ObjectDataSourceView.Updating Zdarzenie

Definicja

Występuje przed Update operacją.Occurs before an Update operation.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::ObjectDataSourceMethodEventHandler ^ Updating;
public event System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceMethodEventHandler Updating;
member this.Updating : System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceMethodEventHandler 
Public Custom Event Updating As ObjectDataSourceMethodEventHandler 

Typ zdarzenia

ObjectDataSourceMethodEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób używania DropDownList kontrolki, TextBox kontrolek i kilku ObjectDataSource kontrolek do aktualizowania danych.The following code example demonstrates how to use a DropDownList control, TextBox controls, and several ObjectDataSource controls to update data. DropDownListWyświetla nazwę a NorthwindEmployee , podczas gdy TextBox kontrolki służą do wprowadzania i aktualizowania informacji o adresie.The DropDownList displays the name of a NorthwindEmployee, while the TextBox controls are used to enter and update address information. Ponieważ UpdateParameters Kolekcja zawiera obiekt, ControlParameter który jest powiązany z wybraną wartością DropDownList , przycisk wyzwalający Update operację jest włączony tylko po wybraniu pracownika.Because the UpdateParameters collection contains a ControlParameter object that is bound to the selected value of the DropDownList, the button that triggers the Update operation is enabled only after an employee is selected.

<%@ Register TagPrefix="aspSample" Namespace="Samples.AspNet.CS" Assembly="Samples.AspNet.CS" %>
<%@ Page language="c#" %>
<%@ Import namespace="Samples.AspNet.CS" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

// Add parameters and initialize the user interface
// only if an employee is selected.
private void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
 // Be sure the text boxes are initialized with
 // data from the currently selected employee.
 NorthwindEmployee selectedEmployee = EmployeeLogic.GetEmployee(DropDownList1.SelectedValue);
 if (selectedEmployee != null) {
  AddressBox.Text  = selectedEmployee.Address;
  CityBox.Text    = selectedEmployee.City;
  PostalCodeBox.Text = selectedEmployee.PostalCode;

  Button1.Enabled = true;
 }
 else {
  Button1.Enabled = false;
 }
}

// Press the button to update.
private void Btn_UpdateEmployee (object sender, CommandEventArgs e) {
  ObjectDataSource2.Update();
}

// Dynamically add parameters to the InputParameters collection.
private void NorthwindEmployeeUpdating(object source, ObjectDataSourceMethodEventArgs e) {

 // The names of the parameters are the same as
 // the variable names for the method that is invoked to
 // perform the Update. The InputParameters collection is
 // an IDictionary collection of name/value pairs,
 // not a ParameterCollection.
 e.InputParameters.Add("anID",    DropDownList1.SelectedValue);
 e.InputParameters.Add("anAddress" ,AddressBox.Text);
 e.InputParameters.Add("aCity"   ,CityBox.Text);
 e.InputParameters.Add("aPostalCode",PostalCodeBox.Text);
}
</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>ObjectDataSource - C# Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="Form1" method="post" runat="server">

    <!-- The DropDownList is bound to the first ObjectDataSource. -->
    <asp:objectdatasource
     id="ObjectDataSource1"
     runat="server"
     selectmethod="GetAllEmployees"
     typename="Samples.AspNet.CS.EmployeeLogic" />

    <p><asp:dropdownlist
     id="DropDownList1"
     runat="server"
     datasourceid="ObjectDataSource1"
     datatextfield="FullName"
     datavaluefield="EmpID"
     autopostback="True" /></p>

    <!-- The second ObjectDataSource performs the Update. This
       preserves the state of the DropDownList, which otherwise
       would rebind when the DataSourceChanged event is
       raised as a result of an Update operation. -->

    <asp:objectdatasource
     id="ObjectDataSource2"
     runat="server"
     updatemethod="UpdateEmployeeWrapper"
     onupdating="NorthwindEmployeeUpdating"
     typename="Samples.AspNet.CS.EmployeeLogic" />

    <p><asp:textbox
     id="AddressBox"
     runat="server" /></p>

    <p><asp:textbox
     id="CityBox"
     runat="server" /></p>

    <p><asp:textbox
     id="PostalCodeBox"
     runat="server" /></p>

    <asp:button
     id="Button1"
     runat="server"
     text="Update Employee"
     oncommand="Btn_UpdateEmployee" />

  </form>
 </body>
</html>
<%@ Register TagPrefix="aspSample" Namespace="Samples.AspNet.VB" Assembly="Samples.AspNet.VB" %>
<%@ Page language="vb" %>
<%@ Import namespace="Samples.AspNet.VB" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

' Add parameters and initialize the user interface
' only if an employee is selected.
Private Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)

 ' Be sure the text boxes are initialized with
 ' data from the currently selected employee.
 Dim selectedEmployee As NorthwindEmployee
 selectedEmployee = EmployeeLogic.GetEmployee(DropDownList1.SelectedValue)

 If Not selectedEmployee Is Nothing Then
  AddressBox.Text  = selectedEmployee.Address
  CityBox.Text    = selectedEmployee.City
  PostalCodeBox.Text = selectedEmployee.PostalCode

  Button1.Enabled = True
 Else
  Button1.Enabled = False
 End If
End Sub ' Page_Load

' Press the button to update.
Private Sub Btn_UpdateEmployee (sender As Object, e As CommandEventArgs)
  ObjectDataSource2.Update()
End Sub ' Btn_UpdateEmployee

' Dynamically add parameters to the InputParameters collection.
Private Sub NorthwindEmployeeUpdating(source As Object, e As ObjectDataSourceMethodEventArgs)

 ' The names of the parameters are the same as
 ' the variable names for the method that is invoked to
 ' perform the Update. The InputParameters collection is
 ' an IDictionary collection of name/value pairs,
 ' not a ParameterCollection.
 e.InputParameters.Add("anID",    DropDownList1.SelectedValue)
 e.InputParameters.Add("anAddress" ,AddressBox.Text)
 e.InputParameters.Add("aCity"   ,CityBox.Text)
 e.InputParameters.Add("aPostalCode",PostalCodeBox.Text)

End Sub ' NorthwindEmployeeUpdating

</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>ObjectDataSource - VB Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="Form1" method="post" runat="server">

    <!-- The DropDownList is bound to the first ObjectDataSource. -->
    <asp:objectdatasource
     id="ObjectDataSource1"
     runat="server"
     selectmethod="GetAllEmployees"
     typename="Samples.AspNet.VB.EmployeeLogic" />

    <p><asp:dropdownlist
     id="DropDownList1"
     runat="server"
     datasourceid="ObjectDataSource1"
     datatextfield="FullName"
     datavaluefield="EmpID"
     autopostback="True" /></p>

    <!-- The second ObjectDataSource performs the Update. This
       preserves the state of the DropDownList, which otherwise
       would rebind when the DataSourceChanged event is
       raised as a result of an Update operation. -->

    <asp:objectdatasource
     id="ObjectDataSource2"
     runat="server"
     updatemethod="UpdateEmployeeWrapper"
     onupdating="NorthwindEmployeeUpdating"
     typename="Samples.AspNet.VB.EmployeeLogic" />

    <p><asp:textbox
     id="AddressBox"
     runat="server" /></p>

    <p><asp:textbox
     id="CityBox"
     runat="server" /></p>

    <p><asp:textbox
     id="PostalCodeBox"
     runat="server" /></p>

    <asp:button
     id="Button1"
     runat="server"
     text="Update Employee"
     oncommand="Btn_UpdateEmployee" />

  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Obsłuż Updating zdarzenie, aby wykonać dodatkowe operacje inicjowania, które są specyficzne dla aplikacji, sprawdzić poprawność wartości parametrów lub zmienić wartości parametrów przed ObjectDataSource wykonaniem operacji przez formant Update .Handle the Updating event to perform additional initialization operations that are specific to your application, to validate the values of parameters, or to change the parameter values before the ObjectDataSource control performs the Update operation. Parametry są dostępne jako IDictionary kolekcja, do których uzyskuje dostęp InputParameters Właściwość, która jest udostępniana przez ObjectDataSourceMethodEventArgs obiekt.The parameters are available as an IDictionary collection, accessed by the InputParameters property, which is exposed by the ObjectDataSourceMethodEventArgs object.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też