DocumentPageView.MeasureOverride(Size) Metoda

Definicja

Zwraca dostępny rozmiar okienka ekranu, który może zostać udzielony w celu wyświetlenia bieżącego DocumentPage.Returns the available viewport size that can be given to display the current DocumentPage.

protected:
 override System::Windows::Size MeasureOverride(System::Windows::Size availableSize);
protected override sealed System.Windows.Size MeasureOverride (System.Windows.Size availableSize);
override this.MeasureOverride : System.Windows.Size -> System.Windows.Size
Protected Overrides NotOverridable Function MeasureOverride (availableSize As Size) As Size

Parametry

availableSize
Size

Maksymalny dostępny rozmiar.The maximum available size.

Zwraca

Size

Rzeczywisty żądany rozmiar.The actual desired size.

Uwagi

Zwrócony rozmiar jest zawsze równy lub mniejszy od danego availableSize.The returned size is always equal to or less than the given availableSize.

Dotyczy

Zobacz też