DocumentPageView.ArrangeOverride(Size) Metoda

Definicja

Rozmieszcza zawartość w celu dopasowania do określonego rozmiaru widoku.Arranges the content to fit a specified view size.

protected:
 override System::Windows::Size ArrangeOverride(System::Windows::Size finalSize);
protected override sealed System.Windows.Size ArrangeOverride (System.Windows.Size finalSize);
override this.ArrangeOverride : System.Windows.Size -> System.Windows.Size
Protected Overrides NotOverridable Function ArrangeOverride (finalSize As Size) As Size

Parametry

finalSize
Size

Maksymalny rozmiar, który powinien być używany przez widok strony do rozmieszczenia siebie i jego elementów podrzędnych.The maximum size that the page view should use to arrange itself and its children.

Zwraca

Size

Rzeczywisty rozmiar używany przez widok strony do rozmieszczenia siebie i jego elementów podrzędnych.The actual size that the page view used to arrange itself and its children.

Uwagi

Zwrócony rozmiar będzie zawsze mniejszy lub równy podanemu finalSize.The returned size will always be less than or equal to the specified finalSize.

Dotyczy

Zobacz też