MenuRenderingMode Wyliczenie

Definicja

Określa, czy Menu kontrolka renderuje table elementy HTML i style wbudowane, czy listitem elementy i style kaskadowych arkuszy stylów (CSS).Specifies whether the Menu control renders HTML table elements and inline styles, or listitem elements and cascading style sheet (CSS) styles.

public enum class MenuRenderingMode
public enum MenuRenderingMode
type MenuRenderingMode = 
Public Enum MenuRenderingMode
Dziedziczenie
MenuRenderingMode

Pola

Default 0

MenuKontrolka renderuje znaczniki w sposób domyślny dla wersji ASP.NET wskazanej przez RenderingCompatibility właściwość formantu.The Menu control renders markup in the way it does by default for the version of ASP.NET indicated by the RenderingCompatibility property of the control. Jeśli wartość RenderingCompatibility Właściwości to 3,5, to ustawienie jest równoważne Table .If the value of the RenderingCompatibility property is 3.5, this setting is equivalent to Table. Jeśli wartość RenderingCompatibility właściwości jest równa 4,0 lub większa, to ustawienie jest równoważne List .If the value of the RenderingCompatibility property is 4.0 or greater, this setting is equivalent to List.

List 2

MenuKontrolka renderuje znaczniki przy użyciu elementów listy ( li ) i stylów CSS.The Menu control renders markup by using list item (li) elements and CSS styles.

Table 1

MenuKontrolka renderuje znaczniki przy użyciu table elementów i stylów wbudowanych.The Menu control renders markup by using table elements and inline styles.

Uwagi

Wyliczenie jest używane MenuRenderingMode podczas ustawiania RenderingMode właściwości Menu formantu.You use the MenuRenderingMode enumeration when you set the RenderingMode property of the Menu control. Wartość przypisana do RenderingMode właściwości określa sposób Menu renderowania znaczników przez formant.The value that you assign to the RenderingMode property determines how the Menu control renders markup.

W ASP.NET 3,5 i wcześniejszych wersjach Menu kontrolka używa elementów HTML table i stylów wbudowanych do kontrolowania wyglądu menu w przeglądarce.In ASP.NET 3.5 and earlier versions, the Menu control uses HTML table elements and inline styles to control the appearance of the menu in a browser. W ASP.NET 4 i nowszych wersjach domyślnie Menu kontrolka używa listitem stylów elementów i kaskadowego arkusza stylów (CSS).In ASP.NET 4 and later versions, by default the Menu control uses listitem elements and cascading style sheet (CSS) styles. To wyliczenie jest zapewniane w celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami.This enumeration is provided for backward compatibility. W ASP.NET 4 i nowszych wersjach można użyć tego wyliczenia, aby określić, że formant menu ma generować znaczniki tak jak w starszych wersjach ASP.NET.In ASP.NET 4 and later versions, you can use this enumeration to specify that you want the menu control to generate markup the way it does in earlier versions of ASP.NET.

Dotyczy

Zobacz też