Repeater.OnPreRender(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi PreRender zdarzenie.Raises the PreRender event.

protected public:
 override void OnPreRender(EventArgs ^ e);
protected internal override void OnPreRender (EventArgs e);
override this.OnPreRender : EventArgs -> unit
Protected Friend Overrides Sub OnPreRender (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

RepeaterItemEventArgsObiekt zawiera dane zdarzenia.The RepeaterItemEventArgs object contains the event data.

Uwagi

To PreRender zdarzenie służy do wykonywania aktualizacji przed renderowaniem danych wyjściowych dla formantu serwera na stronie.The PreRender event is used to perform any updates before the output for the server control is rendered to the page. Wszystkie zmiany stanu widoku kontrolki serwer można zapisać w tym zdarzeniu.Any changes in the view state of the server control can be saved during this event. Takie zmiany wprowadzone w fazie renderowania nie są zapisywane.Such changes made in the rendering phase are not saved.

Dotyczy

Zobacz też