NextPrevFormat Wyliczenie

Definicja

Reprezentuje format wyświetlania poprzedniego i następnego miesiąca kontrolek nawigacji w obrębie Calendar .Represents the display format for the previous and next month navigation controls within the Calendar.

public enum class NextPrevFormat
public enum NextPrevFormat
type NextPrevFormat = 
Public Enum NextPrevFormat
Dziedziczenie
NextPrevFormat

Pola

CustomText 0

Niestandardowy format tekstu dla kontrolek nawigacyjnych miesiąca w Calendar .Custom text format for the month navigation controls on the Calendar.

FullMonth 2

Pełny format nazwy miesiąca dla kontrolek nawigacji w miesiącu Calendar .Full month name format for the month navigation controls on the Calendar. Na przykład "Styczeń".For example, "January".

ShortMonth 1

Skrócony format nazwy miesiąca dla kontrolek nawigacji w miesiącu Calendar .Abbreviated month name format for the month navigation controls on the Calendar. Na przykład "Jan".For example, "Jan".

Przykłady

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script runat="server" >
 
   void Selection_Change(Object sender, EventArgs e)
   {

     // Set the format for the next and previous month controls.
     Calendar1.NextPrevFormat = (NextPrevFormat)DayList.SelectedIndex;

   }
 
  </script>
 
<head runat="server">
  <title> Calendar NextPrevFormat Example </title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3> Calendar NextPrevFormat Example </h3>

   Select a format for the next and previous month controls.

   <br /><br /> 
 
   <asp:Calendar id="Calendar1"
      ShowGridLines="True" 
      ShowTitle="True"
      runat="server"/>

   <br /><br />

   <table cellpadding="5">

     <tr>

      <td>

        Format:

      </td>

     </tr>

     <tr>

      <td>

        <asp:DropDownList id="DayList"
          AutoPostBack="True"
          OnSelectedIndexChanged="Selection_Change"
          runat="server">

         <asp:ListItem Selected="True"> Custom </asp:ListItem>
         <asp:ListItem> ShortMonth </asp:ListItem>
         <asp:ListItem> FullMonth </asp:ListItem>

        </asp:DropDownList>

      </td>

     </tr>
 
   </table>
 
  </form>

</body>
</html>
 
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script runat="server" >
 
   Sub Selection_Change(sender As Object, e As EventArgs)

     ' Set the format for the next and previous month controls.
     Calendar1.NextPrevFormat = _
      CType(DayList.SelectedIndex, NextPrevFormat)

   End Sub
 
  </script>
 
<head runat="server">
  <title> Calendar NextPrevFormat Example </title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3> Calendar NextPrevFormat Example </h3>

   Select a format for the next and previous month controls.

   <br /><br /> 
 
   <asp:Calendar id="Calendar1"
      ShowGridLines="True" 
      ShowTitle="True"
      runat="server"/>

   <br /><br />

   <table cellpadding="5">

     <tr>

      <td>

        Format:

      </td>

     </tr>

     <tr>

      <td>

        <asp:DropDownList id="DayList"
          AutoPostBack="True"
          OnSelectedIndexChanged="Selection_Change"
          runat="server">

         <asp:ListItem Selected="True"> Custom </asp:ListItem>
         <asp:ListItem> ShortMonth </asp:ListItem>
         <asp:ListItem> FullMonth </asp:ListItem>

        </asp:DropDownList>

      </td>

     </tr>
   
   </table>
   
  </form>

</body>
</html>
 

Uwagi

NextPrevFormatWyliczenie reprezentuje różne style dla przycisków Następny i poprzedni miesiąc na stronie Calendar .The NextPrevFormat enumeration represents the different styles for the next and previous month buttons on the Calendar.

CustomText umożliwia programistom określenie niestandardowego tekstu dla kontrolek nawigacji.CustomText allows the programmer to specify custom text for the navigation controls.

ShortMonth wyświetla trzy litery skrótu miesiąca.ShortMonth displays a three-letter abbreviation for the month.

FullMonth wyświetla całą nazwę miesiąca.FullMonth displays the entire month name.

Dotyczy

Zobacz też