DocumentPageView.Stretch Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia Wyliczenie Stretch, które określa sposób rozciągnięcia zawartości w celu wypełnienia strony wyświetlania.Gets or sets a Stretch enumeration that specifies how content should be stretched to fill the display page.

public:
 property System::Windows::Media::Stretch Stretch { System::Windows::Media::Stretch get(); void set(System::Windows::Media::Stretch value); };
public System.Windows.Media.Stretch Stretch { get; set; }
member this.Stretch : System.Windows.Media.Stretch with get, set
Public Property Stretch As Stretch

Wartość właściwości

Stretch

Wartość wyliczenia określająca sposób, w jaki zawartość powinna zostać rozciągnięta w celu wypełnienia strony wyświetlania.The enumeration value that specifies how content should be stretched to fill the display page. Wartość domyślna to Uniform.The default is Uniform.

Uwagi

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field StretchProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true AffectsMeasure

Dotyczy

Zobacz też