ValidatorDisplay Wyliczenie

Definicja

Określa zachowanie wyświetlania komunikatów o błędach w formantach walidacji.Specifies the display behavior of error messages in validation controls.

public enum class ValidatorDisplay
public enum ValidatorDisplay
type ValidatorDisplay = 
Public Enum ValidatorDisplay
Dziedziczenie
ValidatorDisplay

Pola

Dynamic 2

Zawartość modułu walidacji została dynamicznie dodana do strony, gdy Walidacja nie powiedzie się.Validator content dynamically added to the page when validation fails.

None 0

Zawartość modułu sprawdzania poprawności nigdy nie jest wyświetlana w tekście.Validator content never displayed inline.

Static 1

Zawartość modułu sprawdzania poprawności jest fizycznie częścią układu strony.Validator content physically part of the page layout.

Uwagi

ValidatorDisplayWyliczenie reprezentuje różne zachowania wyświetlania komunikatów o błędach w formantach walidacji.The ValidatorDisplay enumeration represents the different display behaviors of error messages in validation controls.

Brak określa, że w kontrolce ma być wyświetlany komunikat o błędzie ValidationSummary .None specifies that you only want to display the error message in a ValidationSummary control. Komunikat o błędzie nie będzie wyświetlany w kontrolce walidacji.The error message will not display in the validation control.

Wartość statyczna określa, że układ strony sieci Web ma być zmieniany, gdy kontrolki walidacji wyświetlają komunikaty o błędach.Static specifies that you don't want the layout of the Web page to change when validator controls display error messages. Miejsce na stronie jest przypisywany do komunikatów o błędach podczas wyświetlania strony.Space on the page is allocated for the error messages when displaying the page. Zawartość modułu sprawdzania poprawności jest fizycznie częścią strony; w związku z tym wiele modułów sprawdzania poprawności dla tej samej kontrolki wejściowej musi zajmować różne lokalizacje na stronie.The validator contents are physically part of the page; therefore, multiple validators for the same input control must occupy different locations on the page.

Wartość dynamiczna określa, że na stronie sieci Web mają być dynamicznie umieszczane komunikaty o błędach po niepowodzeniu walidacji.Dynamic specifies that you want to dynamically place error messages on the Web page when validation fails. Miejsce na zawartość walidacji nie jest przydzielono na stronie; w związku z tym strona jest dynamicznie zmieniana, aby wyświetlić komunikat o błędzie.Space for the validation content is not allocated on the page; therefore, the page dynamically changes to display the error message. Dzięki temu wiele modułów sprawdzania poprawności będzie współużytkować tę samą lokalizację fizyczną na stronie.This allows multiple validators to share the same physical location on the page. Aby zachować zmianę układu strony po wyświetleniu komunikatu o błędzie, element HTML zawierający moduł walidacji musi być wystarczająco duży, aby pomieścić maksymalny rozmiar modułu sprawdzania poprawności.In order to keep the page layout from changing when an error message is displayed, the HTML element containing the validator must be sized large enough to accommodate the maximum size of the validator.

Ułatwienia dostępuAccessibility

Aby uzyskać informacje na temat sposobu konfigurowania kontrolek sprawdzania poprawności, aby generować znaczniki, które są zgodne ze standardami dostępności, zobacz ułatwienia dostępu w programie Visual Studio i formanty ASP.NET i ASP.NET oraz ułatwienia dostępu.For information about how to configure validation controls so that they generate markup that conforms to accessibility standards, see Accessibility in Visual Studio and ASP.NET and ASP.NET Controls and Accessibility.

Dotyczy

Zobacz też