DocumentPageView.StretchDirection Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia Wyliczenie StretchDirection, które określa, jakie kierunki skalowania Stretch powinny być stosowane.Gets or sets a StretchDirection enumeration that specifies in what scaling directions Stretch should be applied.

public:
 property System::Windows::Controls::StretchDirection StretchDirection { System::Windows::Controls::StretchDirection get(); void set(System::Windows::Controls::StretchDirection value); };
public System.Windows.Controls.StretchDirection StretchDirection { get; set; }
member this.StretchDirection : System.Windows.Controls.StretchDirection with get, set
Public Property StretchDirection As StretchDirection

Wartość właściwości

StretchDirection

Wartość wyliczenia, która określa, jakie kierunki skalowania Stretch należy zastosować.The enumeration value that specifies in what scaling directions Stretch should be applied. Wartość domyślna to DownOnly.The default is DownOnly.

Uwagi

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field StretchDirectionProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true AffectsMeasure

Dotyczy

Zobacz też