HyperLink.AddParsedSubObject(Object) Metoda

Definicja

Powiadamia formant o przeanalizowaniu elementu i dodaje element do HyperLink kontrolki.Notifies the control that an element was parsed, and adds the element to the HyperLink control.

protected:
 override void AddParsedSubObject(System::Object ^ obj);
protected override void AddParsedSubObject (object obj);
override this.AddParsedSubObject : obj -> unit
Protected Overrides Sub AddParsedSubObject (obj As Object)

Parametry

obj
Object

ObjectReprezentujący przeanalizowany element.An Object that represents the parsed element.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak zastąpić AddParsedSubObject metodę w niestandardowym HyperLink formancie serwera, aby zawsze ustawił właściwość Text na właściwość Text obiektu przeanalizowanego, jeśli przeanalizowany obiekt jest Literal i do pustego ciągu w przeciwnym razie.The following code example demonstrates how to override the AddParsedSubObject method in a custom HyperLink server control so that it always sets the text property to the parsed object's text property, if the parsed object is a Literal, and to an empty string otherwise.

<%@ Register TagPrefix="aspSample" Namespace="Samples.AspNet.CS.Controls" Assembly="Samples.AspNet.CS" %>
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head>
    <title>Custom HyperLink - AddParsedSubObject - C# Example</title>
  </head>
  <body>
    <form id="Form1" method="post" runat="server">
      <h3>Custom HyperLink - AddParsedSubObject - C# Example</h3>

      <aspSample:CustomHyperLinkAddParsedSubObject 
       id="HyperLink1" runat="server" Target="_blank"
       NavigateUrl="http://www.microsoft.com/" 
       ToolTip="Microsoft Web Site">www.microsoft.com
      </aspSample:CustomHyperLinkAddParsedSubObject>

    </form>
  </body>
</html>
<%@ Register TagPrefix="aspSample" Namespace="Samples.AspNet.VB.Controls" Assembly="Samples.AspNet.VB" %>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head>
    <title>Custom HyperLink - AddParsedSubObject - VB.NET Example</title>
  </head>
  <body>
    <form id="Form1" method="post" runat="server">
      <h3>Custom HyperLink - AddParsedSubObject - VB.NET Example</h3>

      <aspSample:CustomHyperLinkAddParsedSubObject 
       id="HyperLink1" runat="server" Target="_blank"
       NavigateUrl="http://www.microsoft.com/" 
       ToolTip="Microsoft Web Site">www.microsoft.com
      </aspSample:CustomHyperLinkAddParsedSubObject>

    </form>
  </body>
</html>
using System.Web;
using System.Security.Permissions;

namespace Samples.AspNet.CS.Controls
{
 [AspNetHostingPermission(SecurityAction.Demand, Level = AspNetHostingPermissionLevel.Minimal)]
 public sealed class CustomHyperLinkAddParsedSubObject : System.Web.UI.WebControls.HyperLink
 {
  protected override void AddParsedSubObject(object obj)
  {
   // If the server control contains any child controls.
   if (this.HasControls()) 
   {
    // Notify the base server control that an element, either XML or HTML, 
    // was parsed, and adds the element to the server control's 
    // ControlCollection object.
    base.AddParsedSubObject(obj);
   }
    // Else the server control doesn't contain any child controls.
   else 
   {
    // If the parsed element is a LiteralControl.
    if (obj is System.Web.UI.LiteralControl) 
    {
     // Set the server control's Text property to the parsed element's Text value.
     this.Text = ((System.Web.UI.LiteralControl)obj).Text;
    }
     // Else the parsed element is not a LiteralControl.
    else 
    {
     // If the server control has a value in the Text property.
     string currentText = this.Text;
     if (currentText.Length != 0) 
     {
      // Set the server control's Text property to an empty string.
      this.Text = System.String.Empty;

      // Notify the base server control that a new LiteralControl was parsed, 
      // and adds the element to the server control's ControlCollection object.
      base.AddParsedSubObject(new System.Web.UI.LiteralControl(currentText));
     }
     base.AddParsedSubObject(obj);
    }
   }
  }
 }
}
<AspNetHostingPermission(SecurityAction.Demand, Level:=AspNetHostingPermissionLevel.Minimal)> _
Public NotInheritable Class CustomHyperLinkAddParsedSubObject
  Inherits System.Web.UI.WebControls.HyperLink

  Protected Overrides Sub AddParsedSubObject(ByVal obj As Object)

    ' If the server control contains any child controls.
    If Me.HasControls() Then

      ' Notify the base server control that an element, either XML or HTML, 
      ' was parsed, and adds the element to the server control's 
      ' ControlCollection object.
      MyBase.AddParsedSubObject(obj)
      ' Else the server control doesn't contain any child controls.
    Else
      ' If the parsed element is a LiteralControl.
      If TypeOf obj Is System.Web.UI.LiteralControl Then

        ' Set the server control's Text property to the parsed element's Text value.
        Me.Text = CType(obj, System.Web.UI.LiteralControl).Text

        ' Else the parsed element is not a LiteralControl.
      Else
        ' If the server control has a value in the Text property.
        Dim currentText As String = Me.Text
        If currentText.Length <> 0 Then

          ' Set the server control's Text property to an empty string.
          Me.Text = System.String.Empty

          ' Notify the base server control that a new LiteralControl was parsed, 
          ' and adds the element to the server control's ControlCollection object.
          MyBase.AddParsedSubObject(New System.Web.UI.LiteralControl(currentText))
        End If
        MyBase.AddParsedSubObject(obj)
      End If
    End If
  End Sub
End Class

Uwagi

Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów formantów podczas wyprowadzania kontrolki niestandardowej z HyperLink klasy.This method is used primarily by control developers, when deriving a custom control from the HyperLink class.

Jeśli obiekt wejściowy jest LiteralControl , a HyperLink kontrolka nie ma żadnych formantów podrzędnych, obiekt wejściowy jest używany do ustawiania Text właściwości formantu.If the input object is a LiteralControl, and the HyperLink control has no child controls, then the input object is used to set the Text property of the control. W przeciwnym razie AddParsedSubObject wywoływana jest metoda klasy bazowej, Control a określony obiekt zostanie dodany do Controls kolekcji.Otherwise, the AddParsedSubObject method of the base Control class is called and the specified object is added to the Controls collection.

Dotyczy

Zobacz też