SqlDataSource.Updating Zdarzenie

Definicja

Występuje przed operacją Update.Occurs before an update operation.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::SqlDataSourceCommandEventHandler ^ Updating;
public event System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceCommandEventHandler Updating;
member this.Updating : System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceCommandEventHandler 
Public Custom Event Updating As SqlDataSourceCommandEventHandler 

Typ zdarzenia

SqlDataSourceCommandEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób wyświetlania danych pobieranych z bazy danych Microsoft SQL Server w DropDownList kontrolce i aktualizowania rekordu przy użyciu TextBox kontrolki.The following code example demonstrates how to display data that is retrieved from a Microsoft SQL Server database in a DropDownList control and update the record using a TextBox control. W przykładzie pokazano, jak można użyć DbTransaction obiektu do dodania kontekstu transakcji podczas używania SqlDataSource kontrolki do aktualizowania danych.The example shows how you can use a DbTransaction object to add transaction context when using the SqlDataSource control to update data.

<%@Page Language="C#" %>
<%@Import Namespace="System.Data" %>
<%@Import Namespace="System.Data.Common" %>
<%@Import Namespace="System.Data.SqlClient" %>
<%@Import Namespace="System.Diagnostics" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 private void On_Click(Object source, EventArgs e) {  
  SqlDataSource1.Update();
 }

 private void OnSqlUpdating(Object source, SqlDataSourceCommandEventArgs e) {
  DbCommand command = e.Command;
  DbConnection cx = command.Connection;  
  cx.Open();  
  DbTransaction tx = cx.BeginTransaction();
  command.Transaction = tx;
 }

 private void OnSqlUpdated(Object source, SqlDataSourceStatusEventArgs e) {
  DbCommand command = e.Command;
  DbTransaction tx = command.Transaction;
  
  // In this code example the OtherProcessSucceeded variable represents
  // the outcome of some other process that occurs whenever the data is 
  // updated, and must succeed for the data change to be committed. For 
  // simplicity, we set this value to true. 
  bool OtherProcessSucceeded = true;
  
  if (OtherProcessSucceeded) {
    tx.Commit();
    Label2.Text="The record was updated successfully!";
  }
  else {
    tx.Rollback();
    Label2.Text="The record was not updated.";
  }
 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
   <asp:SqlDataSource
     id="SqlDataSource1"
     runat="server"
     ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
     SelectCommand="SELECT EmployeeID, LastName, Address FROM Employees"
     UpdateCommand="UPDATE Employees SET Address=@Address WHERE EmployeeID=@EmployeeID"
     OnUpdating="OnSqlUpdating"
     OnUpdated ="OnSqlUpdated">
     <UpdateParameters>
       <asp:ControlParameter Name="Address" ControlId="TextBox1" PropertyName="Text"/>
       <asp:ControlParameter Name="EmployeeID" ControlId="DropDownList1" PropertyName="SelectedValue"/>
     </UpdateParameters>
   </asp:SqlDataSource>

   <asp:DropDownList
     id="DropDownList1"
     runat="server"
     DataTextField="LastName"
     DataValueField="EmployeeID"
     DataSourceID="SqlDataSource1">
   </asp:DropDownList>

   <br />
   <asp:Label id="Label1" runat="server" Text="Enter a new address for the selected user."
    AssociatedControlID="TextBox1" />
   <asp:TextBox id="TextBox1" runat="server" />
   <asp:Button id="Submit" runat="server" Text="Submit" OnClick="On_Click" />

   <br /><asp:Label id="Label2" runat="server" Text="" />

  </form>
 </body>
</html>
<%@Page Language="VB" %>
<%@Import Namespace="System.Data" %>
<%@Import Namespace="System.Data.Common" %>
<%@Import Namespace="System.Diagnostics" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 Sub On_Click(ByVal source As Object, ByVal e As EventArgs)
    SqlDataSource1.Update()
 End Sub 'On_Click

 Sub On_Sql_Updating(ByVal source As Object, ByVal e As SqlDataSourceCommandEventArgs)
   Dim command as DbCommand
   Dim connection as DbConnection
   Dim transaction as DbTransaction
   
   command  = e.Command
   connection = command.Connection   
   connection.Open()   
   transaction = connection.BeginTransaction()
   command.Transaction = transaction
 
 End Sub 'On_Sql_Updating
 
 Sub On_Sql_Updated(ByVal source As Object, ByVal e As SqlDataSourceStatusEventArgs)
 
  Dim command As DbCommand
  Dim transaction As DbTransaction
  
  command = e.Command
  transaction = command.Transaction
  
  ' In this code example the OtherProcessSucceeded variable represents
  ' the outcome of some other process that occurs whenever the data is 
  ' updated, and must succeed for the data change to be committed. For 
  ' simplicity, we set this value to true. 
  Dim OtherProcessSucceeded as Boolean = True
  
  If (OtherProcessSucceeded) Then
    transaction.Commit()
    Label2.Text="The record was updated successfully!"
  Else  
    transaction.Rollback()
    Label2.Text="The record was not updated."
  End If
 End Sub ' On_Sql_Updated
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
   <asp:SqlDataSource
     id="SqlDataSource1"
     runat="server"
     ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
     SelectCommand="SELECT EmployeeID, LastName, Address FROM Employees"
     UpdateCommand="UPDATE Employees SET Address=@Address WHERE EmployeeID=@EmployeeID"
     OnUpdating="On_Sql_Updating"
     OnUpdated ="On_Sql_Updated">
     <UpdateParameters>
       <asp:ControlParameter Name="Address" ControlId="TextBox1" PropertyName="Text"/>
       <asp:ControlParameter Name="EmployeeID" ControlId="DropDownList1" PropertyName="SelectedValue"/>
     </UpdateParameters>
   </asp:SqlDataSource>

   <asp:DropDownList
     id="DropDownList1"
     runat="server"
     DataTextField="LastName"
     DataValueField="EmployeeID"
     DataSourceID="SqlDataSource1">
   </asp:DropDownList>

   <br />
   <asp:Label id="Label1" runat="server" Text="Enter a new address for the selected user."
    AssociatedControlID="TextBox1" />
   <asp:TextBox id="TextBox1" runat="server" />
   <asp:Button id="Submit" runat="server" Text="Submit" OnClick="On_Click" />

   <br /><asp:Label id="Label2" runat="server" Text="" />

  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Obsłuż Updating zdarzenie, aby wykonać dodatkowe operacje inicjowania, które są specyficzne dla aplikacji, sprawdzić poprawność wartości parametrów lub zmienić wartości parametrów przed SqlDataSource wykonaniem operacji aktualizacji przez formant.Handle the Updating event to perform additional initialization operations that are specific to your application, to validate the values of parameters, or to change the parameter values before the SqlDataSource control performs the update operation. Połączenie z podstawowym źródłem danych nie jest jeszcze otwarte, gdy wywoływana jest delegat programu obsługi zdarzeń.The connection to the underlying data source is not yet open when the event handler delegate is called. W związku z tym nie można bezpośrednio anulować Update operacji bazy danych przez wywołanie Cancel metody w DbCommand obiekcie, który jest udostępniany przez SqlDataSourceCommandEventArgs obiekt.Therefore, you cannot directly cancel the Update database operation by calling the Cancel method on the DbCommand object that is exposed by the SqlDataSourceCommandEventArgs object. Można jednak anulować operację bazy danych, ustawiając Cancel Właściwość SqlDataSourceCommandEventArgs na true .You can, however, cancel the database operation by setting the Cancel property of the SqlDataSourceCommandEventArgs to true.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Ważne

Wartości są wstawiane do parametrów bez sprawdzania poprawności, co jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.Values are inserted into parameters without validation, which is a potential security threat. Użyj Updating zdarzenia, aby sprawdzić poprawność wartości parametrów przed wykonaniem zapytania.Use the Updating event to validate parameter values before executing the query. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.

Dotyczy

Zobacz też