DocumentPageView.DocumentPage Właściwość

Definicja

Pobiera DocumentPage skojarzony z tym widokiem.Gets the DocumentPage associated with this view.

public:
 property System::Windows::Documents::DocumentPage ^ DocumentPage { System::Windows::Documents::DocumentPage ^ get(); };
public System.Windows.Documents.DocumentPage DocumentPage { get; }
member this.DocumentPage : System.Windows.Documents.DocumentPage
Public ReadOnly Property DocumentPage As DocumentPage

Wartość właściwości

DocumentPage

Strona dokumentu skojarzona z tym widokiem.The document page associated with this view.

Dotyczy

Zobacz też