ListView.GroupTemplate Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia zawartość zdefiniowaną przez użytkownika dla kontenera grupy w ListView kontrolce.Gets or sets the user-defined content for the group container in a ListView control.

public:
 virtual property System::Web::UI::ITemplate ^ GroupTemplate { System::Web::UI::ITemplate ^ get(); void set(System::Web::UI::ITemplate ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
[System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.InnerProperty)]
[System.Web.UI.TemplateContainer(typeof(System.Web.UI.WebControls.ListViewItem))]
public virtual System.Web.UI.ITemplate GroupTemplate { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
[<System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.InnerProperty)>]
[<System.Web.UI.TemplateContainer(typeof(System.Web.UI.WebControls.ListViewItem))>]
member this.GroupTemplate : System.Web.UI.ITemplate with get, set
Public Overridable Property GroupTemplate As ITemplate

Wartość właściwości

ITemplate

Obiekt, który zawiera zawartość niestandardową dla kontenera grupy w ListView kontrolce.An object that contains the custom content for the group container in a ListView control. Wartość domyślna to null , co oznacza, że ta właściwość nie jest ustawiona.The default is null, which indicates that this property is not set.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak utworzyć układ sąsiadujący w ListView kontrolce przy użyciu GroupTemplate właściwości.The following example shows how to create a tiled layout in the ListView control by using the GroupTemplate property.

<%@ Page language="C#" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView Tiled Layout Example</title>
  <style type="text/css">    
    .header
    {
     background-color:#B0C4DE;
     border-top:solid 1px #9dbbcc;
     border-bottom:solid 1px #9dbbcc;
    }
    .separator { border-right: 1px solid #ccc; }
  </style>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListView Tiled Layout Example</h3>
   
   <asp:ListView ID="ProductsListView" 
    DataSourceID="ProductsDataSource" 
    GroupItemCount="2"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" width="640px" runat="server" id="tblProducts">
      <tr runat="server" class="header">
       <th runat="server" colspan="3">PRODUCTS LIST</th>
      </tr>
      <tr runat="server" id="groupPlaceholder" />
     </table>
    </LayoutTemplate>
    <GroupTemplate>
     <tr runat="server" id="ProductsRow">
      <td runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </tr>
    </GroupTemplate>
    <GroupSeparatorTemplate>
     <tr runat="server">
      <td colspan="3"><hr /></td>
     </tr>
    </GroupSeparatorTemplate>
    <ItemTemplate>
     <td align="center" style="width:300px" runat="server">
      <asp:HyperLink ID="ProductLink" runat="server" 
        Text='<%# Eval("Name") %>' 
       NavigateUrl='<%# "ProductDetails.aspx?productID=" + Eval("ProductID") %>' /><br />
      <asp:Image ID="ProductImage" runat="server"
        ImageUrl='<%# "~/images/thumbnails/" + Eval("ThumbnailPhotoFileName") %>' /><br />
      <b>Price:</b>
      <asp:Label ID="PriceLabel" runat="server" Text='<%# Eval("ListPrice", "{0:c}")%>' /><br />
     </td>
    </ItemTemplate>
    <ItemSeparatorTemplate>
     <td class="separator" runat="server">&nbsp;</td>
    </ItemSeparatorTemplate>
   </asp:ListView>
   <br />

   <asp:DataPager runat="server" ID="ProductsDataPager" 
    PagedControlID="ProductsListView">
    <Fields>
     <asp:NextPreviousPagerField ButtonType="Button"
      ShowFirstPageButton="true"
      ShowNextPageButton="false" 
      ShowPreviousPageButton="false" />
     <asp:NumericPagerField ButtonCount="10" />
     <asp:NextPreviousPagerField ButtonType="Button"
      ShowLastPageButton="true"
      ShowNextPageButton="false" 
      ShowPreviousPageButton="false" />
    </Fields>
   </asp:DataPager>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="ProductsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT P.ProductID, P.Name, P.Color, P.ListPrice, 
     PF.ThumbnailPhotoFileName
     FROM Production.Product AS P 
     INNER JOIN Production.ProductProductPhoto AS PPF ON P.ProductID = PPF.ProductID 
     INNER JOIN Production.ProductPhoto AS PF ON PPF.ProductPhotoID = PF.ProductPhotoID">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView Tiled Layout Example</title>
  <style type="text/css">    
    .header
    {
     background-color:#B0C4DE;
     border-top:solid 1px #9dbbcc;
     border-bottom:solid 1px #9dbbcc;
    }
    .separator { border-right: 1px solid #ccc; }
  </style>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListView Tiled Layout Example</h3>
   
   <asp:ListView ID="ProductsListView" 
    DataSourceID="ProductsDataSource" 
    GroupItemCount="2"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" width="640px" runat="server" id="tblProducts">
      <tr runat="server" class="header">
       <th runat="server" colspan="3">PRODUCTS LIST</th>
      </tr>
      <tr runat="server" id="groupPlaceholder" />
     </table>
    </LayoutTemplate>
    <GroupTemplate>
     <tr runat="server" id="ProductsRow">
      <td runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </tr>
    </GroupTemplate>
    <GroupSeparatorTemplate>
     <tr runat="server">
      <td colspan="3"><hr /></td>
     </tr>
    </GroupSeparatorTemplate>
    <ItemTemplate>
     <td align="center" style="width:300px" runat="server">
      <asp:HyperLink ID="ProductLink" runat="server" 
        Text='<%# Eval("Name") %>' 
       NavigateUrl='<%# "ProductDetails.aspx?productID=" & Eval("ProductID") %>' /><br />
      <asp:Image ID="ProductImage" runat="server"
        ImageUrl='<%# "~/images/thumbnails/" & Eval("ThumbnailPhotoFileName") %>' /><br />
      <b>Price:</b>
      <asp:Label ID="PriceLabel" runat="server" Text='<%# Eval("ListPrice", "{0:c}")%>' /><br />
     </td>
    </ItemTemplate>
    <ItemSeparatorTemplate>
     <td class="separator" runat="server">&nbsp;</td>
    </ItemSeparatorTemplate>
   </asp:ListView>
   <br />

   <asp:DataPager runat="server" ID="ProductsDataPager" 
    PagedControlID="ProductsListView">
    <Fields>
     <asp:NextPreviousPagerField ButtonType="Button"
      ShowFirstPageButton="true"
      ShowNextPageButton="false" 
      ShowPreviousPageButton="false" />
     <asp:NumericPagerField ButtonCount="10" />
     <asp:NextPreviousPagerField ButtonType="Button"
      ShowLastPageButton="true"
      ShowNextPageButton="false" 
      ShowPreviousPageButton="false" />
    </Fields>
   </asp:DataPager>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="ProductsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT P.ProductID, P.Name, P.Color, P.ListPrice, 
     PF.ThumbnailPhotoFileName
     FROM Production.Product AS P 
     INNER JOIN Production.ProductProductPhoto AS PPF ON P.ProductID = PPF.ProductID 
     INNER JOIN Production.ProductPhoto AS PF ON PPF.ProductPhotoID = PF.ProductPhotoID">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Użyj GroupTemplate właściwości, aby utworzyć układ sąsiadujący w ListView formancie.Use the GroupTemplate property to create a tiled layout in the ListView control. W układzie tabeli sąsiadującej elementy są powtarzane w poziomie w wierszu.In a tiled table layout, the items are repeated horizontally in a row. Liczba powtarzających się elementów jest określona przez GroupItemCount Właściwość.The numbers of times that an item is repeated is specified by the GroupItemCount property.

Aby określić szablon jako deklaratywny dla kontenera grupy, Dodaj GroupTemplate element wewnątrz ListView kontrolki.To specify a template declaratively for the group container, add a GroupTemplate element inside the ListView control. Następnie można dodać zawartość szablonu do GroupTemplate elementu.You can then add the contents of the template to the GroupTemplate element.

GroupTemplateWłaściwość musi zawierać symbol zastępczy dla elementu danych, taki jak komórka tabeli ( td ), div lub span element.The GroupTemplate property must include a placeholder for the data item, such as a table cell (td), div, or span element. Ten symbol zastępczy musi mieć runat ustawiony atrybut "serwer" i ID atrybut ustawiony na wartość ItemPlaceholderID właściwości.This placeholder must have the runat attribute set to "server" and the ID attribute set to the value of the ItemPlaceholderID property. W czasie wykonywania, ListView formant zastępuje symbol zastępczy zawartością, która jest zdefiniowana dla każdego elementu w ItemTemplate AlternatingItemTemplate szablonach i.At run time, the ListView control replaces the placeholder with the content that is defined for each item in the ItemTemplate and AlternatingItemTemplate templates.

Dotyczy

Zobacz też