XhtmlMobileDocType Wyliczenie

Definicja

Określa typ kodu XHTML dla klasy, XhtmlTextWriter która ma być renderowana na stronie lub kontrolce.Specifies the type of XHTML for the XhtmlTextWriter class to render to the page or control.

public enum class XhtmlMobileDocType
public enum XhtmlMobileDocType
type XhtmlMobileDocType = 
Public Enum XhtmlMobileDocType
Dziedziczenie
XhtmlMobileDocType

Pola

Wml20 2

Określa format WML 2,0.Specifies the WML 2.0 format.

XhtmlBasic 0

Określa format XHTML Basic.Specifies the XHTML Basic format. Ten format nie obsługuje ramek i stylów.This format does not support frames and styles.

XhtmlMobileProfile 1

Określa format profilu mobilnego XHTML.Specifies the XHTML Mobile Profile format.

Uwagi

Po określeniu jednej z XhtmlMobileDocType wartości wyliczenia jako parametru w XhtmlTextWriter.SetDocType wywołaniu metody, ta wartość wymusza zgodność składnika zapisywania tekstu z ograniczeniami tego typu dokumentu XHTML.When you specify one of the XhtmlMobileDocType enumeration values as the parameter in a XhtmlTextWriter.SetDocType method call, that value forces the text writer to adhere to the restrictions of that XHTML document type.

XHTML Basic to wersja przenośna XHTML 1,0 i obsługuje minimalną liczbę modułów XHTML do dokumentu XHTML.XHTML Basic is the mobile version of XHTML 1.0 and supports the minimum number of XHTML modules to be an XHTML document. Jest ona przeznaczona dla klientów, którzy nie obsługują pełnego zestawu funkcji języka XHTML, takich jak telefony komórkowe, osobiste Asystenci cyfrowo (PDA), strony i dekodery.It is designed for clients that do not support the full set of XHTML features, such as mobile phones, personal digital assistants (PDAs), pagers, and set-top boxes. W przypadku języka XHTML Basic dokument może być prezentowany na maksymalnej liczbie klientów, w tym szerokiej gamy telefonów komórkowych z różnymi formatami wyświetlania i możliwościami prezentacji.With XHTML Basic, a document can be presented on the maximum number of clients, including a wide range of mobile phones with different display formats and presentation capabilities.

Profil mobilny XHTML dodaje do XHTML podstawowe kilka dodatkowych elementów i atrybutów z pełnego XHTML 1,0, w tym dodatkowe elementy prezentacji i obsługę wewnętrznych arkuszy stylów.XHTML Mobile Profile adds to XHTML Basic several additional elements and attributes from the full XHTML 1.0, including additional presentation elements and support for internal style sheets.

WML 2,0 rozszerza zarówno profil mobilny XHTML Basic, jak i XHTML, zapewniając obsługę kaskadowych arkuszy stylów.WML 2.0 expands on both XHTML Basic and XHTML Mobile Profile by providing support for cascading style sheets.

Dotyczy

Zobacz też