Control.Click Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy formant zostanie kliknięty.Occurs when the control is clicked.

public:
 event EventHandler ^ Click;
public event EventHandler Click;
member this.Click : EventHandler 
Public Custom Event Click As EventHandler 

Przykłady

Poniższy przykład kodu przedstawia zdarzenie Click w programie obsługi zdarzeń.The following code example shows the Click event in an event handler.

  // This example uses the Parent property and the Find method of Control to set
  // properties on the parent control of a Button and its Form. The example assumes
  // that a Button control named button1 is located within a GroupBox control. The 
  // example also assumes that the Click event of the Button control is connected to
  // the event handler method defined in the example.
private:
  void button1_Click( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   // Get the control the Button control is located in. In this case a GroupBox.
   Control^ control = button1->Parent;
   
   // Set the text and backcolor of the parent control.
   control->Text = "My Groupbox";
   control->BackColor = Color::Blue;
   
   // Get the form that the Button control is contained within.
   Form^ myForm = button1->FindForm();
   
   // Set the text and color of the form containing the Button.
   myForm->Text = "The Form of My Control";
   myForm->BackColor = Color::Red;
  }
// This example uses the Parent property and the Find method of Control to set
// properties on the parent control of a Button and its Form. The example assumes
// that a Button control named button1 is located within a GroupBox control. The 
// example also assumes that the Click event of the Button control is connected to
// the event handler method defined in the example.
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
  // Get the control the Button control is located in. In this case a GroupBox.
  Control control = button1.Parent;
  // Set the text and backcolor of the parent control.
  control.Text = "My Groupbox";
  control.BackColor = Color.Blue;
  // Get the form that the Button control is contained within.
  Form myForm = button1.FindForm();
  // Set the text and color of the form containing the Button.
  myForm.Text = "The Form of My Control";
  myForm.BackColor = Color.Red;
}
' This example uses the Parent property and the Find method of Control to set
' properties on the parent control of a Button and its Form. The example assumes
' that a Button control named button1 is located within a GroupBox control. The 
' example also assumes that the Click event of the Button control is connected to
' the event handler method defined in the example.
Private Sub button1_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles button1.Click
  ' Get the control the Button control is located in. In this case a GroupBox.
  Dim control As Control = button1.Parent
  ' Set the text and backcolor of the parent control.
  control.Text = "My Groupbox"
  control.BackColor = Color.Blue
  ' Get the form that the Button control is contained within.
  Dim myForm As Form = button1.FindForm()
  ' Set the text and color of the form containing the Button.
  myForm.Text = "The Form of My Control"
  myForm.BackColor = Color.Red
End Sub

Uwagi

Zdarzenie Click przekazuje EventArgs do jego obsługi zdarzeń, więc wskazuje, że wystąpiło kliknięcie.The Click event passes an EventArgs to its event handler, so it only indicates that a click has occurred. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji o myszy (przycisku, liczby kliknięć, rotacji kółka lub lokalizacji), użyj zdarzenia MouseClick.If you need more specific mouse information (button, number of clicks, wheel rotation, or location), use the MouseClick event. Jednak zdarzenie MouseClick nie zostanie zgłoszone, jeśli kliknięcie jest powodowane przez akcję inną niż ta, na przykład naciśnięcie klawisza ENTER.However, the MouseClick event will not be raised if the click is caused by action other than that of the mouse, such as pressing the ENTER key.

Dwukrotnie kliknięcie konfiguruje się w ustawieniach myszy w systemie operacyjnym użytkownika.A double-click is determined by the mouse settings of the user's operating system. Użytkownik może ustawić czas między kliknięciami przycisku myszy, który powinien być uważany za dwukrotne kliknięcie, a nie dwoma kliknięciami.The user can set the time between clicks of a mouse button that should be considered a double-click rather than two clicks. Zdarzenie Click jest wywoływane za każdym razem, gdy kontrolka zostanie kliknięta dwukrotnie.The Click event is raised every time a control is double-clicked. Na przykład jeśli masz procedury obsługi zdarzeń dla Click i zdarzeń DoubleClick Form, zdarzenia Click i DoubleClick są wywoływane, gdy formularz zostanie dwukrotnie kliknięty i obie metody są wywoływane.For example, if you have event handlers for the Click and DoubleClick events of a Form, the Click and DoubleClick events are raised when the form is double-clicked and both methods are called. Po dwukrotnym kliknięciu kontrolki, która nie obsługuje zdarzenia DoubleClick, zdarzenie Click może zostać podniesione dwa razy.If a control is double-clicked and that control does not support the DoubleClick event, the Click event might be raised twice.

Należy ustawić wartość StandardClick ControlStyles, aby true dla tego zdarzenia.You must set the StandardClick value of ControlStyles to true for this event to be raised.

Uwaga

Następujące zdarzenia nie są wywoływane dla klasy TabControl, chyba że w kolekcji TabControl.TabPages znajduje się przynajmniej jeden TabPage: Click, DoubleClick, MouseDown, MouseUp, MouseHover, MouseEnter, MouseLeave i MouseMove.The following events are not raised for the TabControl class unless there is at least one TabPage in the TabControl.TabPages collection: Click, DoubleClick, MouseDown, MouseUp, MouseHover, MouseEnter, MouseLeave and MouseMove. Jeśli w kolekcji znajduje się co najmniej jeden TabPage i użytkownik współdziała z nagłówkiem kontrolki karta (w którym pojawiają się nazwy TabPage), TabControl wywołuje odpowiednie zdarzenie.If there is at least one TabPage in the collection, and the user interacts with the tab control's header (where the TabPage names appear), the TabControl raises the appropriate event. Jeśli jednak interakcja użytkownika znajduje się w obszarze klienta strony karty, TabPage wywołuje odpowiednie zdarzenie.However, if the user interaction is within the client area of the tab page, the TabPage raises the appropriate event.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Uwagi dotyczące dziedziczeniaNotes to inheritors

Dziedziczenie z poziomu standardowej kontrolki Windows Forms i zmiana wartości StandardClick lub StandardDoubleClick ControlStyles na true może spowodować nieoczekiwane zachowanie lub nie wpływać na nie, jeśli formant nie obsługuje zdarzeń Click lub DoubleClick.Inheriting from a standard Windows Forms control and changing the StandardClick or StandardDoubleClick values of ControlStyles to true can cause unexpected behavior or have no effect at all if the control does not support the Click or DoubleClick events.

Poniższa tabela zawiera listę Windows Forms formantów i zdarzenia (Click lub DoubleClick) wywoływane w odpowiedzi na określoną akcję myszy.The following table lists Windows Forms controls and which event (Click or DoubleClick) is raised in response to the mouse action specified.

KontrolaControl Kliknięcie lewym przyciskiem myszyLeft Mouse Click Lewy dwukrotne kliknięcieLeft Mouse Double Click Prawy przycisk myszyRight Mouse Click Prawy przycisk dwukrotnego kliknięciaRight Mouse Double Click Środkowy przycisk myszyMiddle Mouse Click Środkowy prawy przycisk myszyMiddle Mouse Double Click XButton1 kliknięcie myszyXButton1 Mouse Click XButton1 dwukrotne kliknięcie myszyXButton1 Mouse Double-Click XButton2 kliknięcie myszyXButton2 Mouse Click XButton2 dwukrotne kliknięcie myszyXButton2 Mouse Double-Click
MonthCalendar, DateTimePicker, HScrollBar, VScrollBarMonthCalendar, DateTimePicker, HScrollBar, VScrollBar braknone braknone braknone braknone braknone braknone braknone braknone braknone braknone
Button, CheckBox, RichTextBox, RadioButtonButton, CheckBox, RichTextBox, RadioButton Kliknij pozycjęClick Kliknij przycisk, kliknijClick, Click braknone braknone braknone braknone braknone braknone braknone braknone
ListBox, CheckedListBox, ComboBoxListBox, CheckedListBox, ComboBox Kliknij pozycjęClick Kliknij, kliknięcieClick, DoubleClick braknone braknone braknone braknone braknone braknone braknone braknone
TextBox, DomainUpDown, NumericUpDownTextBox, DomainUpDown, NumericUpDown Kliknij pozycjęClick Kliknij, kliknięcieClick, DoubleClick braknone braknone braknone braknone braknone braknone braknone braknone
* TreeView, * ListView* TreeView, * ListView Kliknij pozycjęClick Kliknij, kliknięcieClick, DoubleClick Kliknij pozycjęClick Kliknij, kliknięcieClick, DoubleClick braknone braknone braknone braknone braknone braknone
ProgressBar, TrackBarProgressBar, TrackBar Kliknij pozycjęClick Kliknij przycisk, kliknijClick, Click Kliknij pozycjęClick Kliknij przycisk, kliknijClick, Click Kliknij pozycjęClick Kliknij przycisk, kliknijClick, Click Kliknij pozycjęClick Kliknij przycisk, kliknijClick, Click Kliknij pozycjęClick Kliknij przycisk, kliknijClick, Click
Form, DataGrid, Label, LinkLabel, Panel, GroupBox, PictureBox, Splitter, StatusBar, ToolBar, TabPage, ** TabControlForm, DataGrid, Label, LinkLabel, Panel, GroupBox, PictureBox, Splitter, StatusBar, ToolBar, TabPage, ** TabControl Kliknij pozycjęClick Kliknij, kliknięcieClick, DoubleClick Kliknij pozycjęClick Kliknij, kliknięcieClick, DoubleClick Kliknij pozycjęClick Kliknij, kliknięcieClick, DoubleClick Kliknij pozycjęClick Kliknij, kliknięcieClick, DoubleClick Kliknij pozycjęClick Kliknij, kliknięcieClick, DoubleClick

* wskaźnik myszy musi znajdować się nad obiektem podrzędnym (TreeNode lub ListViewItem).* The mouse pointer must be over a child object (TreeNode or ListViewItem).

* * TabControl musi mieć co najmniej jeden TabPage w swojej kolekcji TabPages.** The TabControl must have at least one TabPage in its TabPages collection.

Dotyczy

Zobacz też