ListView.ItemTemplate Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia zawartość niestandardową dla elementu danych w ListView kontrolce.Gets or sets the custom content for the data item in a ListView control.

public:
 virtual property System::Web::UI::ITemplate ^ ItemTemplate { System::Web::UI::ITemplate ^ get(); void set(System::Web::UI::ITemplate ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
[System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.InnerProperty)]
[System.Web.UI.TemplateContainer(typeof(System.Web.UI.WebControls.ListViewDataItem), System.ComponentModel.BindingDirection.TwoWay)]
public virtual System.Web.UI.ITemplate ItemTemplate { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
[<System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.InnerProperty)>]
[<System.Web.UI.TemplateContainer(typeof(System.Web.UI.WebControls.ListViewDataItem), System.ComponentModel.BindingDirection.TwoWay)>]
member this.ItemTemplate : System.Web.UI.ITemplate with get, set
Public Overridable Property ItemTemplate As ITemplate

Wartość właściwości

ITemplate

Obiekt, który zawiera niestandardową zawartość dla elementu danych w ListView formancie.An object that contains the custom content for the data item in a ListView control. Wartość domyślna to null , co oznacza, że ta właściwość nie jest ustawiona.The default is null, which indicates that this property is not set.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak zdefiniować szablon niestandardowy dla elementu danych w ListView formancie.The following example shows how to define a custom template for a data item in the ListView control.

Ważne

Ten przykład zawiera pole tekstowe akceptujące dane wejściowe użytkownika, które jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.This example has a text box that accepts user input, which is a potential security threat. Domyślnie strony sieci Web ASP.NET sprawdzają, czy dane wejściowe użytkownika nie obejmują elementów skryptu ani HTML.By default, ASP.NET Web pages validate that user input does not include script or HTML elements. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.

<%@ Page language="C#" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView Templates Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListView Templates Example</h3>
         
   <asp:ListView ID="ContactsListView" 
    DataSourceID="ContactsDataSource" 
    DataKeyNames="ContactID"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" width="640px" border="1" runat="server" id="tblProducts">
      <tr runat="server">
       <th runat="server">Action</th>
       <th runat="server">First Name</th>
       <th runat="server">Last Name</th>
      </tr>
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="ContactsDataPager" PageSize="12">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField ShowFirstPageButton="true" ShowLastPageButton="true"
        FirstPageText="|&lt;&lt; " LastPageText=" &gt;&gt;|"
        NextPageText=" &gt; " PreviousPageText=" &lt; " />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td>
       <asp:LinkButton ID="EditButton" runat="Server" Text="Edit" CommandName="Edit" />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="Server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="Server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
    <EditItemTemplate>
     <tr style="background-color: #ADD8E6">
      <td>
       <asp:LinkButton ID="UpdateButton" runat="server" CommandName="Update" Text="Update" />&nbsp;
       <asp:LinkButton ID="CancelButton" runat="server" CommandName="Cancel" Text="Cancel" />
      </td>
      <td>
       <asp:TextBox ID="FirstNameTextBox" runat="server" Text='<%#Bind("FirstName") %>' 
        MaxLength="50" /><br />
      </td>
      <td>
       <asp:TextBox ID="LastNameTextBox" runat="server" Text='<%#Bind("LastName") %>' 
        MaxLength="50" /><br />
      </td>
     </tr>
    </EditItemTemplate>
   </asp:ListView>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="ContactsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ContactID], [FirstName], [LastName] FROM Person.Contact"
    UpdateCommand="UPDATE Person.Contact
            SET FirstName = @FirstName, LastName = @LastName
            WHERE ContactID = @ContactID">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView Templates Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListView Templates Example</h3>
         
   <asp:ListView ID="ContactsListView" 
    DataSourceID="ContactsDataSource" 
    DataKeyNames="ContactID"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" width="640px" border="1" runat="server" id="tblProducts">
      <tr runat="server">
       <th runat="server">Action</th>
       <th runat="server">First Name</th>
       <th runat="server">Last Name</th>
      </tr>
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="ContactsDataPager" PageSize="12">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField ShowFirstPageButton="True" ShowLastPageButton="True"
        FirstPageText="|&lt;&lt; " LastPageText=" &gt;&gt;|"
        NextPageText=" &gt; " PreviousPageText=" &lt; " />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td>
       <asp:LinkButton ID="EditButton" runat="Server" Text="Edit" CommandName="Edit" />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="Server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="Server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
    <EditItemTemplate>
     <tr style="background-color: #ADD8E6">
      <td>
       <asp:LinkButton ID="UpdateButton" runat="server" CommandName="Update" Text="Update" />&nbsp;
       <asp:LinkButton ID="CancelButton" runat="server" CommandName="Cancel" Text="Cancel" />
      </td>
      <td>
       <asp:TextBox ID="FirstNameTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("FirstName") %>' 
        MaxLength="50" /><br />
      </td>
      <td>
       <asp:TextBox ID="LastNameTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("LastName") %>' 
        MaxLength="50" /><br />
      </td>
     </tr>
    </EditItemTemplate>
   </asp:ListView>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="ContactsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ContactID], [FirstName], [LastName] FROM Person.Contact"
    UpdateCommand="UPDATE Person.Contact
            SET FirstName = @FirstName, LastName = @LastName
            WHERE ContactID = @ContactID">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Użyj ItemTemplate właściwości, aby zdefiniować niestandardowy interfejs użytkownika (UI) do wyświetlania elementów danych.Use the ItemTemplate property to define a custom user interface (UI) to display the data items. ItemTemplateSzablon jest wymagany przez ListView formant.The ItemTemplate template is required by the ListView control. Zwykle zawiera kontrolki do wyświetlania wartości pola rekordu.It usually contains controls to display the field values of a record. Jeśli chcesz zezwolić użytkownikom na modyfikowanie danych, możesz również dodać do szablonu przyciski umożliwiające ItemTemplate użytkownikowi wybranie rekordu, przełączenie do trybu edycji lub usunięcie rekordu.If you want to let users modify the data, you also usually add buttons to the ItemTemplate template that let the user select a record, switch to edit mode, or delete a record.

Aby określić szablon niestandardowy w sposób deklaratywny, Dodaj ItemTemplate element wewnątrz ListView kontrolki.To specify the custom template declaratively, add an ItemTemplate element inside the ListView control. Następnie można dodać zawartość szablonu do ItemTemplate elementu.You can then add the contents of the template to the ItemTemplate element. Aby wyświetlić wartości pól źródła danych, które jest powiązane z kontrolką, użyj wyrażenia powiązania danych.To display the field values of the data source that is bound to the control, use a data-binding expression. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wyrażenia powiązań danych — omówienie.For more information, see Data-Binding Expressions Overview.

Aby utworzyć przyciski, które wykonują wbudowane operacje SELECT, DELETE i Edit, Dodaj kontrolkę Button do szablonu.To create buttons that perform the built-in select, delete, and edit operations, add a button control to the template. Ustaw jej CommandName Właściwość na jedną z wartości wymienionych w poniższej tabeli.Set its CommandName property to one of the values listed in the following table.

Typ przyciskuButton type Wartość poleceniaCommandName value
UsuńDelete Usunięty"Delete"
EdytujEdit Edytowania"Edit"
Wybierz pozycjęSelect Zaznaczenia"Select"

Dotyczy

Zobacz też