ObjectDataSourceView.CanPage Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ObjectDataSourceView obiekt, który jest skojarzony z bieżącą ObjectDataSource kontrolką, obsługuje stronicowanie przez pobrane dane.Gets a value indicating whether the ObjectDataSourceView object that is associated with the current ObjectDataSource control supports paging through the retrieved data.

public:
 virtual property bool CanPage { bool get(); };
public override bool CanPage { get; }
member this.CanPage : bool
Public Overrides ReadOnly Property CanPage As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, jeśli EnablePaging wartość jest ustawiona na true ; w przeciwnym razie false .true, if the EnablePaging value is set to true; otherwise, false.

Uwagi

CanPageWłaściwość wskazuje, czy ObjectDataSourceView obiekt obsługuje stronicowanie.The CanPage property indicates whether the ObjectDataSourceView object supports paging. Aby uzyskać informacje o tym, jak stronicowanie jest obsługiwane przez ObjectDataSourceView program, zobacz EnablePaging .For information on how paging is supported by the ObjectDataSourceView, see EnablePaging.

Dotyczy

Zobacz też