ValidationDataType Wyliczenie

Definicja

Określa typy danych sprawdzania poprawności używane przez CompareValidator RangeValidator kontrolki i.Specifies the validation data types used by the CompareValidator and RangeValidator controls.

public enum class ValidationDataType
public enum ValidationDataType
type ValidationDataType = 
Public Enum ValidationDataType
Dziedziczenie
ValidationDataType

Pola

Currency 4

Typ danych pieniężnych.A monetary data type. Wartość jest traktowana jako Decimal .The value is treated as a Decimal. Jednak symbole waluty i grupowania nadal są dozwolone.However, currency and grouping symbols are still allowed.

Date 3

Typ danych daty.A date data type. Dozwolone są tylko daty liczbowe.Only numeric dates are allowed. Nie można określić części godziny.The time portion cannot be specified.

Double 2

Typ danych liczby zmiennoprzecinkowej o podwójnej precyzji.A double precision floating point number data type. Wartość jest traktowana jako Double .The value is treated as a Double.

Integer 1

32-bitowy typ danych Liczba całkowita ze znakiem.A 32-bit signed integer data type. Wartość jest traktowana jako Int32 .The value is treated as a Int32.

String 0

Typ danych ciągu.A string data type. Wartość jest traktowana jako String .The value is treated as a String.

Przykłady

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>CompareValidator Example</title>
<script runat="server">
 
   void Button_Click(Object sender, EventArgs e) 
   {
 
     if (Page.IsValid) 
     {
      lblOutput.Text = "Result: Valid!";
     }
     else 
     {
      lblOutput.Text = "Result: Not valid!";
     }

   }
 
   void Operator_Index_Changed(Object sender, EventArgs e) 
   {

     Compare1.Operator = (ValidationCompareOperator) ListOperator.SelectedIndex;
     Compare1.Validate();

   }

   void Type_Index_Changed(Object sender, EventArgs e) 
   {

     Compare1.Type = (ValidationDataType) ListType.SelectedIndex;
     Compare1.Validate();

   }
 
  </script>
 
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>CompareValidator Example</h3>
   <br />
   Enter a value in each textbox. Select a comparison operator<br />
   and data type. Click "Validate" to compare values.
 
   <table style="background-color:#eeeeee; padding:10">

     <tr valign="top">

      <td>

        <h5>String 1:</h5>
        <asp:TextBox id="TextBox1" 
          runat="server"/>

      </td>

      <td>

        <h5>Comparison Operator:</h5>
 
        <asp:ListBox id="ListOperator" 
          OnSelectedIndexChanged="Operator_Index_Changed" 
          runat="server">

         <asp:ListItem Selected="True" Value="Equal">Equal</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="NotEqual">NotEqual</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="GreaterThan">GreaterThan</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="GreaterThanEqual">GreaterThanEqual</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="LessThan">LessThan</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="LessThanEqual">LessThanEqual</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="DataTypeCheck">DataTypeCheck</asp:ListItem>

        </asp:ListBox>

      </td>

      <td>

        <h5>String 2:</h5>
        <asp:TextBox id="TextBox2" 
          runat="server"/>
        <br />
        <asp:Button id="Button1"
          Text="Validate" 
          OnClick="Button_Click" 
          runat="server"/>

      </td>
     </tr>

     <tr>
      <td colspan="3" align="center">

        <h5>Data Type:</h5>

        <asp:ListBox id="ListType" 
          OnSelectedIndexChanged="Type_Index_Changed" 
          runat="server">

         <asp:ListItem Selected="true" Value="String" >String</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="Integer" >Integer</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="Double" >Double</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="Date" >Date</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="Currency" >Currency</asp:ListItem>

        </asp:ListBox>
      </td>
     </tr>
   </table>
 
   <asp:CompareValidator id="Compare1" 
      ControlToValidate="TextBox1" 
      ControlToCompare="TextBox2"
      EnableClientScript="False" 
      Type="String" 
      runat="server"/>
 
   <br />
    
   <asp:Label id="lblOutput" 
      Font-Names="verdana" 
      Font-Size="10pt" 
      runat="server"/>
 
  </form>
 
</body>
</html>

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>CompareValidator Example</title>
<script runat="server">
 
   Sub Button_Click(sender As Object, e As EventArgs) 
 
     If Page.IsValid Then 
     
      lblOutput.Text = "Result: Valid!"
     
     Else 
     
      lblOutput.Text = "Result: Not valid!"
     
     End If

   End Sub
 
   Sub Operator_Index_Changed(sender As Object, e As EventArgs) 

     Compare1.Operator = CType(ListOperator.SelectedIndex, ValidationCompareOperator)
     Compare1.Validate()

   End Sub

   Sub Type_Index_Changed(sender As Object, e As EventArgs) 

     Compare1.Type = CType(ListType.SelectedIndex, ValidationDataType)
     Compare1.Validate()

   End Sub
 
  </script>
 
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>CompareValidator Example</h3>
   <br />
   Enter a value in each textbox. Select a comparison operator<br />
   and data type. Click "Validate" to compare values.
 
   <table style="background-color:#eeeeee; padding:10">

     <tr valign="top">

      <td>

        <h5>String 1:</h5>
        <asp:TextBox id="TextBox1" 
          runat="server"/>

      </td>

      <td>

        <h5>Comparison Operator:</h5>
 
        <asp:ListBox id="ListOperator" 
          OnSelectedIndexChanged="Operator_Index_Changed" 
          runat="server">

         <asp:ListItem Selected="True" Value="Equal">Equal</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="NotEqual">NotEqual</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="GreaterThan">GreaterThan</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="GreaterThanEqual">GreaterThanEqual</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="LessThan">LessThan</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="LessThanEqual">LessThanEqual</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="DataTypeCheck">DataTypeCheck</asp:ListItem>

        </asp:ListBox>

      </td>

      <td>

        <h5>String 2:</h5>
        <asp:TextBox id="TextBox2" 
          runat="server"/>
        <br />
        <asp:Button id="Button1"
          Text="Validate" 
          OnClick="Button_Click" 
          runat="server"/>

      </td>
     </tr>

     <tr>
      <td colspan="3" align="center">

        <h5>Data Type:</h5>

        <asp:ListBox id="ListType" 
          OnSelectedIndexChanged="Type_Index_Changed" 
          runat="server">

         <asp:ListItem Selected="true" Value="String" >String</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="Integer" >Integer</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="Double" >Double</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="Date" >Date</asp:ListItem>
         <asp:ListItem Value="Currency" >Currency</asp:ListItem>

        </asp:ListBox>
      </td>
     </tr>
   </table>
 
   <asp:CompareValidator id="Compare1" 
      ControlToValidate="TextBox1" 
      ControlToCompare="TextBox2"
      EnableClientScript="False" 
      Type="String" 
      runat="server"/>
 
   <br />
    
   <asp:Label id="lblOutput" 
      Font-Names="verdana" 
      Font-Size="10pt" 
      runat="server"/>
 
  </form>
 
</body>
</html>

Uwagi

ValidationDataTypeWyliczenie reprezentuje różne typy danych, które mogą być CompareValidator RangeValidator weryfikowane przez kontrolki i.The ValidationDataType enumeration represents the different data types that the CompareValidator and RangeValidator controls can validate. Po określeniu typu danych dla kontrolki walidacji, która sprawdza sprawdzanie poprawności, wartość kontrolki wejściowej można przeanalizować do określonego typu danych.When you specify a data type for validation control and the input control being validated passes validation, the value of the input control can be parsed to the specified data type.

Dotyczy

Zobacz też