WebControl.BackColor Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia kolor tła kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the background color of the Web server control.

public:
 virtual property System::Drawing::Color BackColor { System::Drawing::Color get(); void set(System::Drawing::Color value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Web.UI.WebControls.WebColorConverter))]
public virtual System.Drawing.Color BackColor { get; set; }
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Web.UI.WebControls.WebColorConverter))]
public virtual System.Drawing.Color BackColor { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Web.UI.WebControls.WebColorConverter))>]
member this.BackColor : System.Drawing.Color with get, set
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Web.UI.WebControls.WebColorConverter))>]
member this.BackColor : System.Drawing.Color with get, set
Public Overridable Property BackColor As Color

Wartość właściwości

Color

ColorReprezentujący kolor tła kontrolki.A Color that represents the background color of the control. Wartość domyślna to Empty , co oznacza, że ta właściwość nie jest ustawiona.The default is Empty, which indicates that this property is not set.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób ustawiania BackColor właściwości Table kontrolki, która jest dziedziczona z WebControl klasy bazowej.The following example illustrates how to set the BackColor property of the Table control, which is inherited from the WebControl base class.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>BackColor Property</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h3>BackColor Property of a Web Control</h3>
 
    <asp:Table id="Table1" runat="server"
      CellPadding = "10" 
      GridLines="Both"
      BackColor="LightBlue">
      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>
      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>
    </asp:Table>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>BackColor Property</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h3>BackColor Property of a Web Control</h3>
 
    <asp:Table id="Table1" runat="server"
      CellPadding = "10" 
      GridLines="Both"
      BackColor="LightBlue">
      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>
      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>
    </asp:Table>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Uwagi

Użyj BackColor właściwości, aby określić kolor tła kontrolki serwera sieci Web.Use the BackColor property to specify the background color of the Web server control. Ta właściwość jest ustawiana za pomocą System.Drawing.Color obiektu.This property is set using a System.Drawing.Color object.

Uwaga

Ta właściwość będzie renderowana tylko dla niektórych kontrolek.This property will render for only certain controls. Na przykład,,,, Table Panel DataGrid Calendar i ValidationSummary będzie renderować tę właściwość.For example, Table, Panel, DataGrid, Calendar, and ValidationSummary will render this property. Będzie również działała dla CheckBoxList RadioButtonList i, DataList jeśli ich RepeatLayout Właściwość to RepeatLayout.Table , nie RepeatLayout.Flow .It will also work for CheckBoxList, RadioButtonList and DataList if their RepeatLayout property is RepeatLayout.Table, not RepeatLayout.Flow.

Ogólnie rzecz biorąc, tylko kontrolki renderowane jako <table> tag mogą wyświetlać kolor tła w kodzie html 3,2, natomiast prawie każda kontrolka może w kodzie html 4,0.In general, only controls that render as a <table> tag can display a background color in HTML 3.2, whereas almost any control can in HTML 4.0.

<span> Label RepeatLayout RepeatLayout.Flow Ta właściwość będzie działała w programie Microsoft Internet Explorer w wersji 5 i nowszych, ale nie w programie Microsoft Internet Explorer w wersji 4, w przypadku formantów, które są renderowane jako tag (w tym wszystkie kontrolki walidacji i kontrolki listy z ich właściwością).For controls that render as a <span> tag (including Label, all validation controls, and list controls with their RepeatLayout property set to RepeatLayout.Flow), this property will work in Microsoft Internet Explorer version 5 and later, but not in Microsoft Internet Explorer version 4.

Dotyczy

Zobacz też