Unit.Type Właściwość

Definicja

Pobiera typ jednostki Unit .Gets the unit type of the Unit.

public:
 property System::Web::UI::WebControls::UnitType Type { System::Web::UI::WebControls::UnitType get(); };
public System.Web.UI.WebControls.UnitType Type { get; }
member this.Type : System.Web.UI.WebControls.UnitType
Public ReadOnly Property Type As UnitType

Wartość właściwości

UnitType

Jedna z UnitType wartości wyliczenia.One of the UnitType enumeration values. Wartość domyślna to Pixel.The default is Pixel.

Uwagi

Użyj Type właściwości, aby określić jednostkę miary, która Unit reprezentuje, np. piksele.Use the Type property to determine the unit of measurement that the Unit represents, such as pixels. TypeWłaściwość jest reprezentowana przez jedną z UnitType wartości wyliczenia.The Type property is represented by one of the UnitType enumeration values.

Uwaga

Jeśli IsEmpty Właściwość jest ustawiona na true , Point zwracana jest wartość wyliczenia.If IsEmpty property is set to true, the Point enumeration value is returned.

Dotyczy

Zobacz też