ListView.BackColor Właściwość

Definicja

Przesłania BackColor Właściwość.Overrides the BackColor property. Ustawienie tej właściwości nie jest obsługiwane przez ListView formant.Setting this property is not supported by the ListView control.

public:
 virtual property System::Drawing::Color BackColor { System::Drawing::Color get(); void set(System::Drawing::Color value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public override System.Drawing.Color BackColor { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.BackColor : System.Drawing.Color with get, set
Public Overrides Property BackColor As Color

Wartość właściwości

Color

Empty, co oznacza, że właściwość nie jest ustawiona.Empty, which indicates that the property is not set.

Atrybuty

Wyjątki

Podjęto próbę ustawienia BackColor właściwości.An attempt was made to set the BackColor property.

Uwagi

Właściwości stylu nie są obsługiwane przez ListView formant.Style properties are not supported by the ListView control. Jeśli spróbujesz ustawić BackColor Właściwość, NotSupportedException zostanie zgłoszony wyjątek.If you try to set the BackColor property, a NotSupportedException exception is thrown. Po otrzymaniu właściwości zwraca wartość domyślną odpowiadającej jej właściwości klasy bazowej.If you get the property, it returns the default value of the corresponding property of the base class.

Aby określić styl ListView formantu, należy nadać kontrolki w ListView szablonach przy użyciu kaskadowych arkuszy stylów (CSS) lub elementów stylu wbudowanego.To style the ListView control, you must style the controls inside the ListView templates by using cascading style sheets (CSS) classes or inline style elements.

Dotyczy

Zobacz też