ListView.InstantiateGroupTemplate(Control) Metoda

Definicja

Wypełnia określony obiekt za Control pomocą formantów podrzędnych, które są zawarte w GroupTemplate szablonie.Populates the specified Control object by using the child controls that are contained in the GroupTemplate template.

protected:
 virtual void InstantiateGroupTemplate(System::Web::UI::Control ^ container);
protected virtual void InstantiateGroupTemplate (System.Web.UI.Control container);
abstract member InstantiateGroupTemplate : System.Web.UI.Control -> unit
override this.InstantiateGroupTemplate : System.Web.UI.Control -> unit
Protected Overridable Sub InstantiateGroupTemplate (container As Control)

Parametry

container
Control

Kontener, który jest używany do przechowywania formantów podrzędnych w GroupTemplate szablonie.A container that is used to store the child controls in the GroupTemplate template.

Uwagi

Ta metoda jest wykorzystywana głównie przez deweloperów formantów do rozszerania ListView formantu.This method is primarily used by control developers to extend the ListView control.

Dotyczy

Zobacz też