Repeater.DataMember Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia określoną tabelę w DataSource celu powiązania z kontrolką.Gets or sets the specific table in the DataSource to bind to the control.

public:
 virtual property System::String ^ DataMember { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public virtual string DataMember { get; set; }
member this.DataMember : string with get, set
Public Overridable Property DataMember As String

Wartość właściwości

String

Ciąg określający tabelę w DataSource .A string that specifies a table in the DataSource.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak użyć DataMember właściwości, aby określić tabelę w DataSource celu powiązania z Repeater kontrolką.The following example demonstrates how to use the DataMember property to specify a table in the DataSource to bind to the Repeater control.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace = "System.Data" %> 
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>Repeater Example</title>
<script language="C#" runat="server">
    void Page_Load(Object Sender, EventArgs e) {
 
     if (!IsPostBack) {
 
       DataTable dt1 = new DataTable("Dt1");
 
       DataRow dr;
 
       dt1.Columns.Add(new DataColumn("IntegerValue", typeof(Int32)));
       dt1.Columns.Add(new DataColumn("StringValue", typeof(string)));
       dt1.Columns.Add(new DataColumn("CurrencyValue", typeof(double)));
     
       DataSet ds= new DataSet("ds1");      
 
       ds.Tables.Add(dt1);
 
       for (int i = 0; i < 9; i++) {
        dr = dt1.NewRow();
 
        dr[0] = i;
        dr[1] = "Item " + i.ToString();
        dr[2] = 1.23 * (i+1);
  
        dt1.Rows.Add(dr);
       }
 
       DataTable dt2 = new DataTable("Dt2");
 
       dt2.Columns.Add(new DataColumn("IntegerValue", typeof(Int32)));
       dt2.Columns.Add(new DataColumn("StringValue", typeof(string)));
       dt2.Columns.Add(new DataColumn("CurrencyValue", typeof(double)));      
 
       ds.Tables.Add(dt2);
 
       for (int i = 0; i < 9; i++) {
        dr = dt2.NewRow();
 
        dr[0] = i;
        dr[1] = "Item " + i.ToString();
        dr[2] = 4.56 * (i+1);
  
        dt2.Rows.Add(dr);
       }
 
       Repeater1.DataSource = ds;
       Repeater1.DataMember = "Dt1";
       Repeater1.DataBind();
 
     }
    }
 
  </script>
 
 </head>
 <body>
 
  <h3>Repeater Example</h3>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
    <b>Repeater1:</b>
    <br />
     
    <asp:Repeater id="Repeater1" runat="server">
       
     <HeaderTemplate>
       <table border="1">
     </HeaderTemplate>
 
     <ItemTemplate>
       <tr>
        <td> 
          <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "StringValue") %> 
        </td>
        <td> 
          <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "CurrencyValue") %> 
        </td>
       </tr>
     </ItemTemplate>
       
     <FooterTemplate>
       </table>
     </FooterTemplate>
       
    </asp:Repeater>
     
  </form>
 </body>
 </html>
 
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace = "System.Data" %> 
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>Repeater Example</title>
<script language="VB" runat="server">

  Sub Page_Load(Sender As Object, e As EventArgs)
    
    If Not IsPostBack Then
      
      Dim dt1 As New DataTable("Dt1")
      
      Dim dr As DataRow
      
      dt1.Columns.Add(New DataColumn("IntegerValue", GetType(Int32)))
      dt1.Columns.Add(New DataColumn("StringValue", GetType(String)))
      dt1.Columns.Add(New DataColumn("CurrencyValue", GetType(Double)))
      
      Dim ds As New DataSet("ds1")
      
      ds.Tables.Add(dt1)
      
      Dim i As Integer
      For i = 0 To 8
        dr = dt1.NewRow()
        
        dr(0) = i
        dr(1) = "Item " + i.ToString()
        dr(2) = 1.23 *(i + 1)
        
        dt1.Rows.Add(dr)
      Next i
      
      Dim dt2 As New DataTable("Dt2")
      
      dt2.Columns.Add(New DataColumn("IntegerValue", GetType(Int32)))
      dt2.Columns.Add(New DataColumn("StringValue", GetType(String)))
      dt2.Columns.Add(New DataColumn("CurrencyValue", GetType(Double)))
      
      ds.Tables.Add(dt2)
      
      For i = 0 To 8
        dr = dt2.NewRow()
        
        dr(0) = i
        dr(1) = "Item " + i.ToString()
        dr(2) = 4.56 *(i + 1)
        
        dt2.Rows.Add(dr)
      Next i
      
      Repeater1.DataSource = ds
      Repeater1.DataMember = "Dt1"
      Repeater1.DataBind()
    End If 
  End Sub
 
  </script>
 
 </head>
 <body>
 
  <h3>Repeater Example</h3>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
    <b>Repeater1:</b>
    <br />
     
    <asp:Repeater id="Repeater1" runat="server">
       
     <HeaderTemplate>
       <table border="1">
     </HeaderTemplate>
 
     <ItemTemplate>
       <tr>
        <td> 
          <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "StringValue") %> 
        </td>
        <td> 
          <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "CurrencyValue") %> 
        </td>
       </tr>
     </ItemTemplate>
       
     <FooterTemplate>
       </table>
     </FooterTemplate>
       
    </asp:Repeater>
     
  </form>
 </body>
 </html>
 

Uwagi

Jeśli źródło danych określone przez DataSource Właściwość zawiera wiele źródeł danych, użyj DataMember właściwości, aby określić określone źródło do powiązania z kontrolką.If the data source specified by the DataSource property contains multiple sources of data, use the DataMember property to specify the specific source to bind to the control. Na przykład jeśli masz System.Data.DataSet z wieloma tabelami, musisz określić tabelę, która ma zostać powiązana z kontrolką.For example, if you have a System.Data.DataSet with multiple tables, you must specify which table to bind to the control. Po określeniu źródła danych Użyj DataBind metody, aby powiązać źródło danych z kontrolką.After you have specified the data source, use the DataBind method to bind the data source to the control.

Wartość tej właściwości jest przechowywana w stanie widoku.The value of this property is stored in view state.

Dotyczy

Zobacz też