TextBoxBase.AcceptsReturn Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, jak kontrolka edycji tekstu reaguje, gdy użytkownik naciśnie klawisz ENTER.Gets or sets a value that indicates how the text editing control responds when the user presses the ENTER key.

public:
 property bool AcceptsReturn { bool get(); void set(bool value); };
public bool AcceptsReturn { get; set; }
member this.AcceptsReturn : bool with get, set
Public Property AcceptsReturn As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, jeśli naciśnięcie klawisza ENTER spowoduje wstawienie nowego wiersza w bieżącym położeniu kursora; w przeciwnym razie klawisz ENTER jest ignorowany.true if pressing the ENTER key inserts a new line at the current cursor position; otherwise, the ENTER key is ignored. Wartość domyślna to false dla TextBox i true RichTextBox.The default value is false for TextBox and true for RichTextBox.

Uwagi

Klawisz ENTER odpowiada VK_RETURN kod klucza wirtualnego.The ENTER key corresponds to VK_RETURN virtual-key code.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field AcceptsReturnProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true NoneNone

Dotyczy

Zobacz też