RepeaterItemEventArgs Klasa

Definicja

Dostarcza dane dla ItemCreated zdarzeń i ItemDataBound Repeater .Provides data for the ItemCreated and ItemDataBound events of a Repeater.

public ref class RepeaterItemEventArgs sealed : EventArgs
public ref class RepeaterItemEventArgs : EventArgs
public sealed class RepeaterItemEventArgs : EventArgs
public class RepeaterItemEventArgs : EventArgs
type RepeaterItemEventArgs = class
  inherit EventArgs
Public NotInheritable Class RepeaterItemEventArgs
Inherits EventArgs
Public Class RepeaterItemEventArgs
Inherits EventArgs
Dziedziczenie
RepeaterItemEventArgs

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak określić i zakodować procedurę obsługi dla ItemCreated zdarzenia Repeater .The following example demonstrates how to specify and code a handler for the ItemCreated event of the Repeater. Nowy wiersz tekstu wskazujący typ elementu jest wyświetlany za każdym razem, gdy Repeater element zostanie utworzony.A new line of text indicating the item type is displayed whenever a Repeater item is created.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script language="C#" runat="server">
  int Count = 1;
  void Page_Load(Object Sender, EventArgs e) 
  {
    if (!IsPostBack) {
      ArrayList values = new ArrayList();
 
      values.Add(new PositionData("Microsoft", "Msft"));
      values.Add(new PositionData("Intel", "Intc"));
      values.Add(new PositionData("Dell", "Dell"));
 
      Repeater1.DataSource = values;
      Repeater1.DataBind();
    }
  }
 
  void R1_ItemCreated(Object Sender, RepeaterItemEventArgs e) 
  {
    String iTypeText = "";
 
    switch (e.Item.ItemType) 
    {
      case ListItemType.Item:
        iTypeText = "Item";
        break;
      case ListItemType.AlternatingItem:
        iTypeText = "AlternatingItem";
        break;
      case ListItemType.Header:
        iTypeText = "Header";
        break;
      case ListItemType.Footer:
        iTypeText = "Footer";
        break;
      case ListItemType.Separator:
        iTypeText = "Separator";
        break;
    }
    Label1.Text += "(" + Count++ + ") A Repeater " + iTypeText + " has been created; <br />";
  }
 
  public class PositionData 
  {
    private string name;
    private string ticker;
 
    public PositionData(string name, string ticker) 
    {
      this.name = name;
      this.ticker = ticker;
    }
 
    public string Name 
    {
      get { return name; }
    }
 
    public string Ticker 
    {
       get { return ticker; }
    }
  }
</script>
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>Repeater Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

  <h3>Repeater Example</h3>
 
    <p style="font-weight: bold">Repeater1:</p>
     
    <asp:Repeater ID="Repeater1" OnItemCreated="R1_ItemCreated" runat="server">
     <HeaderTemplate>
       <table border="1">
        <tr>
          <td style="font-weight:bold">Company</td>
          <td style="font-weight:bold">Symbol</td>
        </tr>
     </HeaderTemplate>
       
     <ItemTemplate>
       <tr>
        <td> <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Name") %> </td>
        <td> <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Ticker") %> </td>
       </tr>
     </ItemTemplate>
       
     <FooterTemplate>
       </table>
     </FooterTemplate>
       
    </asp:Repeater>
    <br />
     
    <asp:Label ID="Label1" Font-Names="Verdana" 
     ForeColor="Green" Font-Size="10pt" Runat="server"/>
  </form>
 </body>
 </html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script language="VB" runat="server">
  Dim Count As Integer = 1

  Sub Page_Load(Sender As Object, e As EventArgs)
    If Not IsPostBack Then
      Dim values As New ArrayList()
      
      values.Add(New PositionData("Microsoft", "Msft"))
      values.Add(New PositionData("Intel", "Intc"))
      values.Add(New PositionData("Dell", "Dell"))
      
      Repeater1.DataSource = values
      Repeater1.DataBind()
    End If
  End Sub

  Sub R1_ItemCreated(Sender As Object, e As RepeaterItemEventArgs)
    Dim iTypeText As String = ""
    
    Select Case e.Item.ItemType
      Case ListItemType.Item
        iTypeText = "Item"
      Case ListItemType.AlternatingItem
        iTypeText = "AlternatingItem"
      Case ListItemType.Header
        iTypeText = "Header"
      Case ListItemType.Footer
        iTypeText = "Footer"
      Case ListItemType.Separator
        iTypeText = "Separator"
    End Select
    Count = Count + 1
    Label1.Text &= "(" & Count & ") A Repeater " & _
      iTypeText & " has been created; <br />"
  End Sub
 
  Public Class PositionData
    
    Private myName As String
    Private myTicker As String    
    
    Public Sub New(newName As String, newTicker As String)
      Me.myName = newName
      Me.myTicker = newTicker
    End Sub    
    
    Public ReadOnly Property Name() As String
      Get
        Return myName
      End Get
    End Property    
    
    Public ReadOnly Property Ticker() As String
      Get
        Return myTicker
      End Get
    End Property
  End Class
  
</script>
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>Repeater Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

  <h3>Repeater Example</h3>
 
    <p style="font-weight: bold">Repeater1:</p>
     
    <asp:Repeater ID="Repeater1" OnItemCreated="R1_ItemCreated" runat="server">
     <HeaderTemplate>
       <table border="1">
        <tr>
          <td style="font-weight:bold">Company</td>
          <td style="font-weight:bold">Symbol</td>
        </tr>
     </HeaderTemplate>
       
     <ItemTemplate>
       <tr>
        <td> <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Name") %> </td>
        <td> <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Ticker") %> </td>
       </tr>
     </ItemTemplate>
       
     <FooterTemplate>
       </table>
     </FooterTemplate>
       
    </asp:Repeater>
    <br />
     
    <asp:Label ID="Label1" Font-Names="Verdana" 
     ForeColor="Green" Font-Size="10pt" Runat="server"/>
  </form>
 </body>
 </html>

Uwagi

Aby uzyskać listę początkowych wartości właściwości dla wystąpienia RepeaterItemEventArgs , zobacz RepeaterItemEventArgs Konstruktor.For a list of initial property values for an instance of RepeaterItemEventArgs, see the RepeaterItemEventArgs constructor.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Konstruktory

RepeaterItemEventArgs(RepeaterItem)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy RepeaterItemEventArgs.Initializes a new instance of the RepeaterItemEventArgs class.

Właściwości

Item

Pobiera RepeaterItem skojarzenie skojarzone ze zdarzeniem.Gets the RepeaterItem associated with the event.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też