Repeater.FooterTemplate Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość ITemplate określającą sposób wyświetlania części stopki Repeater kontrolki.Gets or sets the ITemplate that defines how the footer section of the Repeater control is displayed.

public:
 virtual property System::Web::UI::ITemplate ^ FooterTemplate { System::Web::UI::ITemplate ^ get(); void set(System::Web::UI::ITemplate ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
[System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.InnerProperty)]
[System.Web.UI.TemplateContainer(typeof(System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem))]
public virtual System.Web.UI.ITemplate FooterTemplate { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
[<System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.InnerProperty)>]
[<System.Web.UI.TemplateContainer(typeof(System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem))>]
member this.FooterTemplate : System.Web.UI.ITemplate with get, set
Public Overridable Property FooterTemplate As ITemplate

Wartość właściwości

ITemplate

ITemplateDefiniuje sposób wyświetlania części stopki Repeater kontrolki.A ITemplate that defines how the footer section of the Repeater control is displayed. Wartość domyślna to null.The default value is null.

Atrybuty

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak za pomocą programu FooterTemplate sterować wyglądem stopki dla Repeater kontrolki.The following example demonstrates how to use the FooterTemplate to control the appearance of the footer for the Repeater control. Zwróć uwagę, że FooterTemplate zawiera tag końcowy tabeli ( </table> ).Notice that the FooterTemplate contains the table's end tag (</table>).

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>Repeater Example</title>
<script language="C#" runat="server">
    void Page_Load(Object Sender, EventArgs e) {
 
     if (!IsPostBack) {
       ArrayList values = new ArrayList();
 
       values.Add("Apple");
       values.Add("Orange");
       values.Add("Pear");
       values.Add("Banana");
       values.Add("Grape");
 
       Repeater1.DataSource = values;
       Repeater1.DataBind();
     }
    }
  </script>
 
 </head>
 <body>
 
  <h3>Repeater Example</h3>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
    <b>Repeater1:</b>
    <br />
     
    <asp:Repeater id="Repeater1" runat="server">
       
     <HeaderTemplate>
       <table border="1">
     </HeaderTemplate>
 
     <AlternatingItemTemplate>
       <tr>
        <td><b> <%# Container.DataItem %> </b> </td>
       </tr>
     </AlternatingItemTemplate>
 
     <ItemTemplate>
       <tr>
        <td> <%# Container.DataItem %> </td>
       </tr>
     </ItemTemplate>
 
     <FooterTemplate>
       </table>
     </FooterTemplate>
       
    </asp:Repeater>
    <br />
     
  </form>
 </body>
 </html>
  
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script language="VB" runat="server">

    Sub Page_Load(Sender As Object, e As EventArgs)
      
      If Not IsPostBack Then
        Dim values As New ArrayList()
        
        values.Add("Apple")
        values.Add("Orange")
        values.Add("Pear")
        values.Add("Banana")
        values.Add("Grape")
        
        Repeater1.DataSource = values
        Repeater1.DataBind()
      End If
    End Sub

  </script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>Repeater Example</title>
 </head>
 <body>
 
  <h3>Repeater Example</h3>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
    <b>Repeater1:</b>
    <br />
     
    <asp:Repeater id="Repeater1" runat="server">
       
     <HeaderTemplate>
       <table border="1">
     </HeaderTemplate>
 
     <AlternatingItemTemplate>
       <tr>
        <td><b> <%# Container.DataItem %> </b> </td>
       </tr>
     </AlternatingItemTemplate>
 
     <ItemTemplate>
       <tr>
        <td> <%# Container.DataItem %> </td>
       </tr>
     </ItemTemplate>
 
     <FooterTemplate>
       </table>
     </FooterTemplate>
       
    </asp:Repeater>
    <br />
     
  </form>
 </body>
 </html>
  

Uwagi

Użyj tej właściwości, aby utworzyć szablon, który kontroluje sposób wyświetlania części stopki Repeater kontrolki.Use this property to create a template that controls how the footer section of a Repeater control is displayed.

Przestroga

Ta kontrolka może służyć do wyświetlania danych wejściowych użytkownika, co może obejmować złośliwy skrypt klienta.This control can be used to display user input, which might include malicious client script. Sprawdź wszystkie informacje wysyłane z klienta pod kątem skryptu wykonywalnego, instrukcji SQL lub innego kodu przed wyświetleniem go w aplikacji.Check any information that is sent from a client for executable script, SQL statements, or other code before displaying it in your application. ASP.NET udostępnia funkcję walidacji żądania wejścia, aby blokować skrypt i kod HTML w danych wejściowych użytkownika.ASP.NET provides an input request validation feature to block script and HTML in user input. Kontrolki serwera weryfikacji są również udostępniane do oceny danych wejściowych użytkownika.Validation server controls are also provided to assess user input. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz składnia kontroli serwera walidacji.For more information, see Validation Server Control Syntax.

Dotyczy

Zobacz też