TextBoxBase.CaretBrush Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia pędzel używany do malowania karetki pola tekstowego.Gets or sets the brush that is used to paint the caret of the text box.

public:
 property System::Windows::Media::Brush ^ CaretBrush { System::Windows::Media::Brush ^ get(); void set(System::Windows::Media::Brush ^ value); };
public System.Windows.Media.Brush CaretBrush { get; set; }
member this.CaretBrush : System.Windows.Media.Brush with get, set
Public Property CaretBrush As Brush

Wartość właściwości

Brush

Pędzel używany do malowania karetki pola tekstowego.The brush that is used to paint the caret of the text box.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy TextBox i dodaje tekst "to jest tekst".The following example creates a TextBox and adds the text, "This is some text." Przykład ustawia właściwości CaretBrush i Foreground TextBox na niebieską.The example sets the CaretBrush and Foreground properties of a TextBox to blue.

<TextBox SelectionBrush="Red" SelectionOpacity="0.5"
         Foreground="Blue" CaretBrush="Blue">  
  This is some text.
</TextBox>

Powyższy przykład generuje dane wyjściowe podobne do poniższej ilustracji.The preceding example produces output that is like the following illustration.

Pole tekstowe z CaretBrushem ustawionym na niebieską.TextBox with CaretBrush set to blue.
Pole tekstowe z CaretBrushem ustawionym na niebieskąTextBox with CaretBrush set to blue

Dotyczy