontUnit that contains font properties on the right of the operator.

Zwraca

true Jeśli oba FontUnit obiekty nie są równe; w przeciwnym razie false.true if both FontUnit objects are not equal; otherwise, false.

Uwagi

Aby uzyskać FontUnit obiektów nie równa się wzajemnie, każdy obiekt musi mieć różne wartości Type właściwości lub Unit właściwości.For the FontUnit objects to be not equal to each other, each object must either have different values for the Type property or the Unit property.

Jest równoważne metodę dla tego operatora FontUnit.Equals(Object)The equivalent method for this operator is FontUnit.Equals(Object)

Dotyczy

Zobacz też