WizardStepType Wyliczenie

Definicja

Określa typy interfejsu użytkownika nawigacji, które mogą być wyświetlane dla kroku w Wizard kontrolce.Specifies the types of navigation UI that can be displayed for a step in a Wizard control.

public enum class WizardStepType
public enum WizardStepType
type WizardStepType = 
Public Enum WizardStepType
Dziedziczenie
WizardStepType

Pola

Auto 0

Interfejs użytkownika nawigacji, który jest renderowany dla kroku, jest ustalany automatycznie przez kolejność, w której jest zadeklarowany krok.The navigation UI that is rendered for the step is determined automatically by the order in which the step is declared.

Complete 1

Ten krok to ostatni z nich do wyświetlenia.The step is the last one to appear. Brak renderowanych przycisków nawigacji.No navigation buttons are rendered.

Finish 2

Krok to etap końcowej kolekcji danych.The step is the final data collection step. Przyciski Zakończ i poprzednie są renderowane na potrzeby nawigacji.Finish and Previous buttons are rendered for navigation.

Start 3

Ten krok to pierwszy z nich do wyświetlenia.The step is the first one to appear. Przycisk dalej jest renderowany, ale poprzedni przycisk nie jest renderowany dla tego kroku.A Next button is rendered but a Previous button is not rendered for this step.

Step 4

Krok jest dowolnym krokiem między kroki rozpoczęcia i zakończenia.The step is any step between the Start and the Finish steps. Przyciski poprzednie i następne są renderowane do nawigacji.Previous and Next buttons are rendered for navigation. Ten typ kroku jest przydatny do zastępowania Auto typu kroku.This step type is useful for overriding the Auto step type.

Dotyczy

Zobacz też