Repeater Klasa

Definicja

Kontrolka listy powiązanej z danymi, która umożliwia niestandardowy układ przez powtarzanie określonego szablonu dla każdego elementu wyświetlanego na liście.A data-bound list control that allows custom layout by repeating a specified template for each item displayed in the list.

public ref class Repeater : System::Web::UI::Control, System::Web::UI::INamingContainer
public class Repeater : System.Web.UI.Control, System.Web.UI.INamingContainer
type Repeater = class
  inherit Control
  interface INamingContainer
Public Class Repeater
Inherits Control
Implements INamingContainer
Dziedziczenie
Repeater
Pochodne
Implementuje

Przykłady

Projekt witryny sieci Web programu Visual Studio z kodem źródłowym jest dostępny do załączenia do tego tematu: Pobierz.A Visual Studio Web site project with source code is available to accompany this topic: Download.

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać dwóch prostych Repeater formantów na stronie.The following code example demonstrates how to use two simple Repeater controls on a page. DataSourceWłaściwość służy do określania źródła danych dla Repeater kontrolki.The DataSource property is used to specify the data source for the Repeater control. Pierwszy Repeater wyświetla jego elementy w tabeli; drugi Repeater wyświetla jego elementy na liście rozdzielanej przecinkami.The first Repeater displays its items in a table; the second Repeater displays its items in a comma-separated list.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>Repeater Example</title>
<script language="C#" runat="server">
    void Page_Load(Object Sender, EventArgs e) {
     if (!IsPostBack) {
       ArrayList values = new ArrayList();
 
       values.Add(new PositionData("Microsoft", "Msft"));
       values.Add(new PositionData("Intel", "Intc"));
       values.Add(new PositionData("Dell", "Dell"));
 
       Repeater1.DataSource = values;
       Repeater1.DataBind();
         
       Repeater2.DataSource = values;
       Repeater2.DataBind();
     }
    }
 
    public class PositionData {
     
     private string name;
     private string ticker;
 
     public PositionData(string name, string ticker) {
       this.name = name;
       this.ticker = ticker;
     }
 
     public string Name {
       get {
        return name;
       }
     }
 
     public string Ticker {
       get {
        return ticker;
       }
     }
    }
 
  </script>
 
 </head>
 <body>
 
  <h3>Repeater Example</h3>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
    <b>Repeater1:</b>
     
    <br />
     
    <asp:Repeater id="Repeater1" runat="server">
     <HeaderTemplate>
       <table border="1">
        <tr>
          <td><b>Company</b></td>
          <td><b>Symbol</b></td>
        </tr>
     </HeaderTemplate>
       
     <ItemTemplate>
       <tr>
        <td> <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Name") %> </td>
        <td> <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Ticker") %> </td>
       </tr>
     </ItemTemplate>
       
     <FooterTemplate>
       </table>
     </FooterTemplate>
       
    </asp:Repeater>
    <br />
     
    <b>Repeater2:</b>
    <br />
    <asp:Repeater id="Repeater2" runat="server">
     
     <HeaderTemplate>
       Company data:
     </HeaderTemplate>
       
     <ItemTemplate>
       <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Name") %> (<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Ticker") %>)
     </ItemTemplate>
       
     <SeparatorTemplate>, </SeparatorTemplate>
    </asp:Repeater>
  </form>
 </body>
 </html>
 
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>Repeater Example</title>
<script language="VB" runat="server">

  Sub Page_Load(Sender As Object, e As EventArgs)
    If Not IsPostBack Then
      Dim values As New ArrayList()
      
      values.Add(New PositionData("Microsoft", "Msft"))
      values.Add(New PositionData("Intel", "Intc"))
      values.Add(New PositionData("Dell", "Dell"))
      
      Repeater1.DataSource = values
      Repeater1.DataBind()
      
      Repeater2.DataSource = values
      Repeater2.DataBind()
    End If
  End Sub

  Public Class PositionData
    
    Private myName As String
    Private myTicker As String    
    
    Public Sub New(newName As String, newTicker As String)
      Me.myName = newName
      Me.myTicker = newTicker
    End Sub    
    
    Public ReadOnly Property Name() As String
      Get
        Return myName
      End Get
    End Property    
    
    Public ReadOnly Property Ticker() As String
      Get
        Return myTicker
      End Get
    End Property
  End Class
 
  </script>
 
 </head>
 <body>
 
  <h3>Repeater Example</h3>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
    <b>Repeater1:</b>
     
    <br />
     
    <asp:Repeater id="Repeater1" runat="server">
     <HeaderTemplate>
       <table border="1">
        <tr>
          <td><b>Company</b></td>
          <td><b>Symbol</b></td>
        </tr>
     </HeaderTemplate>
       
     <ItemTemplate>
       <tr>
        <td> <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Name") %> </td>
        <td> <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Ticker") %> </td>
       </tr>
     </ItemTemplate>
       
     <FooterTemplate>
       </table>
     </FooterTemplate>
       
    </asp:Repeater>
    <br />
     
    <b>Repeater2:</b>
    <br />
    <asp:Repeater id="Repeater2" runat="server">
     
     <HeaderTemplate>
       Company data:
     </HeaderTemplate>
       
     <ItemTemplate>
       <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Name") %> (<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Ticker") %>)
     </ItemTemplate>
       
     <SeparatorTemplate>, </SeparatorTemplate>
    </asp:Repeater>
  </form>
 </body>
 </html>
 

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak użyć właściwości, DataSourceID Aby określić źródło danych dla Repeater kontrolki.The following code example demonstrates how to use the DataSourceID property to specify the data source for a Repeater control. DataSourceIDWłaściwość jest ustawiona na ID Właściwość SqlDataSource kontrolki używanej do pobierania danych.The DataSourceID property is set to the ID property of the SqlDataSource control used to retrieve the data. Po załadowaniu strony Repeater formant automatycznie wiąże się ze źródłem danych określonym przez SqlDataSource formant, a dane są wyświetlane użytkownikowi.When the page is loaded, the Repeater control automatically binds to the data source specified by the SqlDataSource control and the data is displayed to the user.

<%@ page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>Repeater.DataSourceID Property Example</title>
</head>

 <body>
  <form id="Form1" runat="server">
    
   <h3>Repeater.DataSourceID Property Example</h3>
   
   <asp:repeater id="Repeater1"    
    datasourceid="SqlDataSource1"
    runat="server">
    
    <headertemplate>
     <table border="1">
      <tr>
       <td><b>Product ID</b></td>
       <td><b>Product Name</b></td>
      </tr>
    </headertemplate>
     
    <itemtemplate>
     <tr>
      <td> <%# Eval("ProductID") %> </td>
      <td> <%# Eval("ProductName") %> </td>
     </tr>
    </itemtemplate>
     
    <footertemplate>
     </table>
    </footertemplate>
   </asp:repeater>
    
      <asp:sqldatasource id="SqlDataSource1"     
      connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnection%>" 
    selectcommand="SELECT ProductID, ProductName FROM [Products] Where ProductID <= 10"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
        
  </form>   
 </body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>Repeater.DataSourceID Property Example</title>
</head>

 <body>
  <form id="Form1" runat="server">
    
   <h3>Repeater.DataSourceID Property Example</h3>
   
   <asp:repeater id="Repeater1"    
    datasourceid="SqlDataSource1"
    runat="server">
    
    <headertemplate>
     <table border="1">
      <tr>
       <td><b>Product ID</b></td>
       <td><b>Product Name</b></td>
      </tr>
    </headertemplate>
     
    <itemtemplate>
     <tr>
      <td> <%# Eval("ProductID") %> </td>
      <td> <%# Eval("ProductName") %> </td>
     </tr>
    </itemtemplate>
     
    <footertemplate>
     </table>
    </footertemplate>
   </asp:repeater>
    
      <asp:sqldatasource id="SqlDataSource1"     
      connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnection%>" 
    selectcommand="SELECT ProductID, ProductName FROM [Products] Where ProductID <= 10"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
        
  </form>   
 </body>
</html>

Uwagi

W tym temacie:In this topic:

WprowadzenieIntroduction

RepeaterKontrolka jest podstawową listą powiązaną z szablonem.The Repeater control is a basic templated data-bound list. Nie ma wbudowanych układów ani stylów, więc musisz jawnie zadeklarować wszystkie znaczniki układu, formatowania i stylu w szablonach formantu.It has no built-in layout or styles, so you must explicitly declare all layout, formatting, and style tags within the control's templates.

RepeaterKontrolka pozwala podzielić znaczniki znaczników w szablonach.The Repeater control allows you to split markup tags across the templates. Aby utworzyć tabelę przy użyciu szablonów, Dołącz tag BEGIN Table ( <table> ) w tabeli, HeaderTemplate tag wiersza pojedynczego tabeli ( <tr> ) w ItemTemplate , a znacznik końca tabeli ( </table> ) w FooterTemplate .To create a table using templates, include the begin table tag (<table>) in the HeaderTemplate, a single table row tag (<tr>) in the ItemTemplate, and the end table tag (</table>) in the FooterTemplate.

RepeaterKontrolka nie ma wbudowanych możliwości wyboru ani do edycji.The Repeater control has no built-in selection capabilities or editing support. Możesz użyć zdarzenia, ItemCommand Aby przetwarzać zdarzenia sterowania, które są wywoływane z szablonów do kontrolki.You can use the ItemCommand event to process control events that are raised from the templates to the control.

Przestroga

Ta kontrolka może służyć do wyświetlania danych wejściowych użytkownika, co może obejmować złośliwy skrypt klienta.This control can be used to display user input, which might include malicious client script. Sprawdź wszystkie informacje wysyłane z klienta pod kątem skryptu wykonywalnego, instrukcji SQL lub innego kodu przed wyświetleniem go w aplikacji.Check any information that is sent from a client for executable script, SQL statements, or other code before displaying it in your application. ASP.NET udostępnia funkcję walidacji żądania wejścia, aby blokować skrypt i kod HTML w danych wejściowych użytkownika.ASP.NET provides an input request validation feature to block script and HTML in user input. Kontrolki serwera weryfikacji są również udostępniane do oceny danych wejściowych użytkownika.Validation server controls are also provided to assess user input. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz składnia kontroli serwera walidacji.For more information, see Validation Server Control Syntax.

Powiązanie danychData Binding

RepeaterKontrolka udostępnia dwie właściwości do obsługi powiązań danych.The Repeater control provides two properties to support data binding. Aby powiązać dane z dowolną kolekcją implementującą System.Collections.IEnumerable interfejs (na przykład System.Data.DataView , a System.Collections.ArrayList lub tablicę) lub IListSource interfejs, użyj DataSource właściwości, aby określić źródło danych.To bind data to any collection that implements the System.Collections.IEnumerable interface (such as a System.Data.DataView, a System.Collections.ArrayList, or an array), or the IListSource interface, use the DataSource property to specify the data source. Podczas ustawiania DataSource właściwości należy ręcznie napisać kod w celu wykonania powiązania danych.When you set the DataSource property, you must manually write the code to perform data binding. Aby automatycznie powiązać Repeater formant ze źródłem danych reprezentowanym przez kontrolkę źródła danych, ustaw DataSourceID Właściwość na ID kontrolce źródła danych, która ma być używana.To automatically bind the Repeater control to a data source represented by a data source control, set the DataSourceID property to the ID of the data source control to use. Po ustawieniu DataSourceID właściwości Repeater formant automatycznie wiąże się z określoną kontrolą źródła danych przy pierwszym żądaniu.When you set the DataSourceID property, the Repeater control automatically binds to the specified data source control on the first request. W związku z tym nie trzeba jawnie wywoływać DataBind metody, chyba że zmieniono właściwości powiązane z danymi Repeater formantu.Therefore, you do not need to explicitly call the DataBind method unless you have changed data-related properties of the Repeater control.

RepeaterKontrolka wiąże jej ItemTemplate i AlternatingItemTemplate z modelem danych zadeklarowanym i przywoływanym przez jego DataSource Właściwość lub kontrolkę źródła danych określoną przez jej DataSourceID Właściwość.A Repeater control binds its ItemTemplate and AlternatingItemTemplate to either the data model declared and referenced by its DataSource property or the data source control specified by its DataSourceID property. HeaderTemplate, FooterTemplate , I SeparatorTemplate nie są powiązane z danymi.The HeaderTemplate, FooterTemplate, and SeparatorTemplate are not data-bound.

Jeśli Repeater Źródło danych kontrolki jest ustawione, ale żadne dane nie są zwracane, formant renderuje HeaderTemplate i FooterTemplate nie zawiera elementów.If the Repeater control's data source is set but no data is returned, the control renders the HeaderTemplate and FooterTemplate with no items. Jeśli źródło danych to null , Repeater nie jest renderowane.If the data source is null, the Repeater is not rendered.

SzablonyTemplates

Co najmniej każda Repeater kontrolka musi definiować ItemTemplate .At a minimum, every Repeater control must define an ItemTemplate. Jednak inne opcjonalne szablony opisane w poniższej tabeli mogą służyć do dostosowywania wyglądu listy.However, other optional templates described in the following table can be used to customize the appearance of the list.

Nazwa szablonuTemplate name OpisDescription
ItemTemplate Definiuje zawartość i układ elementów na liście.Defines the content and layout of items within the list. Ten szablon jest wymagany.This template is required.
AlternatingItemTemplate Jeśli jest zdefiniowany, określa zawartość i układ przemiennych elementów (z zerowymi indeksami nieparzystymi).If defined, determines the content and layout of alternating (zero-based odd-indexed) items. Jeśli nie jest zdefiniowany, ItemTemplate jest używany.If not defined, ItemTemplate is used.
SeparatorTemplate Jeśli jest zdefiniowany, jest renderowany między elementami (i elementami przemiennymi).If defined, is rendered between items (and alternating items). Jeśli nie jest zdefiniowany, separator nie jest renderowany.If not defined, a separator is not rendered.
HeaderTemplate Jeśli jest zdefiniowany, określa zawartość i układ nagłówka listy.If defined, determines the content and layout of the list header. Jeśli nie jest zdefiniowany, nagłówek nie jest renderowany.If not defined, a header is not rendered.
FooterTemplate Jeśli jest zdefiniowany, określa zawartość i układ stopki listy.If defined, determines the content and layout of the list footer. Jeśli nie jest zdefiniowany, stopka nie jest renderowana.If not defined, a footer is not rendered.

Składnia deklaracyjnaDeclarative Syntax

<asp:Repeater 
    DataMember="string" 
    DataSource="string" 
    DataSourceID="string" 
    EnableTheming="True|False" 
    EnableViewState="True|False" 
    ID="string" 
    OnDataBinding="DataBinding event handler" 
    OnDisposed="Disposed event handler" 
    OnInit="Init event handler" 
    OnItemCommand="ItemCommand event handler" 
    OnItemCreated="ItemCreated event handler" 
    OnItemDataBound="ItemDataBound event handler" 
    OnLoad="Load event handler" 
    OnPreRender="PreRender event handler" 
    OnUnload="Unload event handler" 
    runat="server" 
    Visible="True|False" 
> 
        <AlternatingItemTemplate> 
      <!-- child controls --> 
        </AlternatingItemTemplate> 
        <FooterTemplate> 
      <!-- child controls --> 
        </FooterTemplate> 
        <HeaderTemplate> 
      <!-- child controls --> 
        </HeaderTemplate> 
        <ItemTemplate> 
      <!-- child controls --> 
        </ItemTemplate> 
        <SeparatorTemplate> 
      <!-- child controls --> 
        </SeparatorTemplate> 
</asp:Repeater> 

Konstruktory

Repeater()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Repeater.Initializes a new instance of the Repeater class.

Właściwości

Adapter

Pobiera kartę specyficzną dla przeglądarki dla kontrolki.Gets the browser-specific adapter for the control.

(Odziedziczone po Control)
AlternatingItemTemplate

Pobiera lub ustawia obiekt implementujący ITemplate , który definiuje sposób wyświetlania elementów przemiennych w kontrolce.Gets or sets the object implementing ITemplate that defines how alternating items in the control are displayed.

AppRelativeTemplateSourceDirectory

Pobiera lub ustawia katalog wirtualny względem aplikacji Page lub UserControl obiekt, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets the application-relative virtual directory of the Page or UserControl object that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
BindingContainer

Pobiera formant, który zawiera powiązanie danych tego formantu.Gets the control that contains this control's data binding.

(Odziedziczone po Control)
ChildControlsCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy zostały utworzone formanty podrzędne kontrolki serwera.Gets a value that indicates whether the server control's child controls have been created.

(Odziedziczone po Control)
ClientID

Pobiera identyfikator formantu dla znacznika HTML, który jest generowany przez ASP.NET.Gets the control ID for HTML markup that is generated by ASP.NET.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDMode

Pobiera lub ustawia algorytm używany do generowania wartości ClientID właściwości.Gets or sets the algorithm that is used to generate the value of the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDSeparator

Pobiera wartość znaku reprezentującą znak separatora używany we ClientID właściwości.Gets a character value representing the separator character used in the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
Context

Pobiera HttpContext obiekt skojarzony z kontrolką serwera dla bieżącego żądania sieci Web.Gets the HttpContext object associated with the server control for the current Web request.

(Odziedziczone po Control)
Controls

Pobiera ControlCollection , który zawiera kontrolki podrzędne Repeater formantu.Gets a ControlCollection that contains the child controls of the Repeater control.

DataItemContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataItemContainer .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

(Odziedziczone po Control)
DataKeysContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataKeysControl .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataKeysControl.

(Odziedziczone po Control)
DataMember

Pobiera lub ustawia określoną tabelę w DataSource celu powiązania z kontrolką.Gets or sets the specific table in the DataSource to bind to the control.

DataSource

Pobiera lub ustawia źródło danych, które dostarcza dane do wypełniania listy.Gets or sets the data source that provides data for populating the list.

DataSourceID

Pobiera lub ustawia ID Właściwość kontrolki źródła danych, która ma być Repeater używana przez formant do pobierania jego źródła danych.Gets or sets the ID property of the data source control that the Repeater control should use to retrieve its data source.

DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest używana na powierzchni projektowej.Gets a value indicating whether a control is being used on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
EnableTheming

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy motywy są stosowane do tego formantu.Gets or sets a value indicating whether themes are applied to this control.

EnableTheming

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy motywy stosują się do tej kontrolki.Gets or sets a value indicating whether themes apply to this control.

(Odziedziczone po Control)
EnableViewState

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera utrzymuje stan widoku, oraz stan widoku wszystkich formantów podrzędnych, które zawiera, do żądającego klienta.Gets or sets a value indicating whether the server control persists its view state, and the view state of any child controls it contains, to the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
Events

Pobiera listę delegatów obsługi zdarzeń dla formantu.Gets a list of event handler delegates for the control. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

(Odziedziczone po Control)
FooterTemplate

Pobiera lub ustawia wartość ITemplate określającą sposób wyświetlania części stopki Repeater kontrolki.Gets or sets the ITemplate that defines how the footer section of the Repeater control is displayed.

HasChildViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące kontrolki formantu serwera mają jakiekolwiek zapisane ustawienia stanu widoku.Gets a value indicating whether the current server control's child controls have any saved view-state settings.

(Odziedziczone po Control)
HeaderTemplate

Pobiera lub ustawia wartość ITemplate określającą sposób wyświetlania sekcji nagłówka Repeater kontrolki.Gets or sets the ITemplate that defines how the header section of the Repeater control is displayed.

ID

Pobiera lub ustawia identyfikator programowy przypisany do kontrolki serwerowej.Gets or sets the programmatic identifier assigned to the server control.

(Odziedziczone po Control)
IdSeparator

Pobiera znak używany do oddzielania identyfikatorów kontroli.Gets the character used to separate control identifiers.

(Odziedziczone po Control)
Initialized

Zwraca wartość wskazującą, czy formant został zainicjowany.Returns a value indicating whether the control has been initialized.

IsBoundUsingDataSourceID

Pobiera wartość wskazującą, czy DataSourceID Właściwość jest ustawiona.Gets a value indicating whether the DataSourceID property is set.

IsChildControlStateCleared

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolki zawarte w tym formancie mają stan kontroli.Gets a value indicating whether controls contained within this control have control state.

(Odziedziczone po Control)
IsDataBindingAutomatic

Pobiera wartość wskazującą, czy powiązanie danych jest automatyczne.Gets a value that indicates whether data binding is automatic.

IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy formant serwera zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value that indicates whether the server control is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po Control)
IsViewStateEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy stan widoku jest włączony dla tego formantu.Gets a value indicating whether view state is enabled for this control.

(Odziedziczone po Control)
Items

Pobiera kolekcję RepeaterItem obiektów w Repeater kontrolce.Gets a collection of RepeaterItem objects in the Repeater control.

ItemTemplate

Pobiera lub ustawia wartość ITemplate określającą sposób wyświetlania elementów w Repeater kontrolce.Gets or sets the ITemplate that defines how items in the Repeater control are displayed.

ItemType

Nazwa typu modelu dla powiązania danych o jednoznacznie określonym typie.The name of the model type for strongly typed data binding.

LoadViewStateByID

Pobiera wartość wskazującą, czy formant uczestniczy w ładowaniu stanu widoku przez ID zamianę na indeks.Gets a value indicating whether the control participates in loading its view state by ID instead of index.

(Odziedziczone po Control)
NamingContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazw kontrolki serwera, który tworzy unikatową przestrzeń nazw do rozróżniania między kontrolkami serwera z tą samą ID wartością właściwości.Gets a reference to the server control's naming container, which creates a unique namespace for differentiating between server controls with the same ID property value.

(Odziedziczone po Control)
Page

Pobiera odwołanie do Page wystąpienia, które zawiera formant serwera.Gets a reference to the Page instance that contains the server control.

(Odziedziczone po Control)
Parent

Pobiera odwołanie do kontrolki nadrzędnej kontrolki serwera w hierarchii formantów strony.Gets a reference to the server control's parent control in the page control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
RenderingCompatibility

Pobiera wartość określającą ASP.NET wersję, która będzie zgodna z językiem HTML.Gets a value that specifies the ASP.NET version that rendered HTML will be compatible with.

(Odziedziczone po Control)
RequiresDataBinding

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy Repeater kontrolka musi zostać powiązana z określonym źródłem danych.Gets or sets a value indicating whether the Repeater control needs to bind to its specified data source.

SelectArguments

Pobiera DataSourceSelectArguments obiekt, który jest Repeater wykorzystywany przez formant podczas pobierania danych z kontrolki źródła danych.Gets a DataSourceSelectArguments object that the Repeater control uses when retrieving data from a data source control.

SelectMethod

Nazwa metody, która ma zostać wywołana w celu odczytu danych.The name of the method to call in order to read data.

SeparatorTemplate

Pobiera lub ustawia ITemplate interfejs, który definiuje sposób wyświetlania separatora między elementami.Gets or sets the ITemplate interface that defines how the separator between items is displayed.

Site

Pobiera informacje o kontenerze, który hostuje bieżącą kontrolkę, gdy jest renderowany na powierzchni projektowej.Gets information about the container that hosts the current control when rendered on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
SkinID

Pobiera lub ustawia skórkę, która ma zostać zastosowana do kontrolki.Gets or sets the skin to apply to the control.

(Odziedziczone po Control)
TemplateControl

Pobiera lub ustawia odwołanie do szablonu, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets a reference to the template that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
TemplateSourceDirectory

Pobiera katalog wirtualny Page lub zawierający UserControl bieżącą kontrolkę serwerową.Gets the virtual directory of the Page or UserControl that contains the current server control.

(Odziedziczone po Control)
UniqueID

Pobiera unikatowy, hierarchicznie kwalifikowany identyfikator dla kontrolki serwerowej.Gets the unique, hierarchically qualified identifier for the server control.

(Odziedziczone po Control)
ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant sprawdza dane wejściowe klienta z przeglądarki pod kątem potencjalnie niebezpiecznych wartości.Gets or sets a value that indicates whether the control checks client input from the browser for potentially dangerous values.

(Odziedziczone po Control)
ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku kontrolki serwera w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a server control across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateIgnoresCase

Pobiera wartość wskazującą, czy w StateBag obiekcie nie jest rozróżniana wielkość liter.Gets a value that indicates whether the StateBag object is case-insensitive.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateMode

Pobiera lub ustawia tryb widoku stanu tego formantu.Gets or sets the view-state mode of this control.

(Odziedziczone po Control)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka serwera jest renderowana jako interfejs użytkownika na stronie.Gets or sets a value that indicates whether a server control is rendered as UI on the page.

(Odziedziczone po Control)

Metody

AddedControl(Control, Int32)

Wywołuje się po dodaniu formantu podrzędnego do Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is added to the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
AddParsedSubObject(Object)

Powiadamia formant serwera o przeanalizowaniu elementu, XML lub HTML, a następnie dodaje element do obiektu formantu serwera ControlCollection .Notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed, and adds the element to the server control's ControlCollection object.

(Odziedziczone po Control)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Stosuje właściwości stylu zdefiniowane w arkuszu stylów strony do kontrolki.Applies the style properties defined in the page style sheet to the control.

(Odziedziczone po Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Rozpoczyna śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Begins design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Zbiera informacje o formancie serwera i dostarcza go do Trace właściwości, która będzie wyświetlana po włączeniu śledzenia dla strony.Gathers information about the server control and delivers it to the Trace property to be displayed when tracing is enabled for the page.

(Odziedziczone po Control)
ClearCachedClientID()

Ustawia wartość w pamięci podręcznej ClientID na null .Sets the cached ClientID value to null.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildControlState()

Usuwa informacje o stanie formantu dla kontrolek podrzędnych kontrolki serwerowej.Deletes the control-state information for the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildState()

Usuwa informacje o stanie widoku i kontroli dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state and control-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildViewState()

Usuwa informacje o stanie widoku dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

Ustawia ClientIDMode Właściwość bieżącego wystąpienia kontrolki i wszystkich formantów podrzędnych na Inherit .Sets the ClientIDMode property of the current control instance and of any child controls to Inherit.

(Odziedziczone po Control)
CreateChildControls()

Wywoływane przez platformę strony ASP.NET w celu powiadomienia formantów serwera, które używają implementacji opartej na kompozycjach, do tworzenia wszelkich formantów podrzędnych, które zawierają w przygotowaniu do ponownego ogłaszania lub renderowania.Called by the ASP.NET page framework to notify server controls that use composition-based implementation to create any child controls they contain in preparation for posting back or rendering.

CreateControlCollection()

Tworzy nowy ControlCollection obiekt do przechowywania formantów podrzędnych (zarówno literału, jak i serwera) formantu serwera.Creates a new ControlCollection object to hold the child controls (both literal and server) of the server control.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlHierarchy(Boolean)

Tworzy hierarchię formantów z określonym źródłem danych lub bez niego.Creates a control hierarchy, with or without the specified data source.

CreateDataSourceSelectArguments()

Zwraca Empty wartość.Returns the Empty value.

CreateItem(Int32, ListItemType)

Tworzy RepeaterItem obiekt z określonym typem elementu i lokalizacją w Repeater formancie.Creates a RepeaterItem object with the specified item type and location within the Repeater control.

DataBind()

Wiąże Repeater formant i wszystkie jego kontrolki podrzędne z określonym źródłem danych.Binds the Repeater control and all its child controls to the specified data source.

DataBind(Boolean)

Tworzy powiązanie źródła danych z wywoływanym formantem serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi z opcją podniesienia poziomu DataBinding zdarzenia.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls with an option to raise the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
DataBindChildren()

Tworzy powiązanie źródła danych z kontrolkami podrzędnymi formantu serwera.Binds a data source to the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
Dispose()

Umożliwia formantowi serwera przeprowadzenie końcowego oczyszczania przed jego zwolnieniem z pamięci.Enables a server control to perform final clean up before it is released from memory.

(Odziedziczone po Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Przerywa śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Ends design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
EnsureChildControls()

Określa, czy formant serwera zawiera kontrolki podrzędne.Determines whether the server control contains child controls. Jeśli tak nie jest, tworzy kontrolki podrzędne.If it does not, it creates child controls.

(Odziedziczone po Control)
EnsureDataBound()

Sprawdza, czy Repeater kontrolka wymaga powiązania danych i czy określono prawidłową kontrolę źródła danych przed wywołaniem DataBind() metody.Verifies that the Repeater control requires data binding and that a valid data source control is specified before calling the DataBind() method.

EnsureID()

Tworzy identyfikator dla kontrolek, które nie mają przypisanego identyfikatora.Creates an identifier for controls that do not have an identifier assigned.

(Odziedziczone po Control)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FindControl(String)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określonym id parametrem.Searches the current naming container for a server control with the specified id parameter.

(Odziedziczone po Control)
FindControl(String, Int32)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określoną id i liczbą całkowitą, która jest określona w pathOffset parametrze, który ułatwia wyszukiwanie.Searches the current naming container for a server control with the specified id and an integer, specified in the pathOffset parameter, which aids in the search. Nie należy przesłaniać tej wersji FindControl metody.You should not override this version of the FindControl method.

(Odziedziczone po Control)
Focus()

Ustawia fokus wprowadzania dla kontrolki.Sets input focus to a control.

(Odziedziczone po Control)
GetData()

Zwraca IEnumerable interfejs ze źródła danych.Returns an IEnumerable interface from the data source.

GetDesignModeState()

Pobiera dane czasu projektowania dla kontrolki.Gets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetRouteUrl(Object)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Zwraca przedznaczoną część UniqueID właściwości określonej kontrolki.Returns the prefixed portion of the UniqueID property of the specified control.

(Odziedziczone po Control)
HasControls()

Określa, czy formant serwera zawiera wszystkie kontrolki podrzędne.Determines if the server control contains any child controls.

(Odziedziczone po Control)
HasEvents()

Zwraca wartość wskazującą czy zdarzenia są rejestrowane dla kontrolki lub wszelkich formantów podrzędnych.Returns a value indicating whether events are registered for the control or any child controls.

(Odziedziczone po Control)
InitializeItem(RepeaterItem)

Wypełnia iteracyjnie określony RepeaterItem z podrzędną hierarchią formantów podrzędnych.Populates iteratively the specified RepeaterItem with a sub-hierarchy of child controls.

IsLiteralContent()

Określa, czy formant serwera przechowuje tylko zawartość literału.Determines if the server control holds only literal content.

(Odziedziczone po Control)
LoadControlState(Object)

Przywraca informacje o stanie kontroli z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveControlState() metodę.Restores control-state information from a previous page request that was saved by the SaveControlState() method.

(Odziedziczone po Control)
LoadViewState(Object)

Przywraca informacje o stanie widoku z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przy użyciu SaveViewState() metody.Restores view-state information from a previous page request that was saved using the SaveViewState() method.

LoadViewState(Object)

Przywraca informacje o stanie widoku z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveViewState() metodę.Restores view-state information from a previous page request that was saved by the SaveViewState() method.

(Odziedziczone po Control)
MapPathSecure(String)

Pobiera ścieżkę fizyczną, do której jest mapowana ścieżka wirtualna (absolutna lub względna).Retrieves the physical path that a virtual path, either absolute or relative, maps to.

(Odziedziczone po Control)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Podnosi ItemCommand zdarzenie, jeśli EventArgs parametr jest wystąpieniem RepeaterCommandEventArgs .Raises the ItemCommand event if the EventArgs parameter is an instance of RepeaterCommandEventArgs.

OnCreatingModelDataSource(CreatingModelDataSourceEventArgs)

Podnosi CreatingModelDataSource zdarzenie.Raises the CreatingModelDataSource event.

OnDataBinding(EventArgs)

Podnosi DataBinding zdarzenie.Raises the DataBinding event.

OnDataPropertyChanged()

Określa, czy jest wymagane powiązanie danych.Determines whether data binding is required.

OnDataSourceViewChanged(Object, EventArgs)

Ustawia RequiresDataBinding Właściwość na true .Sets the RequiresDataBinding property to true.

OnInit(EventArgs)

Podnosi Init zdarzenie.Raises the Init event.

OnInit(EventArgs)

Podnosi Init zdarzenie.Raises the Init event.

(Odziedziczone po Control)
OnItemCommand(RepeaterCommandEventArgs)

Podnosi ItemCommand zdarzenie.Raises the ItemCommand event.

OnItemCreated(RepeaterItemEventArgs)

Podnosi ItemCreated zdarzenie.Raises the ItemCreated event.

OnItemDataBound(RepeaterItemEventArgs)

Podnosi ItemDataBound zdarzenie.Raises the ItemDataBound event.

OnLoad(EventArgs)

Wywołuje Load zdarzenie i wykonuje inne inicjalizacje.Raises the Load event and performs other initialization.

OnLoad(EventArgs)

Podnosi Load zdarzenie.Raises the Load event.

(Odziedziczone po Control)
OnPreRender(EventArgs)

Podnosi PreRender zdarzenie.Raises the PreRender event.

OnPreRender(EventArgs)

Podnosi PreRender zdarzenie.Raises the PreRender event.

(Odziedziczone po Control)
OnUnload(EventArgs)

Podnosi Unload zdarzenie.Raises the Unload event.

(Odziedziczone po Control)
OpenFile(String)

Pobiera informacje Stream używane do odczytu pliku.Gets a Stream used to read a file.

(Odziedziczone po Control)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Przypisuje wszystkie źródła zdarzenia i informacje do elementu nadrzędnego formantu.Assigns any sources of the event and its information to the control's parent.

(Odziedziczone po Control)
RemovedControl(Control)

Wywoływana po usunięciu formantu podrzędnego z Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is removed from the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
Render(HtmlTextWriter)

Wysyła zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość, która ma być renderowana na kliencie.Sends server control content to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Odziedziczone po Control)
RenderChildren(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość elementu podrzędnego kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość, która ma być renderowana na kliencie.Outputs the content of a server control's children to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu i przechowuje informacje o śledzeniu dla kontrolki, jeśli śledzenie jest włączone.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object and stores tracing information about the control if tracing is enabled.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu za pomocą podanego ControlAdapter obiektu.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object using a provided ControlAdapter object.

(Odziedziczone po Control)
ResolveAdapter()

Pobiera adapter sterowania odpowiedzialny za renderowanie określonego formantu.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

(Odziedziczone po Control)
ResolveClientUrl(String)

Pobiera adres URL, który może być używany przez przeglądarkę.Gets a URL that can be used by the browser.

(Odziedziczone po Control)
ResolveUrl(String)

Konwertuje adres URL na taki, który jest używany na żądającym klienta.Converts a URL into one that is usable on the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
SaveControlState()

Zapisuje wszelkie zmiany stanu formantu serwera, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Control)
SaveViewState()

Zapisuje wszystkie zmiany stanu widoku, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any view-state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

SaveViewState()

Zapisuje dowolny widok kontroli serwera — zmiany stanu, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control view-state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Control)
SetDesignModeState(IDictionary)

Ustawia dane czasu projektowania dla kontrolki.Sets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Przypisuje delegata programu obsługi zdarzeń, aby renderować formant serwera i jego zawartość w jego formancie nadrzędnym.Assigns an event handler delegate to render the server control and its content into its parent control.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the trace data key and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu obiektu śledzenia, klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the traced object, the trace data key, and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Powoduje śledzenie zmian stanu widoku w formancie, aby mogły być przechowywane w StateBag obiekcie formantu.Causes tracking of view-state changes to the control so they can be stored in the control's StateBag object.

TrackViewState()

Powoduje śledzenie zmian stanu widoku w formancie serwera, aby mogły być przechowywane w obiekcie formantu serwera StateBag .Causes tracking of view-state changes to the server control so they can be stored in the server control's StateBag object. Ten obiekt jest dostępny za pomocą ViewState właściwości.This object is accessible through the ViewState property.

(Odziedziczone po Control)

Zdarzenia

CallingDataMethods

Występuje, gdy metody danych są wywoływane.Occurs when data methods are being called.

CreatingModelDataSource

Występuje, gdy ModelDataSource obiekt jest tworzony.Occurs when the ModelDataSource object is being created.

DataBinding

Występuje, gdy formant serwera wiąże się ze źródłem danych.Occurs when the server control binds to a data source.

(Odziedziczone po Control)
Disposed

Występuje, gdy formant serwera zostanie wystawiony z pamięci, który jest ostatnim etapem cyklu życia formantu serwera, gdy zażądano strony ASP.NET.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

(Odziedziczone po Control)
Init

Występuje po zainicjowaniu formantu serwera, który jest pierwszym krokiem w jego cyklu życia.Occurs when the server control is initialized, which is the first step in its lifecycle.

(Odziedziczone po Control)
ItemCommand

Występuje po kliknięciu przycisku w Repeater kontrolce.Occurs when a button is clicked in the Repeater control.

ItemCreated

Występuje, gdy element zostanie utworzony w Repeater kontrolce.Occurs when an item is created in the Repeater control.

ItemDataBound

Występuje, gdy element w Repeater kontrolce jest powiązany z danymi, ale zanim zostanie renderowany na stronie.Occurs after an item in the Repeater control is data-bound but before it is rendered on the page.

Load

Występuje, gdy kontrolka serwera jest załadowana do Page obiektu.Occurs when the server control is loaded into the Page object.

(Odziedziczone po Control)
PreRender

Występuje po Control załadowaniu obiektu, ale przed renderowaniem.Occurs after the Control object is loaded but prior to rendering.

(Odziedziczone po Control)
Unload

Występuje, gdy formant serwera zostanie zwolniony z pamięci.Occurs when the server control is unloaded from memory.

(Odziedziczone po Control)

Jawne implementacje interfejsu

IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ControlBuilder .For a description of this member, see ControlBuilder.

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetDesignModeState() .For a description of this member, see GetDesignModeState().

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetDesignModeState(IDictionary) .For a description of this member, see SetDesignModeState(IDictionary).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetOwnerControl(Control) .For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz UserData .For a description of this member, see UserData.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataBindings .For a description of this member, see DataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasDataBindings .For a description of this member, see HasDataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Expressions .For a description of this member, see Expressions.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasExpressions .For a description of this member, see HasExpressions.

(Odziedziczone po Control)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz AddParsedSubObject(Object) .For a description of this member, see AddParsedSubObject(Object).

(Odziedziczone po Control)

Metody rozszerzania

FindDataSourceControl(Control)

Zwraca źródło danych skojarzone z kontrolką danych dla określonej kontrolki.Returns the data source that is associated with the data control for the specified control.

FindFieldTemplate(Control, String)

Zwraca szablon pola dla określonej kolumny w kontenerze nazewnictwa określonego formantu.Returns the field template for the specified column in the specified control's naming container.

FindMetaTable(Control)

Zwraca obiekt obiektu z tabeli dla kontrolki zawierającej dane.Returns the metatable object for the containing data control.

GetDefaultValues(INamingContainer)

Pobiera kolekcję wartości domyślnych dla określonej kontrolki danych.Gets the collection of the default values for the specified data control.

GetMetaTable(INamingContainer)

Pobiera metadane tabeli dla określonej kontrolki danych.Gets the table metadata for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Ustawia metadane tabeli dla określonej kontrolki danych.Sets the table metadata for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, IDictionary<String,Object>)

Ustawia metadane tabeli i mapowanie wartości domyślnej dla określonej kontrolki danych.Sets the table metadata and default value mapping for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, Object)

Ustawia metadane tabeli i mapowanie wartości domyślnej dla określonej kontrolki danych.Sets the table metadata and default value mapping for the specified data control.

TryGetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Określa, czy metadane tabeli są dostępne.Determines whether table metadata is available.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type)

Włącza dynamiczne zachowanie danych dla określonej kontrolki danych.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, IDictionary<String,Object>)

Włącza dynamiczne zachowanie danych dla określonej kontrolki danych.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, Object)

Włącza dynamiczne zachowanie danych dla określonej kontrolki danych.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

Dotyczy

Zobacz też