WebControl.ControlStyle Właściwość

Definicja

Pobiera styl kontrolki serwera sieci Web.Gets the style of the Web server control. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

public:
 property System::Web::UI::WebControls::Style ^ ControlStyle { System::Web::UI::WebControls::Style ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Web.UI.WebControls.Style ControlStyle { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.ControlStyle : System.Web.UI.WebControls.Style
Public ReadOnly Property ControlStyle As Style

Wartość właściwości

Style

Obiekt Style , który hermetyzuje właściwości wyglądu kontrolki serwera sieci Web.A Style that encapsulates the appearance properties of the Web server control.

Atrybuty

Uwagi

ControlStyleWłaściwość hermetyzuje wszystkie właściwości WebControl klasy, która określa wygląd kontrolki, takie jak BorderColor i Font .The ControlStyle property encapsulates all properties of the WebControl class that specify the appearance of the control, such as BorderColor and Font.

Dotyczy

Zobacz też