WebControl.ToolTip Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad kontrolką serwera sieci Web.Gets or sets the text displayed when the mouse pointer hovers over the Web server control.

public:
 virtual property System::String ^ ToolTip { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public virtual string ToolTip { get; set; }
public virtual string ToolTip { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.ToolTip : string with get, set
member this.ToolTip : string with get, set
Public Overridable Property ToolTip As String

Wartość właściwości

String

Tekst wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce serwera sieci Web.The text displayed when the mouse pointer hovers over the Web server control. Wartość domyślna to Empty.The default is Empty.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób ustawiania ToolTip właściwości Button kontrolki, która jest dziedziczona z WebControl klasy bazowej.The following example illustrates how to set the ToolTip property on the Button control, which is inherited from the WebControl base class.

Uwaga

Poniższy przykład kodu używa modelu kodu jednoplikowego i może nie działa poprawnie, jeśli jest kopiowany bezpośrednio do pliku związanego z kodem.The following code sample uses the single-file code model and may not work correctly if copied directly into a code-behind file. Ten przykład kodu musi być skopiowany do pustego pliku tekstowego, który ma rozszerzenie. aspx.This code sample must be copied into an empty text file that has an .aspx extension. Aby uzyskać więcej informacji na temat modelu kodu formularzy sieci Web, zobacz ASP.NET Web Forms Code Model.For more information on the Web Forms code model, see ASP.NET Web Forms Page Code Model.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
 
  void SubmitBtn_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    if (((Button)sender).CommandArgument == "1")
      Label1.Text = "Share your happiness!";
    else
      Label1.Text = "Be happy!";

    Label1.BorderColor = System.Drawing.Color.BurlyWood;
    Label1.BorderWidth = 4;
  }
 
 </script>
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head runat="server">
  <title>WebControl.ToolTip Example</title>
 </head>
 <body>
 <form id="Form1" runat="server">
 
  <h3>ToolTip Property of a Web Control</h3>
  <p>Don't know which button to click?<br />
    Move the mouse pointer over the buttons to find out!
  </p>

  <p><asp:Button id="SubmitBtn1" OnClick="SubmitBtn_Click" 
      Text="Click Me" CommandArgument="1"
      ToolTip="Click me if you are happy" runat="server"/>
  </p>

  <p><asp:Button id="SubmitBtn2" OnClick="SubmitBtn_Click" 
      Text="Click Me" CommandArgument="2"
      ToolTip="Click me if you are sad." runat="server"/>
  </p>

  <asp:Label id="Label1" Font-size="24pt" Font-Bold="True" 
    BackColor="Yellow" runat="server"/>

 </form>
 
 </body>
 </html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 <script language="VB" runat="server">
 
  Sub SubmitBtn_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    If CType(sender, Button).CommandArgument = "1" Then
      Label1.Text = "Share your happiness!"
    Else
      Label1.Text = "Be happy!"
    End If
    Label1.BorderColor = Drawing.Color.BurlyWood
    Label1.BorderWidth = 4
  End Sub
 
 </script>
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ToolTip Property of a Web Control</title>
</head>
<body>
 
 <form id="form1" runat="server">
 
  <h3>ToolTip Property of a Web Control</h3>
  <p>Don't know which button to click?<br />
    Move the mouse pointer over the buttons to find out!
  </p>

  <p><asp:Button id="SubmitBtn1" OnClick="SubmitBtn_Click" 
      Text="Click Me" CommandArgument="1"
      ToolTip="Click me if you are happy" runat="server"/>
  </p>

  <p><asp:Button id="SubmitBtn2" OnClick="SubmitBtn_Click" 
      Text="Click Me" CommandArgument="2"
      ToolTip="Click me if you are sad." runat="server"/>
  </p>

  <asp:Label id="Label1" Font-size="24pt" Font-Bold="True" 
    BackColor="Yellow" runat="server"/>

 </form>
 
 </body>
 </html>
 

Uwagi

Użyj ToolTip właściwości, aby określić niestandardowy tekst, który jest wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce serwera sieci Web.Use the ToolTip property to specify the custom text that is displayed when the mouse pointer hovers over the Web server control.

Uwaga

Ta właściwość jest renderowana dla wszystkich przeglądarek.This property is rendered for all browsers. Jednak tylko program Microsoft Internet Explorer będzie wyświetlał tę właściwość jako etykietkę narzędzia.However, only Microsoft Internet Explorer will display this property as a ToolTip. Wszystkie inne przeglądarki zignorują tę właściwość.All other browsers will ignore this property.

Wartość tej właściwości, po ustawieniu, może być automatycznie zapisywana w pliku zasobów przy użyciu narzędzia projektanta.The value of this property, when set, can be saved automatically to a resource file by using a designer tool. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz LocalizableAttribute i globalizacja i lokalizacja.For more information, see LocalizableAttribute and Globalization and Localization.

Dotyczy

Zobacz też