DataGrid Klasa

Definicja

Kontrolka listy powiązanej z danymi, która wyświetla elementy ze źródła danych w tabeli.A data bound list control that displays the items from data source in a table. DataGridKontrolka umożliwia wybieranie, sortowanie i edytowanie tych elementów.The DataGrid control allows you to select, sort, and edit these items.

public ref class DataGrid : System::Web::UI::WebControls::BaseDataList, System::Web::UI::INamingContainer
public class DataGrid : System.Web.UI.WebControls.BaseDataList, System.Web.UI.INamingContainer
type DataGrid = class
  inherit BaseDataList
  interface INamingContainer
Public Class DataGrid
Inherits BaseDataList
Implements INamingContainer
Dziedziczenie
Implementuje

Przykłady

Projekt witryny sieci Web programu Visual Studio z kodem źródłowym jest dostępny do załączenia do tego tematu: Pobierz.A Visual Studio Web site project with source code is available to accompany this topic: Download.

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób używania DataGrid kontrolki do wyświetlania elementów w źródle danych.The following code example demonstrates how to use the DataGrid control to display the items in the data source.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script language="C#" runat="server">
 
   ICollection CreateDataSource() 
   {
     DataTable dt = new DataTable();
     DataRow dr;
 
     dt.Columns.Add(new DataColumn("IntegerValue", typeof(Int32)));
     dt.Columns.Add(new DataColumn("StringValue", typeof(string)));
     dt.Columns.Add(new DataColumn("CurrencyValue", typeof(double)));
 
     for (int i = 0; i < 9; i++) 
     {
      dr = dt.NewRow();
 
      dr[0] = i;
      dr[1] = "Item " + i.ToString();
      dr[2] = 1.23 * (i + 1);
 
      dt.Rows.Add(dr);
     }
 
     DataView dv = new DataView(dt);
     return dv;
   }
 
   void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
   {
 
     if (!IsPostBack) 
     {
      // Load this data only once.
      ItemsGrid.DataSource= CreateDataSource();
      ItemsGrid.DataBind();
     }
   }
 
  </script>
 
<head runat="server">
  <title>DataGrid Example</title>
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>DataGrid Example</h3>
 
   <b>Product List</b>
 
   <asp:DataGrid id="ItemsGrid"
      BorderColor="black"
      BorderWidth="1"
      CellPadding="3"
      AutoGenerateColumns="true"
      runat="server">

     <HeaderStyle BackColor="#00aaaa">
     </HeaderStyle> 
 
   </asp:DataGrid>
 
  </form>
 
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script language="VB" runat="server">
   Function CreateDataSource() As ICollection
    Dim dt As New DataTable()
    Dim dr As DataRow
    
    dt.Columns.Add(New DataColumn("IntegerValue", GetType(Int32)))
    dt.Columns.Add(New DataColumn("StringValue", GetType(String)))
    dt.Columns.Add(New DataColumn("CurrencyValue", GetType(Double)))
    
    Dim i As Integer
    For i = 0 To 8
      dr = dt.NewRow()
      
      dr(0) = i
      dr(1) = "Item " + i.ToString()
      dr(2) = 1.23 *(i + 1)
      
      dt.Rows.Add(dr)
    Next i
    
    Dim dv As New DataView(dt)
    Return dv
  End Function 'CreateDataSource


  Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)
    
    If Not IsPostBack Then
      ' Load this data only once.
      ItemsGrid.DataSource = CreateDataSource()
      ItemsGrid.DataBind()
    End If
  End Sub 'Page_Load
 
 </script>
 
<head runat="server">
  <title>DataGrid Example</title>
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>DataGrid Example</h3>
 
   <b>Product List</b>
 
   <asp:DataGrid id="ItemsGrid"
      BorderColor="black"
      BorderWidth="1"
      CellPadding="3"
      AutoGenerateColumns="true"
      runat="server">

     <HeaderStyle BackColor="#00aaaa">
     </HeaderStyle> 
 
   </asp:DataGrid>
 
  </form>
 
</body>
</html>

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać DataGrid kontrolki dla prostego koszyka.The following code example demonstrates how to use the DataGrid control for a simple shopping cart.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script language="C#" runat="server">
 
   DataTable Cart;
   DataView CartView;
 
   ICollection CreateDataSource() 
   {
     DataTable dt = new DataTable();
     DataRow dr;
 
     dt.Columns.Add(new DataColumn("IntegerValue", typeof(Int32)));
     dt.Columns.Add(new DataColumn("StringValue", typeof(string)));
     dt.Columns.Add(new DataColumn("CurrencyValue", typeof(double)));
 
     for (int i = 0; i < 9; i++) 
     {
      dr = dt.NewRow();
 
      dr[0] = i;
      dr[1] = "Item " + i.ToString();
      dr[2] = 1.23 * (i + 1);
 
      dt.Rows.Add(dr);
     }
 
     DataView dv = new DataView(dt);
     return dv;
   }
 
   void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
   {
   
     if (Session["DG4_ShoppingCart"] == null) 
     {
      Cart = new DataTable();
      Cart.Columns.Add(new DataColumn("Item", typeof(string)));
      Cart.Columns.Add(new DataColumn("Price", typeof(string)));
      Session["DG4_ShoppingCart"] = Cart;
     }

     else 
     {
      Cart = (DataTable)Session["DG4_ShoppingCart"];
     }  

     CartView = new DataView(Cart);
     ShoppingCart.DataSource = CartView;
     ShoppingCart.DataBind();
 
     if (!IsPostBack) 
     {
      // Load this data only once.
      ItemsGrid.DataSource= CreateDataSource();
      ItemsGrid.DataBind();
     }
   }
 
   void Grid_CartCommand(Object sender, DataGridCommandEventArgs e) 
   {
   
     DataRow dr = Cart.NewRow();
     
     // e.Item is the table row where the command is raised.
     // For bound columns, the value is stored in the Text property of the TableCell.
     TableCell itemCell = e.Item.Cells[2];
     TableCell priceCell = e.Item.Cells[3];
     string item = itemCell.Text;
     string price = priceCell.Text;
     
     if (((Button)e.CommandSource).CommandName == "AddToCart") 
     {
      dr[0] = item;
      dr[1] = price;
      Cart.Rows.Add(dr);
     }

     else 
     { 

      // Remove from Cart.
     
      CartView.RowFilter = "Item='" + item + "'";
      if (CartView.Count > 0) 
      {   
        CartView.Delete(0);
      }
      CartView.RowFilter = "";
     }

     ShoppingCart.DataBind();
 
   }
 
 
  </script>
 
<head runat="server">
  <title>DataGrid Example</title>
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
  <h3>DataGrid Example</h3>
 
  <table cellpadding="5">
   <tr valign="top">
     <td>
 
      <b>Product List</b>
 
      <asp:DataGrid id="ItemsGrid"
         BorderColor="black"
         BorderWidth="1"
         CellPadding="3"
         AutoGenerateColumns="false"
         OnItemCommand="Grid_CartCommand"
         runat="server">

        <HeaderStyle BackColor="#00aaaa">
        </HeaderStyle>
 
        <Columns>
 
         <asp:ButtonColumn 
            HeaderText="Add to cart" 
            ButtonType="PushButton" 
            Text="Add" 
            CommandName="AddToCart" />
 
         <asp:ButtonColumn 
            HeaderText="Remove from cart" 
            ButtonType="PushButton" 
            Text="Remove" 
            CommandName="RemoveFromCart" />
 
         <asp:BoundColumn 
            HeaderText="Item" 
            DataField="StringValue"/>

         <asp:BoundColumn 
            HeaderText="Price" 
            DataField="CurrencyValue" 
            DataFormatString="{0:c}">

           <ItemStyle HorizontalAlign="right">
           </ItemStyle>

         </asp:BoundColumn>  
 
        </Columns>
 
      </asp:DataGrid>
 
     </td>
     <td>
 
      <b>Shopping Cart</b>
 
      <asp:DataGrid id="ShoppingCart" 
         runat="server"
         BorderColor="black"
         BorderWidth="1"
         GridLines="Both"
         ShowFooter="false"
         CellPadding="3"
         CellSpacing="0">

        <HeaderStyle BackColor="#00aaaa">
        </HeaderStyle>

      </asp:DataGrid> 
 
     </td>
   </tr>
 
  </table>
 
  </form>
 
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script language="VB" runat="server">
 
   Dim Cart As DataTable
   Dim CartView As DataView
   
    Function CreateDataSource() As ICollection
      Dim dt As New DataTable()
      Dim dr As DataRow
      
      dt.Columns.Add(New DataColumn("IntegerValue", GetType(Int32)))
      dt.Columns.Add(New DataColumn("StringValue", GetType(String)))
      dt.Columns.Add(New DataColumn("CurrencyValue", GetType(Double)))
      
      Dim i As Integer
      For i = 0 To 8
        dr = dt.NewRow()
        
        dr(0) = i
        dr(1) = "Item " + i.ToString()
        dr(2) = 1.23 *(i + 1)
        
        dt.Rows.Add(dr)
      Next i
      
      Dim dv As New DataView(dt)
      Return dv
    End Function 'CreateDataSource


    Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)
      
      If Session("DG4_ShoppingCart") Is Nothing Then
        Cart = New DataTable()
        Cart.Columns.Add(New DataColumn("Item", GetType(String)))
        Cart.Columns.Add(New DataColumn("Price", GetType(String)))
        Session("DG4_ShoppingCart") = Cart
      
      Else
        Cart = CType(Session("DG4_ShoppingCart"), DataTable)
      End If
      
      CartView = New DataView(Cart)
      ShoppingCart.DataSource = CartView
      ShoppingCart.DataBind()
      
      If Not IsPostBack Then
        ' Load this data only once.
        ItemsGrid.DataSource = CreateDataSource()
        ItemsGrid.DataBind()
      End If
    End Sub 'Page_Load


    Sub Grid_CartCommand(sender As Object, e As DataGridCommandEventArgs)
      
      Dim dr As DataRow = Cart.NewRow()
      
      ' e.Item is the table row where the command is raised.
      ' For bound columns, the value is stored in the Text property of the TableCell.
      Dim itemCell As TableCell = e.Item.Cells(2)
      Dim priceCell As TableCell = e.Item.Cells(3)
      Dim item As String = itemCell.Text
      Dim price As String = priceCell.Text
      
      If CType(e.CommandSource, Button).CommandName = "AddToCart" Then
        dr(0) = item
        dr(1) = price
        Cart.Rows.Add(dr)
      
      Else 

        'Remove from Cart.
        CartView.RowFilter = "Item" + ChrW(61) + "'" + item + "'"
        If CartView.Count > 0 Then
          CartView.Delete(0)
        End If
        CartView.RowFilter = ""
      End If
      
      ShoppingCart.DataBind()
    End Sub 'Grid_CartCommand 
  </script>
 
<head runat="server">
  <title>DataGrid Example</title>
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
  <h3>DataGrid Example</h3>
 
  <table cellpadding="5">
   <tr valign="top">
     <td>
 
      <b>Product List</b>
 
      <asp:DataGrid id="ItemsGrid"
         BorderColor="black"
         BorderWidth="1"
         CellPadding="3"
         AutoGenerateColumns="false"
         OnItemCommand="Grid_CartCommand"
         runat="server">

        <HeaderStyle BackColor="#00aaaa">
        </HeaderStyle>
 
        <Columns>
 
         <asp:ButtonColumn 
            HeaderText="Add to cart" 
            ButtonType="PushButton" 
            Text="Add" 
            CommandName="AddToCart" />
 
         <asp:ButtonColumn 
            HeaderText="Remove from cart" 
            ButtonType="PushButton" 
            Text="Remove" 
            CommandName="RemoveFromCart" />
 
         <asp:BoundColumn 
            HeaderText="Item" 
            DataField="StringValue"/>

         <asp:BoundColumn 
            HeaderText="Price" 
            DataField="CurrencyValue" 
            DataFormatString="{0:c}">

           <ItemStyle HorizontalAlign="right">
           </ItemStyle>

         </asp:BoundColumn>  
 
        </Columns>
 
      </asp:DataGrid>
 
     </td>
     <td>
 
      <b>Shopping Cart</b>
 
      <asp:DataGrid id="ShoppingCart" 
         runat="server"
         BorderColor="black"
         BorderWidth="1"
         GridLines="Both"
         ShowFooter="false"
         CellPadding="3"
         CellSpacing="0">

        <HeaderStyle BackColor="#00aaaa">
        </HeaderStyle>

      </asp:DataGrid> 
 
     </td>
   </tr>
 
  </table>
 
  </form>
 
</body>
</html>

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób dynamicznego dodawania atrybutów do <td> <tr> tagów i wygenerowanych przez DataGrid formant.The following code example demonstrates how to dynamically add attributes to the <td> and <tr> tags generated by the DataGrid control.


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<script runat="server">
 
  ICollection CreateDataSource() 
  {
   DataTable dt = new DataTable();
   DataRow dr;
 
   dt.Columns.Add(new DataColumn("IntegerValue", typeof(Int32)));
   dt.Columns.Add(new DataColumn("StringValue", typeof(string)));
   dt.Columns.Add(new DataColumn("CurrencyValue", typeof(double)));
 
   for (int i = 0; i < 5; i++) 
   {
     dr = dt.NewRow();
 
     dr[0] = i;
     dr[1] = "Item " + i.ToString();
     dr[2] = 1.23 * (i+1);
 
     dt.Rows.Add(dr);
   }
 
   DataView dv = new DataView(dt);
   return dv;
  }
 
  void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
  {
 
   if (!IsPostBack) 
   {
     // Load this data only once.
     ItemsGrid.DataSource = CreateDataSource();
     ItemsGrid.DataBind();
   }
 
  }
 
  void Item_Bound(Object sender, DataGridItemEventArgs e) 
  {

   ListItemType itemType = (ListItemType)e.Item.ItemType;

   if ((itemType != ListItemType.Header) &&
     (itemType != ListItemType.Footer) &&
     (itemType != ListItemType.Separator))
   {

     // Get the IntegerValue cell from the grid's column collection.
     TableCell intCell = (TableCell)e.Item.Controls[0];

     // Add attributes to the cell.
     intCell.Attributes.Add("id", "intCell" + e.Item.ItemIndex.ToString());
     intCell.Attributes.Add("OnClick", 
                "Update_intCell" + 
                e.Item.ItemIndex.ToString() + 
                "()");

     // Add attributes to the row.
     e.Item.Attributes.Add("id", "row" + e.Item.ItemIndex.ToString());
     e.Item.Attributes.Add("OnDblClick", 
                "Update_row" + 
                e.Item.ItemIndex.ToString() + 
                "()");
     
   }
 
  }
 
</script>

<script type="text/vbscript">

  sub Update_intCell0 
   Alert "You Selected Cell 0."
  end sub

  sub Update_intCell1 
   Alert "You Selected Cell 1."
  end sub

  sub Update_intCell2 
   Alert "You Selected Cell 2."
  end sub

  sub Update_intCell3 
   Alert "You Selected Cell 3."
  end sub

  sub Update_intCell4 
   Alert "You Selected Cell 4."
  end sub

  sub UpDate_row0 
   Alert "You selected the row 0."
  end sub

  sub UpDate_row1 
   Alert "You selected the row 1."
  end sub

  sub UpDate_row2 
   Alert "You selected the row 2."
  end sub

  sub UpDate_row3 
   Alert "You selected the row 3."
  end sub

  sub UpDate_row4 
   Alert "You selected the row 4."
  end sub  

</script>
 
<head runat="server">
  <title>
      Adding Attributes to the &lt;td&gt; and &lt;tr&gt; </title>
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>
      Adding Attributes to the &lt;td&gt; and &lt;tr&gt; <br />
      Tags of a DataGrid Control
   </h3>
 
   <asp:DataGrid id="ItemsGrid" runat="server"
      BorderColor="black"
      BorderWidth="1"
      CellPadding="3"
      ShowFooter="true"
      OnItemDataBound="Item_Bound"
      AutoGenerateColumns="false">

     <HeaderStyle BackColor="#00aaaa">
     </HeaderStyle>

     <FooterStyle BackColor="#00aaaa">
     </FooterStyle>

     <Columns>

      <asp:BoundColumn HeaderText="Number" 
         DataField="IntegerValue">

        <ItemStyle BackColor="yellow">
        </ItemStyle>
 
      </asp:BoundColumn>

      <asp:BoundColumn
         HeaderText="Item" 
         DataField="StringValue"/>

      <asp:BoundColumn 
         HeaderText="Price" 
         DataField="CurrencyValue" 
         DataFormatString="{0:c}">

        <ItemStyle HorizontalAlign="right">
        </ItemStyle>
  
      </asp:BoundColumn>

     </Columns>
  
   </asp:DataGrid>

   <br /><br />

   Click on one of the cells in the <b>Number</b> column to select the cell.

   <br /><br />

   Double click on a row to select a row.  
 
  </form>
 
</body>
</html>


<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<script runat="server">
 
  Function CreateDataSource() As ICollection 
  
   Dim dt As DataTable = New DataTable()
   Dim dr As DataRow
   Dim i As Integer
   Dim dv As DataView
 
   dt.Columns.Add(New DataColumn("IntegerValue", GetType(Integer)))
   dt.Columns.Add(New DataColumn("StringValue", GetType(String)))
   dt.Columns.Add(New DataColumn("CurrencyValue", GetType(Double)))
 
   For i = 0 to 4 

     dr = dt.NewRow()
 
     dr(0) = i
     dr(1) = "Item " + i.ToString()
     dr(2) = 1.23 * (i+1)
 
     dt.Rows.Add(dr)
   
   Next i
 
   dv = New DataView(dt)
   CreateDataSource = dv
  
  End Function
 
  Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) 
 
   If Not IsPostBack 
 
     ' Load this data only once.
     ItemsGrid.DataSource = CreateDataSource()
     ItemsGrid.DataBind()
   
   End If 
 
  End Sub
 
  Sub Item_Bound(sender As Object, e As DataGridItemEventArgs) 

   Dim itemType As ListItemType 
   Dim intCell As TableCell

   itemType = CType(e.Item.ItemType, ListItemType)

   If (itemType <> ListItemType.Header) And _
     (itemType <> ListItemType.Footer) And _
     (itemType <> ListItemType.Separator) Then

     ' Get the IntegerValue cell from the grid's column collection.
     intCell = CType(e.Item.Controls(0), TableCell)

     ' Add attributes to the cell.
     intCell.Attributes.Add("id", "intCell" + e.Item.ItemIndex.ToString())
     intCell.Attributes.Add("OnClick", _
                "Update_intCell" + _
                e.Item.ItemIndex.ToString() + _
                "()")
     
     ' Add attributes to the row.
     e.Item.Attributes.Add("id", "row" + e.Item.ItemIndex.ToString())
     e.Item.Attributes.Add("OnDblClick", _
                "Update_row" + _
                e.Item.ItemIndex.ToString() + _
                "()")

   End If
 
  End Sub
 
</script>

<script type="text/vbscript">

  sub Update_intCell0 
   Alert "You Selected Cell 0."
  end sub

  sub Update_intCell1 
   Alert "You Selected Cell 1."
  end sub

  sub Update_intCell2 
   Alert "You Selected Cell 2."
  end sub

  sub Update_intCell3 
   Alert "You Selected Cell 3."
  end sub

  sub Update_intCell4 
   Alert "You Selected Cell 4."
  end sub

  sub UpDate_row0 
   Alert "You selected the row 0."
  end sub

  sub UpDate_row1 
   Alert "You selected the row 1."
  end sub

  sub UpDate_row2 
   Alert "You selected the row 2."
  end sub

  sub UpDate_row3 
   Alert "You selected the row 3."
  end sub

  sub UpDate_row4 
   Alert "You selected the row 4."
  end sub  

</script>
 
<head runat="server">
  <title>

      Adding Attributes to the &lt;td&gt; and &lt;tr&gt; </title>
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>

      Adding Attributes to the &lt;td&gt; and &lt;tr&gt; <br />
      Tags of a DataGrid Control

   </h3>
 
   <asp:DataGrid id="ItemsGrid" runat="server"
      BorderColor="black"
      BorderWidth="1"
      CellPadding="3"
      ShowFooter="true"
      OnItemDataBound="Item_Bound"
      AutoGenerateColumns="false">

     <HeaderStyle BackColor="#00aaaa">
     </HeaderStyle>

     <FooterStyle BackColor="#00aaaa">
     </FooterStyle>

     <Columns>

      <asp:BoundColumn HeaderText="Number" 
         DataField="IntegerValue">

        <ItemStyle BackColor="yellow">
        </ItemStyle>
 
      </asp:BoundColumn>

      <asp:BoundColumn
         HeaderText="Item" 
         DataField="StringValue"/>

      <asp:BoundColumn 
         HeaderText="Price" 
         DataField="CurrencyValue" 
         DataFormatString="{0:c}">

        <ItemStyle HorizontalAlign="right">
        </ItemStyle>
  
      </asp:BoundColumn>

     </Columns>
  
   </asp:DataGrid>

   <br /><br />

   Click on one of the cells in the <b>Number</b> column to select the cell.

   <br /><br />

   Double click on a row to select a row.  
 
  </form>
 
</body>
</html>


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script runat="server">
 
   ICollection CreateDataSource() 
   {
   
     // Create sample data for the DataGrid control.
     DataTable dt = new DataTable();
     DataRow dr;
 
     // Define the columns of the table.
     dt.Columns.Add(new DataColumn("IntegerValue", typeof(Int32)));
     dt.Columns.Add(new DataColumn("StringValue", typeof(string)));
     dt.Columns.Add(new DataColumn("CurrencyValue", typeof(double)));
 
     // Populate the table with sample values.
     for (int i = 0; i < 9; i++) 
     {
      dr = dt.NewRow();
 
      dr[0] = i;
      dr[1] = "Item " + i.ToString();
      dr[2] = 1.23 * (i + 1);
 
      dt.Rows.Add(dr);
     }
 
     DataView dv = new DataView(dt);
     return dv;
   }
 
   void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
   {
 
     // Load sample data only once when the page is first loaded.
     if (!IsPostBack) 
     {
      ItemsGrid.DataSource = CreateDataSource();
      ItemsGrid.DataBind();
     }

   }

   void Button_Click(Object sender, EventArgs e) 
   {

     // Count the number of selected items in the DataGrid control.
     int count = 0;

     // Display the selected times.
     Message.Text = "You Selected: <br />";

     // Iterate through each item (row) in the DataGrid control and 
     // determine whether it is selected.
     foreach (DataGridItem item in ItemsGrid.Items)
     {

      DetermineSelection(item, ref count);    

     }

     // If no items are selected, display the appropriate message.
     if (count == 0)
     {

      Message.Text = "No items selected";

     }

   }

   void DetermineSelection(DataGridItem item, ref int count)
   {

     // Retrieve the SelectCheckBox CheckBox control from the specified 
     // item (row) in the DataGrid control.
     CheckBox selection = (CheckBox)item.FindControl("SelectCheckBox");

     // If the item is selected, display the appropriate message and 
     // increment the count of selected items.
     if (selection != null)
     {

      if (selection.Checked)
      {
       Message.Text += "- " + item.Cells[1].Text + "<br />";
       count++;
      }

     }  

   }

  </script>
 
<head runat="server">
  <title>DataGrid Example</title>
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>DataGrid Example</h3>
 
   <b>Product List</b>
 
   <asp:DataGrid id="ItemsGrid"
      BorderColor="black"
      BorderWidth="1"
      CellPadding="3"
      AutoGenerateColumns="False"
      runat="server">

     <HeaderStyle BackColor="#00aaaa">
     </HeaderStyle>

     <Columns>

      <asp:BoundColumn DataField="IntegerValue" 
         HeaderText="Item"/>

      <asp:BoundColumn DataField="StringValue" 
         HeaderText="Description"/>

      <asp:BoundColumn DataField="CurrencyValue" 
         HeaderText="Price"
         DataFormatString="{0:c}">

        <ItemStyle HorizontalAlign="Right">
        </ItemStyle>

      </asp:BoundColumn>

      <asp:TemplateColumn HeaderText="Select Item">

        <ItemTemplate>

         <asp:CheckBox id="SelectCheckBox"
            Text="Add to Cart"
            Checked="False"
            runat="server"/>

        </ItemTemplate>

      </asp:TemplateColumn>
 
     </Columns> 
 
   </asp:DataGrid>

   <br /><br />

   <asp:Button id="SubmitButton"
      Text="Submit"
      OnClick = "Button_Click"
      runat="server"/>

   <br /><br />

   <asp:Label id="Message"
      runat="server"/>
 
  </form>
 
</body>
</html>


<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script runat="server">
 
    Function CreateDataSource() As ICollection 
   
     ' Create sample data for the DataGrid control.
     Dim dt As DataTable = New DataTable()
     Dim dr As DataRow
 
     ' Define the columns of the table.
     dt.Columns.Add(New DataColumn("IntegerValue", GetType(Int32)))
     dt.Columns.Add(New DataColumn("StringValue", GetType(string)))
     dt.Columns.Add(New DataColumn("CurrencyValue", GetType(double)))
 
     ' Populate the table with sample values.
     Dim i As Integer

     For i = 0 to 8 
    
      dr = dt.NewRow()
 
      dr(0) = i
      dr(1) = "Item " & i.ToString()
      dr(2) = 1.23 * (i + 1)
 
      dt.Rows.Add(dr)

     Next i
 
     Dim dv As DataView = New DataView(dt)
     Return dv

   End Function
 
   Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) 
 
     ' Load sample data only once when the page is first loaded.
     If Not IsPostBack Then 
 
      ItemsGrid.DataSource = CreateDataSource()
      ItemsGrid.DataBind()

     End If

   End Sub

   Sub Button_Click(sender As Object, e As EventArgs) 

     ' Count the number of selected items in the DataGrid control.
     Dim count As Integer = 0

     ' Display the selected items.
     Message.Text = "You Selected: <br />"

     ' Iterate through each item (row) in the DataGrid control 
     ' and determine whether it is selected.
     Dim item As DataGridItem
 
     For Each item In ItemsGrid.Items

      DetermineSelection(item, count)    

     Next

     ' If no items are selected, display the appropriate message.
     If count = 0 Then

      Message.Text = "No items selected"

     End If

   End Sub

   Sub DetermineSelection(item As DataGridItem, ByRef count As Integer)

     ' Retrieve the SelectCheckBox CheckBox control from the specified 
     ' item (row) in the DataGrid control.
     Dim selection As CheckBox = CType(item.FindControl("SelectCheckBox"), CheckBox)

     ' If the item is selected, display the appropriate message and 
     ' increment the count of selected items.
     If Not selection Is Nothing Then

      If selection.Checked Then
      
       Message.Text &= "- " & item.Cells(1).Text & "<br />"
       count = count + 1
      
      End If

     End If  

   End Sub

  </script>
 
<head runat="server">
  <title>DataGrid Example</title>
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>DataGrid Example</h3>
 
   <b>Product List</b>
 
   <asp:DataGrid id="ItemsGrid"
      BorderColor="black"
      BorderWidth="1"
      CellPadding="3"
      AutoGenerateColumns="False"
      runat="server">

     <HeaderStyle BackColor="#00aaaa">
     </HeaderStyle>

     <Columns>

      <asp:BoundColumn DataField="IntegerValue" 
         HeaderText="Item"/>

      <asp:BoundColumn DataField="StringValue" 
         HeaderText="Description"/>

      <asp:BoundColumn DataField="CurrencyValue" 
         HeaderText="Price"
         DataFormatString="{0:c}">

        <ItemStyle HorizontalAlign="Right">
        </ItemStyle>

      </asp:BoundColumn>

      <asp:TemplateColumn HeaderText="Select Item">

        <ItemTemplate>

         <asp:CheckBox id="SelectCheckBox"
            Text="Add to Cart"
            Checked="False"
            runat="server"/>

        </ItemTemplate>

      </asp:TemplateColumn>
 
     </Columns> 
 
   </asp:DataGrid>

   <br /><br />

   <asp:Button id="SubmitButton"
      Text="Submit"
      OnClick = "Button_Click"
      runat="server"/>

   <br /><br />

   <asp:Label id="Message"
      runat="server"/>
 
  </form>
 
</body>
</html>

Uwagi

W tym temacie:In this topic:

WprowadzenieIntroduction

Użyj DataGrid kontrolki, aby wyświetlić pola źródła danych jako kolumny w tabeli.Use the DataGrid control to display the fields of a data source as columns in a table. Każdy wiersz w DataGrid kontrolce reprezentuje rekord w źródle danych.Each row in the DataGrid control represents a record in the data source. DataGridKontrolka obsługuje wybieranie, edytowanie, usuwanie, stronicowanie i sortowanie.The DataGrid control supports selection, editing, deleting, paging, and sorting.

Przestroga

Ta kontrolka może służyć do wyświetlania danych wejściowych użytkownika, co może obejmować złośliwy skrypt klienta.This control can be used to display user input, which might include malicious client script. Sprawdź wszystkie informacje wysyłane z klienta pod kątem skryptu wykonywalnego, instrukcji SQL lub innego kodu przed wyświetleniem go w aplikacji.Check any information that is sent from a client for executable script, SQL statements, or other code before displaying it in your application. ASP.NET udostępnia funkcję walidacji żądania wejścia, aby blokować skrypt i kod HTML w danych wejściowych użytkownika.ASP.NET provides an input request validation feature to block script and HTML in user input. Kontrolki serwera weryfikacji są również udostępniane do oceny danych wejściowych użytkownika.Validation server controls are also provided to assess user input. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz składnia kontroli serwera walidacji.For more information, see Validation Server Control Syntax.

Różne typy kolumn określają zachowanie kolumn w kontrolce.Different column types determine the behavior of the columns in the control. W poniższej tabeli wymieniono różne typy kolumn, które mogą być używane.The following table lists the different column types that can be used.

Typ kolumnyColumn Type OpisDescription
BoundColumn Wyświetla kolumnę powiązaną z polem w źródle danych.Displays a column bound to a field in a data source. Wyświetla każdy element w polu jako tekst.It displays each item in the field as text. Jest to domyślny typ kolumny DataGrid formantu.This is the default column type of the DataGrid control.
ButtonColumn Wyświetla przycisk polecenia dla każdego elementu w kolumnie.Displays a command button for each item in the column. Pozwala to na utworzenie kolumny niestandardowych kontrolek przycisków, takich jak Add lub Remove przycisków.This allows you to create a column of custom button controls, such as Add or Remove buttons.
EditCommandColumn Wyświetla kolumnę, która zawiera polecenia edycji dla każdego elementu w kolumnie.Displays a column that contains editing commands for each item in the column.
HyperLinkColumn Wyświetla zawartość każdego elementu w kolumnie jako hiperlink.Displays the contents of each item in the column as a hyperlink. Zawartość kolumny można powiązać z polem w źródle danych lub statycznym tekstem.The contents of the column can be bound to a field in a data source or static text.
TemplateColumn Wyświetla każdy element w kolumnie po określonym szablonie.Displays each item in the column following a specified template. Pozwala to udostępnić kontrolki niestandardowe w kolumnie.This allows you to provide custom controls in the column.

Domyślnie AutoGenerateColumns Właściwość jest ustawiona na true , która tworzy BoundColumn obiekt dla każdego pola w źródle danych.By default, the AutoGenerateColumns property is set to true, which creates a BoundColumn object for each field in the data source. Każde pole jest następnie renderowane jako kolumna w DataGrid kontrolce w kolejności, w której każde pole pojawia się w źródle danych.Each field is then rendered as a column in the DataGrid control in the order that each field appears in the data source.

Możesz również ręcznie kontrolować, które kolumny pojawiają się w DataGrid kontrolce, ustawiając AutoGenerateColumns Właściwość na false , a następnie wyświetlając kolumny, które mają być zawarte między tagiem otwierającym i zamykającym <Columns> .You can also manually control which columns appear in the DataGrid control by setting the AutoGenerateColumns property to false and then listing the columns that you want to include between the opening and closing <Columns> tags. Określone kolumny są dodawane do Columns kolekcji w podanej kolejności.The columns specified are added to the Columns collection in the order listed. Pozwala to programowo kontrolować kolumny w DataGrid kontrolce.This allows you to programmatically control the columns in the DataGrid control.

Uwaga

Kolejność, w której kolumny są wyświetlane w DataGrid kontrolce, jest kontrolowana przez kolejność, w jakiej kolumny pojawiają się w Columns kolekcji.The order that the columns are displayed in the DataGrid control is controlled by the order that the columns appear in the Columns collection. Mimo że można programowo zmienić kolejność kolumn przez manipulowanie Columns kolekcją, łatwiej jest wyświetlić kolumny w żądanej kolejności wyświetlania.Although you can programmatically change the order of the columns by manipulating the Columns collection, it is easier to list the columns in the desired display order.

Jawnie zadeklarowane kolumny mogą być wyświetlane w połączeniu z automatycznie generowanymi kolumnami.Explicitly declared columns can be displayed in conjunction with automatically generated columns. W przypadku korzystania z obu, jawnie renderowane kolumny, po których następuje automatyczne wygenerowane kolumny.When using both, explicitly declared columns will be rendered first, followed by the automatically generated columns.

Uwaga

Automatycznie generowane kolumny nie są dodawane do Columns kolekcji.Automatically generated columns are not added to the Columns collection.

Wygląd DataGrid formantu może być dostosowany przez ustawienie właściwości stylu dla różnych części formantu.The appearance of the DataGrid control may be customized by setting the style properties for the different parts of the control. W poniższej tabeli wymieniono różne właściwości stylu.The following table lists the different style properties.

Style — właściwośćStyle Property OpisDescription
AlternatingItemStyle Określa styl elementów naprzemiennych w DataGrid kontrolce.Specifies the style for alternating items in the DataGrid control.
EditItemStyle Określa styl elementu edytowanego w DataGrid kontrolce.Specifies the style for the item being edited in the DataGrid control.
FooterStyle Określa styl sekcji stopki w DataGrid kontrolce.Specifies the style for the footer section in the DataGrid control.
HeaderStyle Określa styl sekcji nagłówka w DataGrid kontrolce.Specifies the style for the header section in the DataGrid control.
ItemStyle Określa styl elementów w DataGrid kontrolce.Specifies the style for the items in the DataGrid control.
PagerStyle Określa styl dla sekcji wyboru strony DataGrid kontrolki.Specifies the style for the page selection section of the DataGrid control.
SelectedItemStyle Określa styl zaznaczonego elementu w DataGrid kontrolce.Specifies the style for the selected item in the DataGrid control.

Można także pokazać lub ukryć różne części formantu.You can also show or hide different parts of the control. Poniższa tabela zawiera listę właściwości, które kontrolują, które części są wyświetlane lub ukryte.The following table lists the properties that control which parts are shown or hidden.

WłaściwośćProperty OpisDescription
ShowFooter Pokazuje lub ukrywa sekcję stopki DataGrid formantu.Shows or hides the footer section of the DataGrid control.
ShowHeader Pokazuje lub ukrywa sekcję nagłówka DataGrid kontrolki.Shows or hides the header section of the DataGrid control.

Można kontrolować wygląd DataGrid kontrolki przez programistyczne Dodawanie atrybutów do <td> <tr> tagów i renderowanych przez formant w przeglądarce.You can control the appearance of the DataGrid control by programmatically adding attributes to the <td> and <tr> tags rendered by the control on the browser. Atrybuty można programistycznie dodać, dostarczając kod w programie obsługi zdarzeń dla OnItemCreated zdarzenia or OnItemDataBound .Attributes can be programmatically added by providing code in the event handler for the OnItemCreated or OnItemDataBound event.

Aby dodać atrybut do <td> znacznika, najpierw Pobierz TableCell obiekt, który reprezentuje komórkę w DataGrid kontrolce, do której chcesz dodać atrybut.To add an attribute to the <td> tag, first get the TableCell object that represents the cell in the DataGrid control you want to add the attribute to. Control.ControlsKolekcja Item właściwości obiektu, do którego DataGridItemEventArgs przenoszona jest procedura obsługi zdarzeń, może zostać użyta do pobrania żądanego TableCell obiektu.The Control.Controls collection for the Item property of the DataGridItemEventArgs object passed into the event handler can be used to get the desired TableCell object. Następnie można użyć AttributeCollection.Add metody Attributes kolekcji dla TableCell obiektu, aby dodać atrybuty do <td> znacznika.You can then use the AttributeCollection.Add method of the Attributes collection for the TableCell object to add attributes to the <td> tag.

Aby dodać atrybut do <tr> znacznika, najpierw Pobierz DataGridItem obiekt reprezentujący wiersz w DataGrid kontrolce, do której chcesz dodać atrybut.To add an attribute to the <tr> tag, first get the DataGridItem object that represents the row in the DataGrid control you want to add the attribute to. ItemWłaściwość DataGridItemEventArgs obiektu przeniesiona do procedury obsługi zdarzeń może zostać użyta do pobrania żądanego DataGridItem obiektu.The Item property of the DataGridItemEventArgs object passed into the event handler can be used to get the desired DataGridItem object. Następnie można użyć AttributeCollection.Add metody Attributes kolekcji dla DataGridItem obiektu, aby dodać atrybuty do <tr> znacznika.You can then use the AttributeCollection.Add method of the Attributes collection for the DataGridItem object to add attributes to the <tr> tag.

Ułatwienia dostępuAccessibility

Aby uzyskać informacje o sposobie konfigurowania tego formantu tak, aby generował znaczniki, które są zgodne ze standardami dostępności, zobacz ułatwienia dostępu w programie Visual Studio oraz formanty ASP.NET i ASP.NET i ułatwienia dostępu.For information about how to configure this control so that it generates markup that conforms to accessibility standards, see Accessibility in Visual Studio and ASP.NET and ASP.NET Controls and Accessibility.

Składnia deklaracyjnaDeclarative Syntax

<asp:DataGrid 
    AccessKey="string" 
    AllowCustomPaging="True|False" 
    AllowPaging="True|False" 
    AllowSorting="True|False" 
    AutoGenerateColumns="True|False" 
    BackColor="color name|#dddddd" 
    BackImageUrl="uri" 
    BorderColor="color name|#dddddd" 
    BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double|Groove|Ridge| 
    Inset|Outset" 
    BorderWidth="size" 
    Caption="string" 
    CaptionAlign="NotSet|Top|Bottom|Left|Right" 
    CellPadding="integer" 
    CellSpacing="integer" 
    CssClass="string" 
    DataKeyField="string" 
    DataMember="string" 
    DataSource="string" 
    DataSourceID="string" 
    EditItemIndex="integer" 
    Enabled="True|False" 
    EnableTheming="True|False" 
    EnableViewState="True|False" 
    Font-Bold="True|False" 
    Font-Italic="True|False" 
    Font-Names="string" 
    Font-Overline="True|False" 
    Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small|X-Small|Small|Medium| 
    Large|X-Large|XX-Large" 
    Font-Strikeout="True|False" 
    Font-Underline="True|False" 
    ForeColor="color name|#dddddd" 
    GridLines="None|Horizontal|Vertical|Both" 
    Height="size" 
    HorizontalAlign="NotSet|Left|Center|Right|Justify" 
    ID="string" 
    OnCancelCommand="CancelCommand event handler" 
    OnDataBinding="DataBinding event handler" 
    OnDeleteCommand="DeleteCommand event handler" 
    OnDisposed="Disposed event handler" 
    OnEditCommand="EditCommand event handler" 
    OnInit="Init event handler" 
    OnItemCommand="ItemCommand event handler" 
    OnItemCreated="ItemCreated event handler" 
    OnItemDataBound="ItemDataBound event handler" 
    OnLoad="Load event handler" 
    OnPageIndexChanged="PageIndexChanged event handler" 
    OnPreRender="PreRender event handler" 
    OnSelectedIndexChanged="SelectedIndexChanged event handler" 
    OnSortCommand="SortCommand event handler" 
    OnUnload="Unload event handler" 
    OnUpdateCommand="UpdateCommand event handler" 
    PageSize="integer" 
    runat="server" 
    SelectedIndex="integer" 
    ShowFooter="True|False" 
    ShowHeader="True|False" 
    SkinID="string" 
    Style="string" 
    TabIndex="integer" 
    ToolTip="string" 
    UseAccessibleHeader="True|False" 
    Visible="True|False" 
    Width="size" 
> 
        <AlternatingItemStyle /> 
        <Columns> 
                <asp:BoundColumn 
                    DataField="string" 
                    DataFormatString="string" 
                    FooterText="string" 
                    HeaderImageUrl="uri" 
                    HeaderText="string" 
                    ReadOnly="True|False" 
                    SortExpression="string" 
                    Visible="True|False" 
> 
                        <FooterStyle /> 
                        <HeaderStyle /> 
                        <ItemStyle /> 
                </asp:BoundColumn> 
                <asp:ButtonColumn 
                    ButtonType="LinkButton|PushButton" 
                    CausesValidation="True|False" 
                    CommandName="string" 
                    DataTextField="string" 
                    DataTextFormatString="string" 
                    FooterText="string" 
                    HeaderImageUrl="uri" 
                    HeaderText="string" 
                    SortExpression="string" 
                    Text="string" 
                    ValidationGroup="string" 
                    Visible="True|False" 
> 
                        <FooterStyle /> 
                        <HeaderStyle /> 
                        <ItemStyle /> 
                </asp:ButtonColumn> 
                <asp:EditCommandColumn 
                    ButtonType="LinkButton|PushButton" 
                    CancelText="string" 
                    CausesValidation="True|False" 
                    EditText="string" 
                    FooterText="string" 
                    HeaderImageUrl="uri" 
                    HeaderText="string" 
                    SortExpression="string" 
                    UpdateText="string" 
                    ValidationGroup="string" 
                    Visible="True|False" 
> 
                        <FooterStyle /> 
                        <HeaderStyle /> 
                        <ItemStyle /> 
                </asp:EditCommandColumn> 
                <asp:HyperLinkColumn 
                    DataNavigateUrlField="string" 
                    DataNavigateUrlFormatString="string" 
                    DataTextField="string" 
                    DataTextFormatString="string" 
                    FooterText="string" 
                    HeaderImageUrl="uri" 
                    HeaderText="string" 
                    NavigateUrl="uri" 
                    SortExpression="string" 
                    Target="string|_blank|_parent|_search|_self|_top" 
                    Text="string" 
                    Visible="True|False" 
> 
                        <FooterStyle /> 
                        <HeaderStyle /> 
                        <ItemStyle /> 
                </asp:HyperLinkColumn> 
                <asp:TemplateColumn 
                    FooterText="string" 
                    HeaderImageUrl="uri" 
                    HeaderText="string" 
                    SortExpression="string" 
                    Visible="True|False" 
> 
                            <FooterStyle /> 
                            <HeaderStyle /> 
                            <ItemStyle /> 
                        <EditItemTemplate> 
              <!-- child controls --> 
                        </EditItemTemplate> 
                        <FooterTemplate> 
              <!-- child controls --> 
                        </FooterTemplate> 
                        <HeaderTemplate> 
              <!-- child controls --> 
                        </HeaderTemplate> 
                        <ItemTemplate> 
              <!-- child controls --> 
                        </ItemTemplate> 
                </asp:TemplateColumn> 
        </Columns> 
        <EditItemStyle /> 
        <FooterStyle /> 
        <HeaderStyle /> 
        <ItemStyle /> 
        <PagerStyle 
            BackColor="color name|#dddddd" 
            BorderColor="color name|#dddddd" 
            BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double| 
        Groove|Ridge|Inset|Outset" 
            BorderWidth="size" 
            CssClass="string" 
            Font-Bold="True|False" 
            Font-Italic="True|False" 
            Font-Names="string" 
            Font-Overline="True|False" 
            Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small|X-Small|Small| 
        Medium|Large|X-Large|XX-Large" 
            Font-Strikeout="True|False" 
            Font-Underline="True|False" 
            ForeColor="color name|#dddddd" 
            Height="size" 
            HorizontalAlign="NotSet|Left|Center|Right|Justify" 
            Mode="NextPrev|NumericPages" 
            NextPageText="string" 
            OnDisposed="Disposed event handler" 
            PageButtonCount="integer" 
            Position="Bottom|Top|TopAndBottom" 
            PrevPageText="string" 
            VerticalAlign="NotSet|Top|Middle|Bottom" 
            Visible="True|False" 
            Width="size" 
            Wrap="True|False" 
        /> 
        <SelectedItemStyle /> 
</asp:DataGrid> 

Konstruktory

DataGrid()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataGrid.Initializes a new instance of the DataGrid class.

Pola

CancelCommandName

Reprezentuje Cancel nazwę polecenia.Represents the Cancel command name. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

DeleteCommandName

Reprezentuje nazwę polecenia usuwania.Represents the Delete command name. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

EditCommandName

Reprezentuje nazwę polecenia edycji.Represents the Edit command name. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

NextPageCommandArgument

Reprezentuje następny argument polecenia.Represents the Next command argument. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

PageCommandName

Reprezentuje nazwę polecenia strony.Represents the Page command name. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

PrevPageCommandArgument

Reprezentuje poprzedni argument polecenia.Represents the Prev command argument. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

SelectCommandName

Reprezentuje nazwę polecenia SELECT.Represents the Select command name. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

SortCommandName

Reprezentuje nazwę polecenia sortowania.Represents the Sort command name. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

UpdateCommandName

Reprezentuje nazwę polecenia aktualizacji.Represents the Update command name. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

Właściwości

AccessKey

Pobiera lub ustawia klucz dostępu, który umożliwia szybkie przejście do kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the access key that allows you to quickly navigate to the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
Adapter

Pobiera kartę specyficzną dla przeglądarki dla kontrolki.Gets the browser-specific adapter for the control.

(Odziedziczone po Control)
AllowCustomPaging

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy jest włączone stronicowanie niestandardowe.Gets or sets a value that indicates whether custom paging is enabled.

AllowPaging

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy stronicowanie jest włączone.Gets or sets a value that indicates whether paging is enabled.

AllowSorting

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy sortowanie jest włączone.Gets or sets a value that indicates whether sorting is enabled.

AlternatingItemStyle

Pobiera właściwości stylu dla elementów naprzemiennych w DataGrid kontrolce.Gets the style properties for alternating items in the DataGrid control.

AppRelativeTemplateSourceDirectory

Pobiera lub ustawia katalog wirtualny względem aplikacji Page lub UserControl obiekt, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets the application-relative virtual directory of the Page or UserControl object that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
Attributes

Pobiera kolekcję dowolnych atrybutów (tylko do renderowania), które nie odpowiadają właściwościom kontrolki.Gets the collection of arbitrary attributes (for rendering only) that do not correspond to properties on the control.

(Odziedziczone po WebControl)
AutoGenerateColumns

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy BoundColumn obiekty są tworzone automatycznie i wyświetlane w DataGrid formancie dla każdego pola w źródle danych.Gets or sets a value that indicates whether BoundColumn objects are automatically created and displayed in the DataGrid control for each field in the data source.

BackColor

Pobiera lub ustawia kolor tła kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the background color of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
BackImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który będzie wyświetlany w tle DataGrid formantu.Gets or sets the URL of an image to display in the background of the DataGrid control.

BindingContainer

Pobiera formant, który zawiera powiązanie danych tego formantu.Gets the control that contains this control's data binding.

(Odziedziczone po Control)
BorderColor

Pobiera lub ustawia kolor obramowania kontrolki sieci Web.Gets or sets the border color of the Web control.

(Odziedziczone po WebControl)
BorderStyle

Pobiera lub ustawia styl obramowania kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the border style of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
BorderWidth

Pobiera lub ustawia szerokość obramowania kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the border width of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
Caption

Pobiera lub ustawia tekst do renderowania w elemencie HTML Caption w kontrolce.Gets or sets the text to render in an HTML caption element in the control. Ta właściwość jest udostępniana w celu zapewnienia, że formant jest bardziej dostępny dla użytkowników urządzeń z technologią pomocniczą.This property is provided to make the control more accessible to users of assistive technology devices.

(Odziedziczone po BaseDataList)
CaptionAlign

Pobiera lub ustawia położenie w poziomie lub w pionie elementu napisów HTML w kontrolce.Gets or sets the horizontal or vertical position of the HTML caption element in a control. Ta właściwość jest udostępniana w celu zapewnienia, że formant jest bardziej dostępny dla użytkowników urządzeń z technologią pomocniczą.This property is provided to make the control more accessible to users of assistive technology devices.

(Odziedziczone po BaseDataList)
CellPadding

Pobiera lub ustawia ilość miejsca między zawartością komórki a obramowaniem komórki.Gets or sets the amount of space between the contents of a cell and the cell's border.

(Odziedziczone po BaseDataList)
CellSpacing

Pobiera lub ustawia ilość miejsca między komórkami.Gets or sets the amount of space between cells.

(Odziedziczone po BaseDataList)
ChildControlsCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy zostały utworzone formanty podrzędne kontrolki serwera.Gets a value that indicates whether the server control's child controls have been created.

(Odziedziczone po Control)
ClientID

Pobiera identyfikator formantu dla znacznika HTML, który jest generowany przez ASP.NET.Gets the control ID for HTML markup that is generated by ASP.NET.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDMode

Pobiera lub ustawia algorytm używany do generowania wartości ClientID właściwości.Gets or sets the algorithm that is used to generate the value of the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDSeparator

Pobiera wartość znaku reprezentującą znak separatora używany we ClientID właściwości.Gets a character value representing the separator character used in the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
Columns

Pobiera kolekcję obiektów reprezentujących kolumny DataGrid formantu.Gets a collection of objects that represent the columns of the DataGrid control.

Context

Pobiera HttpContext obiekt skojarzony z kontrolką serwera dla bieżącego żądania sieci Web.Gets the HttpContext object associated with the server control for the current Web request.

(Odziedziczone po Control)
Controls

Pobiera ControlCollection obiekt, który zawiera kolekcję formantów podrzędnych w kontrolce listy danych.Gets a ControlCollection object that contains a collection of child controls in a data listing control.

(Odziedziczone po BaseDataList)
ControlStyle

Pobiera styl kontrolki serwera sieci Web.Gets the style of the Web server control. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ControlStyleCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy Style obiekt został utworzony dla ControlStyle właściwości.Gets a value indicating whether a Style object has been created for the ControlStyle property. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is primarily used by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
CssClass

Pobiera lub ustawia klasę kaskadowego arkusza stylów (CSS) renderowaną przez formant serwera sieci Web na kliencie.Gets or sets the Cascading Style Sheet (CSS) class rendered by the Web server control on the client.

(Odziedziczone po WebControl)
CurrentPageIndex

Pobiera lub ustawia indeks aktualnie wyświetlanej strony.Gets or sets the index of the currently displayed page.

DataItemContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataItemContainer .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

(Odziedziczone po Control)
DataKeyField

Pobiera lub ustawia pole klucza w źródle danych określonym przez DataSource Właściwość.Gets or sets the key field in the data source specified by the DataSource property.

(Odziedziczone po BaseDataList)
DataKeys

Pobiera DataKeyCollection obiekt, który przechowuje wartości klucza każdego rekordu w kontrolce listy danych.Gets a DataKeyCollection object that stores the key values of each record in a data listing control.

(Odziedziczone po BaseDataList)
DataKeysArray

Pobiera ArrayList obiekt, który zawiera wartości klucza każdego rekordu w kontrolce listy danych.Gets an ArrayList object that contains the key values of each record in a data listing control.

(Odziedziczone po BaseDataList)
DataKeysContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataKeysControl .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataKeysControl.

(Odziedziczone po Control)
DataMember

Pobiera lub ustawia określony element członkowski danych w źródle danych wieloelementowych do powiązania z kontrolką wyświetlania danych.Gets or sets the specific data member in a multimember data source to bind to a data listing control.

(Odziedziczone po BaseDataList)
DataSource

Pobiera lub ustawia źródło zawierające listę wartości używaną do wypełniania elementów w formancie.Gets or sets the source containing a list of values used to populate the items within the control.

(Odziedziczone po BaseDataList)
DataSourceID

Pobiera lub ustawia ID Właściwość kontrolki źródła danych, która powinna być używana przez formant wyświetlania danych w celu pobrania jego źródła danych.Gets or sets the ID property of the data source control that the data listing control should use to retrieve its data source.

(Odziedziczone po BaseDataList)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest używana na powierzchni projektowej.Gets a value indicating whether a control is being used on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
EditItemIndex

Pobiera lub ustawia indeks elementu DataGrid kontrolki do edycji.Gets or sets the index of an item in the DataGrid control to edit.

EditItemStyle

Pobiera właściwości stylu elementu wybranego do edycji w DataGrid kontrolce.Gets the style properties of the item selected for editing in the DataGrid control.

Enabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera sieci Web jest włączony.Gets or sets a value indicating whether the Web server control is enabled.

(Odziedziczone po WebControl)
EnableTheming

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy motywy stosują się do tej kontrolki.Gets or sets a value indicating whether themes apply to this control.

(Odziedziczone po WebControl)
EnableViewState

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera utrzymuje stan widoku, oraz stan widoku wszystkich formantów podrzędnych, które zawiera, do żądającego klienta.Gets or sets a value indicating whether the server control persists its view state, and the view state of any child controls it contains, to the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
Events

Pobiera listę delegatów obsługi zdarzeń dla formantu.Gets a list of event handler delegates for the control. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

(Odziedziczone po Control)
Font

Pobiera właściwości czcionki skojarzone z kontrolką serwera sieci Web.Gets the font properties associated with the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
FooterStyle

Pobiera właściwości stylu sekcji stopki w DataGrid kontrolce.Gets the style properties of the footer section in the DataGrid control.

ForeColor

Pobiera lub ustawia kolor pierwszego planu (zazwyczaj kolor tekstu) kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the foreground color (typically the color of the text) of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
GridLines

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy obramowanie między komórkami kontrolki listy danych jest wyświetlane.Gets or sets a value that specifies whether the border between the cells of a data listing control is displayed.

(Odziedziczone po BaseDataList)
HasAttributes

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka ma ustawione atrybuty.Gets a value indicating whether the control has attributes set.

(Odziedziczone po WebControl)
HasChildViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące kontrolki formantu serwera mają jakiekolwiek zapisane ustawienia stanu widoku.Gets a value indicating whether the current server control's child controls have any saved view-state settings.

(Odziedziczone po Control)
HeaderStyle

Pobiera właściwości stylu sekcji nagłówka w DataGrid kontrolce.Gets the style properties of the heading section in the DataGrid control.

Height

Pobiera lub ustawia wysokość kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the height of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
HorizontalAlign

Pobiera lub Ustawia wyrównanie w poziomie formantu listy danych w jego kontenerze.Gets or sets the horizontal alignment of a data listing control within its container.

(Odziedziczone po BaseDataList)
ID

Pobiera lub ustawia identyfikator programowy przypisany do kontrolki serwerowej.Gets or sets the programmatic identifier assigned to the server control.

(Odziedziczone po Control)
IdSeparator

Pobiera znak używany do oddzielania identyfikatorów kontroli.Gets the character used to separate control identifiers.

(Odziedziczone po Control)
Initialized

Pobiera wartość wskazującą, czy formant został zainicjowany.Gets a value indicating whether the control has been initialized.

(Odziedziczone po BaseDataList)
IsBoundUsingDataSourceID

Pobiera wartość wskazującą, czy DataSourceID Właściwość jest ustawiona.Gets a value indicating whether the DataSourceID property is set.

(Odziedziczone po BaseDataList)
IsChildControlStateCleared

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolki zawarte w tym formancie mają stan kontroli.Gets a value indicating whether controls contained within this control have control state.

(Odziedziczone po Control)
IsEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest włączona.Gets a value indicating whether the control is enabled.

(Odziedziczone po WebControl)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy formant serwera zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value that indicates whether the server control is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po Control)
IsViewStateEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy stan widoku jest włączony dla tego formantu.Gets a value indicating whether view state is enabled for this control.

(Odziedziczone po Control)
Items

Pobiera kolekcję DataGridItem obiektów reprezentujących poszczególne elementy w DataGrid formancie.Gets a collection of DataGridItem objects that represent the individual items in the DataGrid control.

ItemStyle

Pobiera właściwości stylu elementów w DataGrid kontrolce.Gets the style properties of the items in the DataGrid control.

LoadViewStateByID

Pobiera wartość wskazującą, czy formant uczestniczy w ładowaniu stanu widoku przez ID zamianę na indeks.Gets a value indicating whether the control participates in loading its view state by ID instead of index.

(Odziedziczone po Control)
NamingContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazw kontrolki serwera, który tworzy unikatową przestrzeń nazw do rozróżniania między kontrolkami serwera z tą samą ID wartością właściwości.Gets a reference to the server control's naming container, which creates a unique namespace for differentiating between server controls with the same ID property value.

(Odziedziczone po Control)
Page

Pobiera odwołanie do Page wystąpienia, które zawiera formant serwera.Gets a reference to the Page instance that contains the server control.

(Odziedziczone po Control)
PageCount

Pobiera łączną liczbę stron wymaganych do wyświetlenia elementów w DataGrid kontrolce.Gets the total number of pages required to display the items in the DataGrid control.

PagerStyle

Pobiera właściwości stylu sekcji stronicowania DataGrid formantu.Gets the style properties of the paging section of the DataGrid control.

PageSize

Pobiera lub ustawia liczbę elementów do wyświetlenia na jednej stronie DataGrid kontrolki.Gets or sets the number of items to display on a single page of the DataGrid control.

Parent

Pobiera odwołanie do kontrolki nadrzędnej kontrolki serwera w hierarchii formantów strony.Gets a reference to the server control's parent control in the page control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
RenderingCompatibility

Pobiera wartość określającą ASP.NET wersję, która będzie zgodna z językiem HTML.Gets a value that specifies the ASP.NET version that rendered HTML will be compatible with.

(Odziedziczone po Control)
RequiresDataBinding

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant listy danych musi być powiązany z określonym źródłem danych.Gets or sets a value indicating whether the data listing control needs to bind to its specified data source.

(Odziedziczone po BaseDataList)
SelectArguments

Pobiera DataSourceSelectArguments obiekt, który jest wykorzystywany przez formant powiązany z danymi podczas pobierania danych z kontrolki źródła danych.Gets a DataSourceSelectArguments object that the data-bound control uses when retrieving data from a data source control.

(Odziedziczone po BaseDataList)
SelectedIndex

Pobiera lub ustawia indeks wybranego elementu w DataGrid kontrolce.Gets or sets the index of the selected item in the DataGrid control.

SelectedItem

Pobiera DataGridItem obiekt, który reprezentuje wybrany element w DataGrid kontrolce.Gets a DataGridItem object that represents the selected item in the DataGrid control.

SelectedItemStyle

Pobiera właściwości stylu aktualnie zaznaczonego elementu w DataGrid kontrolce.Gets the style properties of the currently selected item in the DataGrid control.

ShowFooter

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy stopka jest wyświetlana w DataGrid formancie.Gets or sets a value that indicates whether the footer is displayed in the DataGrid control.

ShowHeader

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy nagłówek jest wyświetlany w DataGrid kontrolce.Gets or sets a value that indicates whether the header is displayed in the DataGrid control.

Site

Pobiera informacje o kontenerze, który hostuje bieżącą kontrolkę, gdy jest renderowany na powierzchni projektowej.Gets information about the container that hosts the current control when rendered on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
SkinID

Pobiera lub ustawia skórkę, która ma zostać zastosowana do kontrolki.Gets or sets the skin to apply to the control.

(Odziedziczone po WebControl)
Style

Pobiera kolekcję atrybutów tekstu, które będą renderowane jako atrybut stylu na zewnętrznym tagu kontrolki serwera sieci Web.Gets a collection of text attributes that will be rendered as a style attribute on the outer tag of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
SupportsDisabledAttribute

Pobiera wartość wskazującą, czy formant powinien ustawić disabled atrybut renderowanego elementu HTML na "Disabled", gdy właściwość kontrolki IsEnabled ma wartość false .Gets a value that indicates whether the control should set the disabled attribute of the rendered HTML element to "disabled" when the control's IsEnabled property is false.

(Odziedziczone po BaseDataList)
TabIndex

Pobiera lub ustawia indeks karty dla kontrolki serwer sieci Web.Gets or sets the tab index of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
TagKey

Pobiera HtmlTextWriterTag wartość dla DataGrid kontrolki.Gets the HtmlTextWriterTag value for the DataGrid control.

TagKey

Pobiera HtmlTextWriterTag wartość odpowiadającą tej kontrolce serwera sieci Web.Gets the HtmlTextWriterTag value that corresponds to this Web server control. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
TagName

Pobiera nazwę tagu kontrolki.Gets the name of the control tag. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
TemplateControl

Pobiera lub ustawia odwołanie do szablonu, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets a reference to the template that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
TemplateSourceDirectory

Pobiera katalog wirtualny Page lub zawierający UserControl bieżącą kontrolkę serwerową.Gets the virtual directory of the Page or UserControl that contains the current server control.

(Odziedziczone po Control)
ToolTip

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad kontrolką serwera sieci Web.Gets or sets the text displayed when the mouse pointer hovers over the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
UniqueID

Pobiera unikatowy, hierarchicznie kwalifikowany identyfikator dla kontrolki serwerowej.Gets the unique, hierarchically qualified identifier for the server control.

(Odziedziczone po Control)
UseAccessibleHeader

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant listy danych renderuje swój nagłówek w dostępnym formacie.Gets or sets a value indicating whether the data listing control renders its header in an accessible format. Ta właściwość jest udostępniana w celu zapewnienia, że formant jest bardziej dostępny dla użytkowników urządzeń z technologią pomocniczą.This property is provided to make the control more accessible to users of assistive technology devices.

(Odziedziczone po BaseDataList)
ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant sprawdza dane wejściowe klienta z przeglądarki pod kątem potencjalnie niebezpiecznych wartości.Gets or sets a value that indicates whether the control checks client input from the browser for potentially dangerous values.

(Odziedziczone po Control)
ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku kontrolki serwera w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a server control across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateIgnoresCase

Pobiera wartość wskazującą, czy w StateBag obiekcie nie jest rozróżniana wielkość liter.Gets a value that indicates whether the StateBag object is case-insensitive.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateMode

Pobiera lub ustawia tryb widoku stanu tego formantu.Gets or sets the view-state mode of this control.

(Odziedziczone po Control)
VirtualItemCount

Pobiera lub ustawia wirtualną liczbę elementów w DataGrid kontrolce, gdy używane jest stronicowanie niestandardowe.Gets or sets the virtual number of items in the DataGrid control when custom paging is used.

Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka serwera jest renderowana jako interfejs użytkownika na stronie.Gets or sets a value that indicates whether a server control is rendered as UI on the page.

(Odziedziczone po Control)
Width

Pobiera lub ustawia szerokość kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the width of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)

Metody

AddAttributesToRender(HtmlTextWriter)

Dodaje atrybuty HTML i style, które muszą być renderowane do określonego HtmlTextWriterTag .Adds HTML attributes and styles that need to be rendered to the specified HtmlTextWriterTag. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
AddedControl(Control, Int32)

Wywołuje się po dodaniu formantu podrzędnego do Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is added to the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
AddParsedSubObject(Object)

Powiadamia formant serwera o przeanalizowaniu elementu, XML lub HTML, a następnie dodaje element do kolekcji kontrolki serwera ControlCollection .Notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed, and adds the element to the server control's ControlCollection collection.

(Odziedziczone po BaseDataList)
ApplyStyle(Style)

Kopiuje wszystkie niepuste elementy określonego stylu do kontrolki sieci Web, zastępując wszelkie istniejące elementy stylu formantu.Copies any nonblank elements of the specified style to the Web control, overwriting any existing style elements of the control. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is primarily used by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Stosuje właściwości stylu zdefiniowane w arkuszu stylów strony do kontrolki.Applies the style properties defined in the page style sheet to the control.

(Odziedziczone po Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Rozpoczyna śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Begins design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Zbiera informacje o formancie serwera i dostarcza go do Trace właściwości, która będzie wyświetlana po włączeniu śledzenia dla strony.Gathers information about the server control and delivers it to the Trace property to be displayed when tracing is enabled for the page.

(Odziedziczone po Control)
ClearCachedClientID()

Ustawia wartość w pamięci podręcznej ClientID na null .Sets the cached ClientID value to null.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildControlState()

Usuwa informacje o stanie formantu dla kontrolek podrzędnych kontrolki serwerowej.Deletes the control-state information for the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildState()

Usuwa informacje o stanie widoku i kontroli dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state and control-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildViewState()

Usuwa informacje o stanie widoku dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

Ustawia ClientIDMode Właściwość bieżącego wystąpienia kontrolki i wszystkich formantów podrzędnych na Inherit .Sets the ClientIDMode property of the current control instance and of any child controls to Inherit.

(Odziedziczone po Control)
CopyBaseAttributes(WebControl)

Kopiuje właściwości, które nie są hermetyzowane przez Style obiekt z określonej kontrolki serwera sieci Web do kontrolki serwera sieci Web, z której ta metoda jest wywoływana.Copies the properties not encapsulated by the Style object from the specified Web server control to the Web server control that this method is called from. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
CreateChildControls()

Tworzy formant podrzędny przy użyciu stanu widoku.Creates a child control using the view state.

(Odziedziczone po BaseDataList)
CreateColumnSet(PagedDataSource, Boolean)

Tworzy zestaw kolumn do użycia w celu utworzenia hierarchii formantów.Creates the set of columns to be used to build up the control hierarchy. Gdy AutoGenerateColumns ma wartość true, kolumny są tworzone w celu dopasowania do źródła danych i są dołączane do zestawu kolumn zdefiniowanych w Columns kolekcji.When AutoGenerateColumns is true, the columns are created to match the data source and are appended to the set of columns defined in the Columns collection.

CreateControlCollection()

Tworzy nowy ControlCollection obiekt do przechowywania formantów podrzędnych (zarówno literału, jak i serwera) formantu serwera.Creates a new ControlCollection object to hold the child controls (both literal and server) of the server control.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlHierarchy(Boolean)

Tworzy hierarchię formantów, która jest używana do renderowania DataGrid .Creates the control hierarchy that is used to render the DataGrid.

CreateControlStyle()

Tworzy nowy styl formantu.Creates new control style.

CreateDataSourceSelectArguments()

Tworzy obiekt domyślny DataSourceSelectArguments używany przez kontrolkę powiązaną z danymi, jeśli nie określono żadnych argumentów.Creates a default DataSourceSelectArguments object used by the data-bound control if no arguments are specified.

(Odziedziczone po BaseDataList)
CreateItem(Int32, Int32, ListItemType)

Tworzy obiekt DataGridItem.Creates a DataGridItem object.

DataBind()

Wiąże formant i wszystkie jego kontrolki podrzędne z określonym źródłem danych.Binds the control and all its child controls to the specified data source.

(Odziedziczone po BaseDataList)
DataBind(Boolean)

Tworzy powiązanie źródła danych z wywoływanym formantem serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi z opcją podniesienia poziomu DataBinding zdarzenia.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls with an option to raise the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
DataBindChildren()

Tworzy powiązanie źródła danych z kontrolkami podrzędnymi formantu serwera.Binds a data source to the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
Dispose()

Umożliwia formantowi serwera przeprowadzenie końcowego oczyszczania przed jego zwolnieniem z pamięci.Enables a server control to perform final clean up before it is released from memory.

(Odziedziczone po Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Przerywa śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Ends design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
EnsureChildControls()

Określa, czy formant serwera zawiera kontrolki podrzędne.Determines whether the server control contains child controls. Jeśli tak nie jest, tworzy kontrolki podrzędne.If it does not, it creates child controls.

(Odziedziczone po Control)
EnsureDataBound()

Sprawdza, czy kontrolka wyświetlania danych wymaga powiązania danych i że określono prawidłową kontrolę źródła danych przed wywołaniem DataBind() metody.Verifies that the data listing control requires data binding and that a valid data source control is specified before calling the DataBind() method.

(Odziedziczone po BaseDataList)
EnsureID()

Tworzy identyfikator dla kontrolek, które nie mają przypisanego identyfikatora.Creates an identifier for controls that do not have an identifier assigned.

(Odziedziczone po Control)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FindControl(String)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określonym id parametrem.Searches the current naming container for a server control with the specified id parameter.

(Odziedziczone po Control)
FindControl(String, Int32)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określoną id i liczbą całkowitą, która jest określona w pathOffset parametrze, który ułatwia wyszukiwanie.Searches the current naming container for a server control with the specified id and an integer, specified in the pathOffset parameter, which aids in the search. Nie należy przesłaniać tej wersji FindControl metody.You should not override this version of the FindControl method.

(Odziedziczone po Control)
Focus()

Ustawia fokus wprowadzania dla kontrolki.Sets input focus to a control.

(Odziedziczone po Control)
GetData()

Zwraca IEnumerable obiekt zaimplementowany, który reprezentuje źródło danych.Returns an IEnumerable-implemented object that represents the data source.

(Odziedziczone po BaseDataList)
GetDesignModeState()

Pobiera dane czasu projektowania dla kontrolki.Gets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetRouteUrl(Object)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Zwraca przedznaczoną część UniqueID właściwości określonej kontrolki.Returns the prefixed portion of the UniqueID property of the specified control.

(Odziedziczone po Control)
HasControls()

Określa, czy formant serwera zawiera wszystkie kontrolki podrzędne.Determines if the server control contains any child controls.

(Odziedziczone po Control)
HasEvents()

Zwraca wartość wskazującą czy zdarzenia są rejestrowane dla kontrolki lub wszelkich formantów podrzędnych.Returns a value indicating whether events are registered for the control or any child controls.

(Odziedziczone po Control)
InitializeItem(DataGridItem, DataGridColumn[])

Inicjuje określony DataGridItem obiekt.Initializes the specified DataGridItem object.

InitializePager(DataGridItem, Int32, PagedDataSource)

Tworzy DataGridItem obiekt, który zawiera interfejs użytkownika stronicowania.Creates a DataGridItem object that contains the paging UI.

IsLiteralContent()

Określa, czy formant serwera przechowuje tylko zawartość literału.Determines if the server control holds only literal content.

(Odziedziczone po Control)
LoadControlState(Object)

Przywraca informacje o stanie kontroli z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveControlState() metodę.Restores control-state information from a previous page request that was saved by the SaveControlState() method.

(Odziedziczone po Control)
LoadViewState(Object)

Ładuje zapisany stan DataGrid .Loads a saved state of the DataGrid.

MapPathSecure(String)

Pobiera ścieżkę fizyczną, do której jest mapowana ścieżka wirtualna (absolutna lub względna).Retrieves the physical path that a virtual path, either absolute or relative, maps to.

(Odziedziczone po Control)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MergeStyle(Style)

Kopiuje wszystkie niepuste elementy określonego stylu do kontrolki sieci Web, ale nie zastępuje żadnych istniejących elementów stylu formantu.Copies any nonblank elements of the specified style to the Web control, but will not overwrite any existing style elements of the control. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Przekazuje zdarzenie wywoływane przez formant w obrębie kontenera w górę hierarchii formantów serwera interfejsu użytkownika.Passes the event raised by a control within the container up the page's UI server control hierarchy.

OnCancelCommand(DataGridCommandEventArgs)

Podnosi CancelCommand zdarzenie.Raises the CancelCommand event. Pozwala to zapewnić niestandardową obsługę zdarzenia.This allows you to provide a custom handler for the event.

OnDataBinding(EventArgs)

Podnosi DataBinding zdarzenie BaseDataList formantu.Raises the DataBinding event of a BaseDataList control.

(Odziedziczone po BaseDataList)
OnDataPropertyChanged()

Wywołuje się, gdy jedna ze podstawowych właściwości identyfikacji źródła danych zostanie zmieniona, aby ponownie powiązać formant powiązany z danymi z danymi.Called when one of the base data source identification properties is changed, to rebind the data-bound control to its data.

(Odziedziczone po BaseDataList)
OnDataSourceViewChanged(Object, EventArgs)

Podnosi DataSourceViewChanged zdarzenie.Raises the DataSourceViewChanged event.

(Odziedziczone po BaseDataList)
OnDeleteCommand(DataGridCommandEventArgs)

Podnosi DeleteCommand zdarzenie.Raises the DeleteCommand event. Pozwala to zapewnić niestandardową obsługę zdarzenia.This allows you to provide a custom handler for the event.

OnEditCommand(DataGridCommandEventArgs)

Podnosi EditCommand zdarzenie.Raises the EditCommand event. Pozwala to zapewnić niestandardową obsługę zdarzenia.This allows you to provide a custom handler for the event.

OnInit(EventArgs)

Podnosi Init zdarzenie dla BaseDataList kontrolki.Raises the Init event for the BaseDataList control.

(Odziedziczone po BaseDataList)
OnItemCommand(DataGridCommandEventArgs)

Podnosi ItemCommand zdarzenie.Raises the ItemCommand event. Pozwala to zapewnić niestandardową obsługę zdarzenia.This allows you to provide a custom handler for the event.

OnItemCreated(DataGridItemEventArgs)

Podnosi ItemCreated zdarzenie.Raises the ItemCreated event. Pozwala to zapewnić niestandardową obsługę zdarzenia.This allows you to provide a custom handler for the event.

OnItemDataBound(DataGridItemEventArgs)

Podnosi ItemDataBound zdarzenie.Raises the ItemDataBound event. Pozwala to zapewnić niestandardową obsługę zdarzenia.This allows you to provide a custom handler for the event.

OnLoad(EventArgs)

Podnosi Load zdarzenie.Raises the Load event.

(Odziedziczone po BaseDataList)
OnPageIndexChanged(DataGridPageChangedEventArgs)

Podnosi PageIndexChanged zdarzenie.Raises the PageIndexChanged event. Pozwala to zapewnić niestandardową obsługę zdarzenia.This allows you to provide a custom handler for the event.

OnPreRender(EventArgs)

Podnosi PreRender zdarzenie.Raises the PreRender event.

(Odziedziczone po BaseDataList)
OnSelectedIndexChanged(EventArgs)

Podnosi SelectedIndexChanged zdarzenie BaseDataList formantu.Raises the SelectedIndexChanged event of a BaseDataList control.

(Odziedziczone po BaseDataList)
OnSortCommand(DataGridSortCommandEventArgs)

Podnosi SortCommand zdarzenie.Raises the SortCommand event. Pozwala to zapewnić niestandardową obsługę zdarzenia.This allows you to provide a custom handler for the event.

OnUnload(EventArgs)

Podnosi Unload zdarzenie.Raises the Unload event.

(Odziedziczone po Control)
OnUpdateCommand(DataGridCommandEventArgs)

Podnosi UpdateCommand zdarzenie.Raises the UpdateCommand event. Pozwala to zapewnić niestandardową obsługę zdarzenia.This allows you to provide a custom handler for the event.

OpenFile(String)

Pobiera informacje Stream używane do odczytu pliku.Gets a Stream used to read a file.

(Odziedziczone po Control)
PrepareControlHierarchy()

Konfiguruje hierarchię formantów dla tej DataGrid kontrolki.Sets up the control hierarchy for this DataGrid control.

RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Przypisuje wszystkie źródła zdarzenia i informacje do elementu nadrzędnego formantu.Assigns any sources of the event and its information to the control's parent.

(Odziedziczone po Control)
RemovedControl(Control)

Wywoływana po usunięciu formantu podrzędnego z Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is removed from the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
Render(HtmlTextWriter)

Renderuje formant do określonego składnika zapisywania HTML.Renders the control to the specified HTML writer.

(Odziedziczone po BaseDataList)
RenderBeginTag(HtmlTextWriter)

Renderuje tag otwierającego HTML kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the HTML opening tag of the control to the specified writer. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
RenderChildren(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość elementu podrzędnego kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość, która ma być renderowana na kliencie.Outputs the content of a server control's children to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Odziedziczone po Control)
RenderContents(HtmlTextWriter)

Renderuje zawartość kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the contents of the control to the specified writer. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
RenderControl(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu i przechowuje informacje o śledzeniu dla kontrolki, jeśli śledzenie jest włączone.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object and stores tracing information about the control if tracing is enabled.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu za pomocą podanego ControlAdapter obiektu.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object using a provided ControlAdapter object.

(Odziedziczone po Control)
RenderEndTag(HtmlTextWriter)

Renderuje tag zamykający HTML kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the HTML closing tag of the control into the specified writer. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ResolveAdapter()

Pobiera adapter sterowania odpowiedzialny za renderowanie określonego formantu.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

(Odziedziczone po Control)
ResolveClientUrl(String)

Pobiera adres URL, który może być używany przez przeglądarkę.Gets a URL that can be used by the browser.

(Odziedziczone po Control)
ResolveUrl(String)

Konwertuje adres URL na taki, który jest używany na żądającym klienta.Converts a URL into one that is usable on the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
SaveControlState()

Zapisuje wszelkie zmiany stanu formantu serwera, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Control)
SaveViewState()

Zapisuje bieżący stan DataGrid .Saves the current state of the DataGrid.

SetDesignModeState(IDictionary)

Ustawia dane czasu projektowania dla kontrolki.Sets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Przypisuje delegata programu obsługi zdarzeń, aby renderować formant serwera i jego zawartość w jego formancie nadrzędnym.Assigns an event handler delegate to render the server control and its content into its parent control.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the trace data key and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu obiektu śledzenia, klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the traced object, the trace data key, and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Oznacza punkt początkowy, aby rozpocząć śledzenie i zapisywanie zmian w kontrolce w ramach stanu widoku sterowania.Marks the starting point to begin tracking and saving changes to the control as part of the control view state.

Zdarzenia

CancelCommand

Występuje po Cancel kliknięciu przycisku dla elementu w DataGrid kontrolce.Occurs when the Cancel button is clicked for an item in the DataGrid control.

DataBinding

Występuje, gdy formant serwera wiąże się ze źródłem danych.Occurs when the server control binds to a data source.

(Odziedziczone po Control)
DeleteCommand

Występuje po kliknięciu przycisku Usuń dla elementu w DataGrid kontrolce.Occurs when the Delete button is clicked for an item in the DataGrid control.

Disposed

Występuje, gdy formant serwera zostanie wystawiony z pamięci, który jest ostatnim etapem cyklu życia formantu serwera, gdy zażądano strony ASP.NET.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

(Odziedziczone po Control)
EditCommand

Występuje po kliknięciu przycisku Edycja dla elementu w DataGrid kontrolce.Occurs when the Edit button is clicked for an item in the DataGrid control.

Init

Występuje po zainicjowaniu formantu serwera, który jest pierwszym krokiem w jego cyklu życia.Occurs when the server control is initialized, which is the first step in its lifecycle.

(Odziedziczone po Control)
ItemCommand

Występuje po kliknięciu dowolnego przycisku w DataGrid kontrolce.Occurs when any button is clicked in the DataGrid control.

ItemCreated

Występuje na serwerze po utworzeniu elementu w DataGrid formancie.Occurs on the server when an item in the DataGrid control is created.

ItemDataBound

Występuje, gdy element jest powiązany z DataGrid kontrolką.Occurs after an item is data bound to the DataGrid control.

Load

Występuje, gdy kontrolka serwera jest załadowana do Page obiektu.Occurs when the server control is loaded into the Page object.

(Odziedziczone po Control)
PageIndexChanged

Występuje, gdy zostanie kliknięty jeden z elementów wyboru strony.Occurs when one of the page selection elements is clicked.

PreRender

Występuje po Control załadowaniu obiektu, ale przed renderowaniem.Occurs after the Control object is loaded but prior to rendering.

(Odziedziczone po Control)
SelectedIndexChanged

Występuje po wybraniu innego elementu w kontrolce wyświetlania danych między ogłoszeniami na serwerze.Occurs when a different item is selected in a data listing control between posts to the server.

(Odziedziczone po BaseDataList)
SortCommand

Występuje, gdy kolumna jest sortowana.Occurs when a column is sorted.

Unload

Występuje, gdy formant serwera zostanie zwolniony z pamięci.Occurs when the server control is unloaded from memory.

(Odziedziczone po Control)
UpdateCommand

Występuje po kliknięciu przycisku Aktualizuj dla elementu w DataGrid kontrolce.Occurs when the Update button is clicked for an item in the DataGrid control.

Jawne implementacje interfejsu

IAttributeAccessor.GetAttribute(String)

Pobiera atrybut kontrolki sieci Web o podanej nazwie.Gets an attribute of the Web control with the specified name.

(Odziedziczone po WebControl)
IAttributeAccessor.SetAttribute(String, String)

Ustawia atrybut formantu sieci Web na określoną nazwę i wartość.Sets an attribute of the Web control to the specified name and value.

(Odziedziczone po WebControl)
IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ControlBuilder .For a description of this member, see ControlBuilder.

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetDesignModeState() .For a description of this member, see GetDesignModeState().

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetDesignModeState(IDictionary) .For a description of this member, see SetDesignModeState(IDictionary).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetOwnerControl(Control) .For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz UserData .For a description of this member, see UserData.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataBindings .For a description of this member, see DataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasDataBindings .For a description of this member, see HasDataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Expressions .For a description of this member, see Expressions.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasExpressions .For a description of this member, see HasExpressions.

(Odziedziczone po Control)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz AddParsedSubObject(Object) .For a description of this member, see AddParsedSubObject(Object).

(Odziedziczone po Control)

Metody rozszerzania

FindDataSourceControl(Control)

Zwraca źródło danych skojarzone z kontrolką danych dla określonej kontrolki.Returns the data source that is associated with the data control for the specified control.

FindFieldTemplate(Control, String)

Zwraca szablon pola dla określonej kolumny w kontenerze nazewnictwa określonego formantu.Returns the field template for the specified column in the specified control's naming container.

FindMetaTable(Control)

Zwraca obiekt obiektu z tabeli dla kontrolki zawierającej dane.Returns the metatable object for the containing data control.

GetDefaultValues(INamingContainer)

Pobiera kolekcję wartości domyślnych dla określonej kontrolki danych.Gets the collection of the default values for the specified data control.

GetMetaTable(INamingContainer)

Pobiera metadane tabeli dla określonej kontrolki danych.Gets the table metadata for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Ustawia metadane tabeli dla określonej kontrolki danych.Sets the table metadata for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, IDictionary<String,Object>)

Ustawia metadane tabeli i mapowanie wartości domyślnej dla określonej kontrolki danych.Sets the table metadata and default value mapping for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, Object)

Ustawia metadane tabeli i mapowanie wartości domyślnej dla określonej kontrolki danych.Sets the table metadata and default value mapping for the specified data control.

TryGetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Określa, czy metadane tabeli są dostępne.Determines whether table metadata is available.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type)

Włącza dynamiczne zachowanie danych dla określonej kontrolki danych.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, IDictionary<String,Object>)

Włącza dynamiczne zachowanie danych dla określonej kontrolki danych.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, Object)

Włącza dynamiczne zachowanie danych dla określonej kontrolki danych.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

Dotyczy

Zobacz też