WebControl.CssClass Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia klasę kaskadowego arkusza stylów (CSS) renderowaną przez formant serwera sieci Web na kliencie.Gets or sets the Cascading Style Sheet (CSS) class rendered by the Web server control on the client.

public:
 virtual property System::String ^ CssClass { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public virtual string CssClass { get; set; }
public virtual string CssClass { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.CssClass : string with get, set
member this.CssClass : string with get, set
Public Overridable Property CssClass As String

Wartość właściwości

String

Klasa CSS renderowana przez formant serwera sieci Web na kliencie.The CSS class rendered by the Web server control on the client. Wartość domyślna to Empty.The default is Empty.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia CssClass właściwości, aby zmienić styl HyperLink kontrolki.The following example illustrates how to use the CssClass property to change the style of a HyperLink control.

Uwaga

Poniższy przykład kodu używa modelu kodu jednoplikowego i może nie działa poprawnie, jeśli jest kopiowany bezpośrednio do pliku związanego z kodem.The following code sample uses the single-file code model and may not work correctly if copied directly into a code-behind file. Ten przykład kodu musi być skopiowany do pustego pliku tekstowego, który ma rozszerzenie. aspx.This code sample must be copied into an empty text file that has an .aspx extension. Aby uzyskać więcej informacji na temat modelu kodu formularzy sieci Web, zobacz ASP.NET Web Forms Code Model.For more information on the Web Forms code model, see ASP.NET Web Forms Page Code Model.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    if (HyperLink1.CssClass == "CssStyle1")
      HyperLink1.CssClass = "CssStyle2";
    else
      HyperLink1.CssClass = "CssStyle1";
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head2" runat="server">
  <title>CssClass Property Example</title>
  <style type="text/css">
    .CssStyle1  
    { 
      font: 10pt Verdana; 
      font-weight:700;
      color: Green;
    }

    .CssStyle2
    { 
      font: 15pt Times; 
      font-weight:250;
      color: Blue;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h3>CssClass Property of a Web Control</h3>
    <asp:HyperLink id="HyperLink1" 
      NavigateUrl="http://www.microsoft.com" 
      CssClass="CssClass1" 
      Text="Click here to go to the Microsoft site" 
      Target="_new" runat="server" />
    <p><asp:Button id="Button1" 
      Text="Click to change the CSS style of the link"
      OnClick="Button1_Click" runat="server" />
     </p>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    If HyperLink1.CssClass = "CssStyle1" Then
      HyperLink1.CssClass = "CssStyle2"
    Else
      HyperLink1.CssClass = "CssStyle1"
    End If
  End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head2" runat="server">
  <title>CssClass Property Example</title>
  <style type="text/css">
    .CssStyle1  
    { 
      font: 10pt Verdana; 
      font-weight:700;
      color: Green;
    }

    .CssStyle2
    { 
      font: 15pt Times; 
      font-weight:250;
      color: Blue;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h3>CssClass Property of a Web Control</h3>
    <asp:HyperLink id="HyperLink1" 
      NavigateUrl="http://www.microsoft.com" 
      CssClass="CssClass1" 
      Text="Click here to go to the Microsoft site" 
      Target="_new" runat="server" />
    <p><asp:Button id="Button1" 
      Text="Click to change the CSS style of the link"
      OnClick="Button1_Click" runat="server" />
     </p>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

<html>
<head>

 <style>

   .CssStyle1  
   { 
     font: 12pt verdana; 
     font-weight:700;
     color:orange;
   }

   .CssStyle2
   { 
     font: 15pt times; 
     font-weight:250;
     color:blue;
   }

 </style>

 <script language="C#" runat="server">

   void Button1_Click(Object sender, EventArgs e) {
  HyperLink1.CssClass=((HyperLink1.CssClass=="CssStyle1")?"CssStyle2":"CssStyle1");
   }

 </script>

</head>
<body>

 <h3><font face="Verdana">CssClass Property of a Web Control</font></h3>

<form runat="server">

 <asp:HyperLink id="HyperLink1" NavigateUrl="http://www.microsoft.com" 
  CssClass="spanstyle" Text="Click here to go to the Microsoft site" 
  Target="_new" runat="server"/>

 <p>

 <asp:Button id="Button1" Text="Click to change the Css style of the above link"
  OnClick="Button1_Click" runat="server"/>

</form>

</body>
</html>

Uwagi

Użyj CssClass właściwości, aby określić klasę CSS do renderowania na kliencie dla kontrolki serwer sieci Web.Use the CssClass property to specify the CSS class to render on the client for the Web Server control. Ta właściwość będzie renderowana w przeglądarkach dla wszystkich kontrolek.This property will render on browsers for all controls. Będzie zawsze renderowany jako atrybut klasy, niezależnie od przeglądarki.It will always be rendered as the class attribute, regardless of the browser.

Ważne

Ten przykład zawiera pole tekstowe akceptujące dane wejściowe użytkownika, które jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.This example has a text box that accepts user input, which is a potential security threat. Domyślnie strony sieci Web ASP.NET sprawdzają, czy dane wejściowe użytkownika nie obejmują elementów skryptu ani HTML.By default, ASP.NET Web pages validate that user input does not include script or HTML elements. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.

Załóżmy na przykład, że masz następującą deklarację kontroli serwera sieci Web:For example, suppose you have the following Web server control declaration:

<asp:TextBox id="TextBox1" ForeColor="Red" CssClass="class1" />

Następujący kod HTML jest renderowany na kliencie dla poprzedniej deklaracji kontrolki serwera sieci Web:The following HTML is rendered on the client for the previous Web server control declaration:

<input type=text class="class1" style="ForeColor:red">

Jeśli używasz kaskadowych arkuszy stylów (CSS) do dostosowywania wyglądu kontrolki, Użyj wbudowanych stylów lub oddzielnego pliku CSS, ale nie obu.If you use cascading style sheets (CSS) to customize the appearance of a control, use either inline styles or a separate CSS file, but not both. Użycie zarówno stylów wbudowanych, jak i oddzielnego pliku CSS może spowodować nieoczekiwane wyniki.Using both inline styles and a separate CSS file could cause unexpected results.

Uwaga

W przeglądarkach, które nie obsługują CSS, ustawienie CssClass właściwości nie będzie miało żadnego efektu.On browsers that do not support CSS, setting the CssClass property will have no effect.

Dotyczy

Zobacz też