Unit.IsEmpty Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy Unit jest pusta.Gets a value indicating whether the Unit is empty.

public:
 property bool IsEmpty { bool get(); };
public bool IsEmpty { get; }
member this.IsEmpty : bool
Public ReadOnly Property IsEmpty As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli Unit jest pusty; w przeciwnym razie false .true if the Unit is empty; otherwise, false.

Uwagi

Użyj IsEmpty właściwości, aby określić, czy Unit jest pusta.Use the IsEmpty property to determine whether the Unit is empty. UnitJest puste, jeśli Type Właściwość zawiera wartość wyliczenia równą 0.The Unit is empty if the Type property contains an enumeration value of 0.

Dotyczy

Zobacz też