WebControl.BorderColor Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia kolor obramowania kontrolki sieci Web.Gets or sets the border color of the Web control.

public:
 virtual property System::Drawing::Color BorderColor { System::Drawing::Color get(); void set(System::Drawing::Color value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Web.UI.WebControls.WebColorConverter))]
public virtual System.Drawing.Color BorderColor { get; set; }
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Web.UI.WebControls.WebColorConverter))]
public virtual System.Drawing.Color BorderColor { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Web.UI.WebControls.WebColorConverter))>]
member this.BorderColor : System.Drawing.Color with get, set
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Web.UI.WebControls.WebColorConverter))>]
member this.BorderColor : System.Drawing.Color with get, set
Public Overridable Property BorderColor As Color

Wartość właściwości

Color

ColorReprezentujący kolor obramowania kontrolki.A Color that represents the border color of the control. Wartość domyślna to Empty , co oznacza, że ta właściwość nie jest ustawiona.The default is Empty, which indicates that this property is not set.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób ustawiania BorderColor właściwości Table kontrolki, która jest dziedziczona z WebControl klasy bazowej.The following example illustrates how to set the BorderColor property of the Table control, which is inherited from the WebControl base class.

<%@ Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>BorderColor Property</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h3>BorderColor Property of a Web Control</h3>
 
    <asp:Table id="Table1" runat="server"
      CellPadding = "10" 
      CellSpacing="0"
      GridLines="Both"
      BorderWidth="3"
      BorderColor="Red">

      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>

      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>
    </asp:Table>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>BorderColor Property</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h3>BorderColor Property of a Web Control</h3>
 
    <asp:Table id="Table1" runat="server"
      CellPadding = "10" 
      CellSpacing="0"
      GridLines="Both"
      BorderWidth="3"
      BorderColor="Red">

      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 0, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>

      <asp:TableRow>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 0
        </asp:TableCell>
        <asp:TableCell>
          Row 1, Col 1
        </asp:TableCell>
      </asp:TableRow>
    </asp:Table>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Uwaga

Poniższy przykład kodu używa modelu kodu jednoplikowego i może nie działa poprawnie, jeśli jest kopiowany bezpośrednio do pliku związanego z kodem.The following code sample uses the single-file code model and may not work correctly if copied directly into a code-behind file. Ten przykład kodu musi być skopiowany do pustego pliku tekstowego, który ma rozszerzenie. aspx.This code sample must be copied into an empty text file that has an .aspx extension. Aby uzyskać więcej informacji na temat modelu kodu formularzy sieci Web, zobacz ASP.NET Web Forms Code Model.For more information on the Web Forms code model, see ASP.NET Web Forms Page Code Model.

<!-- This example demonstrates how to set property values for the
BorderColor, BorderStyle, and BorderWidth properties, and how to 
change the property values at run time. -->

<!-- This example demonstrates how to set property values for the
BorderColor, BorderStyle, and BorderWidth properties, and how to 
change the property values at run time. -->

<%@ Page language="c#" AutoEventWireup="true" %>
<%@ Import Namespace="System.Drawing" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
  {
    // Determine whether this is the first time the page is loaded;
    // if so, load the drop-down lists with data.
    if (!Page.IsPostBack)
    {
// <Snippet4>
      // Create a ListItemCollection and add names of colors.
      ListItemCollection colors = new ListItemCollection();
      colors.Add(Color.Black.Name);
      colors.Add(Color.Blue.Name);
      colors.Add(Color.Green.Name);
      colors.Add(Color.Orange.Name);
      colors.Add(Color.Purple.Name);
      colors.Add(Color.Red.Name);
      colors.Add(Color.White.Name);
      colors.Add(Color.Yellow.Name);
// </Snippet4>
      // Bind the colors collection to the borderColorList.
      borderColorList.DataSource = colors;
      borderColorList.DataBind();

      // Create a ListItemCollection and the add names of 
      // the BorderStyle enumeration values.
      ListItemCollection styles = new ListItemCollection();

      foreach (string s in Enum.GetNames(typeof(BorderStyle)))
      {
        styles.Add(s);
      }

      // Bind the styles collection to the borderStyleList.
      borderStyleList.DataSource = styles;
      borderStyleList.DataBind();

      // Create a ListItemCollection and add width values
      // expressed in pixels (px).
      ListItemCollection widths = new ListItemCollection();

      for (int i = 0; i < 11; i++)
      {
        widths.Add(i.ToString() + "px");
      }

      // Bind the widths collection to the borderWidthList.
      borderWidthList.DataSource = widths;
      borderWidthList.DataBind();
    }

  }

  // This method handles the SelectedIndexChanged event for borderColorList.
  public void ChangeBorderColor(object sender, System.EventArgs e)
  {
// <Snippet5>
    // Convert the color name string to an object of type Color, 
    // and set the Color as the new border color for Label1.
    Label1.BorderColor = Color.FromName(borderColorList.SelectedItem.Text);
// </Snippet5>
  }

  // This method handles the selectedIndexChanged event for boderStyleList.
  public void ChangeBorderStyle(object sender, System.EventArgs e)
  {
// <Snippet6>
    // Convert the style name string to a BorderStyle enumeration value,
    // and set the BorderStyle as the new border style for Label1.
    Label1.BorderStyle = (BorderStyle)Enum.Parse(typeof(BorderStyle),
               borderStyleList.SelectedItem.Text);
// </Snippet6>
  }

  // This method handles the SelectedIndexChanged event for borderWidthList.
  public void ChangeBorderWidth(object sender, System.EventArgs e)
  {
// <Snippet7>
    // Convert the border width string to a object of type Unit,
    // and set the Unit as the new border width for Label1.
    Label1.BorderWidth = Unit.Parse(borderWidthList.SelectedItem.Text);
// </Snippet7>
  }
  </script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head>
  <title> Border Properties Example </title>
</head>

  <body>
    <form id="form1" runat="server">

      <h3> Border Properties Example </h3>

      <table border="0" cellpadding="6">
        <tr>
          <td>
            <asp:Label Runat="server" BorderColor="Black" 
              BorderStyle="Solid" BorderWidth="4px" ID="Label1" 
              Text="Border Properties Example" Height="75" 
              Width="200"><center><br />Border Properties Example
              </center></asp:Label>
          </td>

          <td>
            <asp:DropDownList Runat="server" ID="borderColorList" 
              OnSelectedIndexChanged="ChangeBorderColor" AutoPostBack="True" 
              EnableViewState="True"></asp:DropDownList>
            <br />
            <br />
            <asp:DropDownList Runat="server" ID="borderStyleList" 
              OnSelectedIndexChanged="ChangeBorderStyle" AutoPostBack="True" 
              EnableViewState="True"></asp:DropDownList>
            <br />      
            <br />
            <asp:DropDownList Runat="server" ID="borderWidthList" 
              OnSelectedIndexChanged="ChangeBorderWidth" AutoPostBack="True"
              EnableViewState="True"></asp:DropDownList>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </form>
  </body>
</html>
<%@ Page language="VB" AutoEventWireup="true" %>
<%@ Import Namespace="System.Drawing" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  Private Sub Page_Load(sender As Object, e As System.EventArgs)
    ' Determine whether this is the first time the page is loaded;
    ' if so, load the drop-down lists with data.
    If Not Page.IsPostBack Then
'<Snippet4>
      ' Create a ListItemCollection and add names of colors.
      Dim colors As New ListItemCollection()
      colors.Add(Color.Black.Name)
      colors.Add(Color.Blue.Name)
      colors.Add(Color.Green.Name)
      colors.Add(Color.Orange.Name)
      colors.Add(Color.Purple.Name)
      colors.Add(Color.Red.Name)
      colors.Add(Color.White.Name)
      colors.Add(Color.Yellow.Name)
'</Snippet4>
      ' Bind the colors collection to the borderColorList.
      borderColorList.DataSource = colors
      borderColorList.DataBind()

      ' Create a ListItemCollection and the add names of 
      ' the BorderStyle enumeration values.
      Dim styles As New ListItemCollection()
      Dim styleType As Type = GetType(BorderStyle)

      Dim s As String
      For Each s In [Enum].GetNames(styleType)
        styles.Add(s)
      Next s

      ' Bind the styles collection to the borderStyleList.
      borderStyleList.DataSource = styles
      borderStyleList.DataBind()

      ' Create a ListItemCollection and add width values
      ' expressed in pixels (px).
      Dim widths As New ListItemCollection()

      Dim i As Integer
      For i = 0 To 10
        widths.Add(i.ToString() & "px")
      Next i

      ' Bind the widths collection to the borderWidthList.
      borderWidthList.DataSource = widths
      borderWidthList.DataBind()
    End If
  End Sub

  ' This method handles the SelectedIndexChanged event for borderColorList.
  Public Sub ChangeBorderColor(sender As Object, e As System.EventArgs)
'<Snippet5>
    ' Convert the color name string to an object of type Color, 
    ' and set the Color as the new border color for Label1.
    Label1.BorderColor = Color.FromName(borderColorList.SelectedItem.Text)
'</Snippet5>
  End Sub

  ' This method handles the selectedIndexChanged event for boderStyleList.
  Public Sub ChangeBorderStyle(sender As Object, e As System.EventArgs)
'<Snippet6>
    ' Convert the style name string to a BorderStyle enumeration value,
    ' and set the BorderStyle as the new border style for Label1.
    Dim styleType As Type = GetType(BorderStyle)
    Label1.BorderStyle = [Enum].Parse(styleType, borderStyleList.SelectedItem.Text)
'</Snippet6>
  End Sub

  ' This method handles the SelectedIndexChanged event for borderWidthList.
  Public Sub ChangeBorderWidth(sender As Object, e As System.EventArgs)
'<Snippet7>
    ' Convert the border width string to a object of type Unit,
    ' and set the Unit as the new border width for Label1.
    Label1.BorderWidth = Unit.Parse(borderWidthList.SelectedItem.Text)
'</Snippet7>
  End Sub
  </script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head>
  <title> Border Properties Example </title>
</head>

  <body>
    <form id="form1" runat="server">

      <h3> Border Properties Example </h3>

      <table border="0" cellpadding="6">
        <tr>
          <td>
            <asp:Label Runat="server" BorderColor="Black" 
              BorderStyle="Solid" BorderWidth="4px" ID="Label1" 
              Text="Border Properties Example" Height="75" 
              Width="200"><center><br />Border Properties Example
              </center></asp:Label>
          </td>

          <td>
            <asp:DropDownList Runat="server" ID="borderColorList" 
              OnSelectedIndexChanged="ChangeBorderColor" AutoPostBack="True" 
              EnableViewState="True"></asp:DropDownList>
            <br />
            <br />
            <asp:DropDownList Runat="server" ID="borderStyleList" 
              OnSelectedIndexChanged="ChangeBorderStyle" AutoPostBack="True" 
              EnableViewState="True"></asp:DropDownList>
            <br />      
            <br />
            <asp:DropDownList Runat="server" ID="borderWidthList" 
              OnSelectedIndexChanged="ChangeBorderWidth" AutoPostBack="True"
              EnableViewState="True"></asp:DropDownList>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </form>
  </body>
</html>

Uwagi

Użyj BorderColor właściwości, aby określić kolor obramowania kontrolki serwer sieci Web.Use the BorderColor property to specify the border color of the Web Server control. Ta właściwość jest ustawiana za pomocą Color obiektu.This property is set using a Color object.

Uwaga

BorderColorWłaściwość będzie renderowana tylko dla niektórych kontrolek.The BorderColor property will render only for certain controls. Na przykład,,,, Table Panel DataGrid Calendar i ValidationSummary kontrolki będą renderować tę właściwość.For example, the Table, Panel, DataGrid, Calendar, and ValidationSummary controls will render this property. Będzie również działała dla CheckBoxList RadioButtonList kontrolek,, i DataList , jeśli ich RepeatLayout Właściwość jest ustawiona na RepeatLayout.Table , nie RepeatLayout.Flow .It will also work for the CheckBoxList, RadioButtonList, and DataList controls, if their RepeatLayout property is set to RepeatLayout.Table, not RepeatLayout.Flow. Jednak jest on renderowany jako bordercolor atrybut, który nie jest częścią standardu HTML 3,2.However, it is rendered as the bordercolor attribute, which is not part of the HTML 3.2 standard. Ten bordercolor atrybut działa dla programu Microsoft Internet Explorer w wersji 3,0 lub nowszej, ale nie z większości innych przeglądarek.The bordercolor attribute works for Microsoft Internet Explorer version 3.0 or later, but not most other browsers.

Gdy BorderColor Właściwość nie jest ustawiona, przeglądarka będzie używać domyślnego koloru obramowania.When the BorderColor property is not set, the browser will use its default border color. Aby określić swój domyślny schemat kolorów, zapoznaj się z przeglądarką.Refer to your browser to determine its default color scheme.

Dotyczy

Zobacz też