DocumentPageView.PageNumber Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia numer strony wyświetlanej bieżącej strony.Gets or sets the page number of the current page displayed.

public:
 property int PageNumber { int get(); void set(int value); };
public int PageNumber { get; set; }
member this.PageNumber : int with get, set
Public Property PageNumber As Integer

Wartość właściwości

Int32

Wyświetlany na początku numer strony bieżącej strony.The zero-based page number of the current page displayed. Wartość domyślna to 0.The default is 0.

Uwagi

PageNumber jest liczony od zera: 0 to pierwsza strona, 1 to druga strona itd.PageNumber is zero-based: 0 is the first page, 1 is the second page, and so on.

Nie jest wyświetlana żadna zawartość, jeśli PageNumber ma wartość ujemną.No content is displayed if PageNumber is set to a negative number.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field PageNumberProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true AffectsMeasure

Dotyczy

Zobacz też