ListView.CreateEmptyDataItem Metoda

Definicja

Tworzy EmptyDataTemplate szablon w ListView kontrolce.Creates the EmptyDataTemplate template in the ListView control.

protected:
 virtual void CreateEmptyDataItem();
protected virtual void CreateEmptyDataItem ();
abstract member CreateEmptyDataItem : unit -> unit
override this.CreateEmptyDataItem : unit -> unit
Protected Overridable Sub CreateEmptyDataItem ()

Uwagi

CreateEmptyDataItemMetoda jest metodą pomocnika, która jest wywoływana przez ListView formant w celu utworzenia EmptyDataTemplate szablonu.The CreateEmptyDataItem method is a helper method that is called by the ListView control to create the EmptyDataTemplate template. Pusty szablon danych jest wyświetlany, gdy źródło danych nie zwraca żadnych rekordów.The empty data template is displayed when the data source returns no records.

Uwaga

Ta metoda jest wykorzystywana głównie przez deweloperów formantów do rozszerania ListView formantu.This method is primarily used by control developers to extend the ListView control.

Dotyczy

Zobacz też