Control.InitLayout Metoda

Definicja

Wywoływana po dodaniu kontrolki do innego kontenera.Called after the control has been added to another container.

protected:
 virtual void InitLayout();
protected virtual void InitLayout ();
abstract member InitLayout : unit -> unit
override this.InitLayout : unit -> unit
Protected Overridable Sub InitLayout ()

Uwagi

InitLayoutMetoda jest wywoływana natychmiast po dodaniu kontrolki do kontenera.The InitLayout method is called immediately after adding a control to a container. InitLayoutMetoda umożliwia formantowi zainicjowanie stanu układu na podstawie jego kontenera.The InitLayout method enables a control to initialize its layout state based on its container. Na przykład zwykle stosuje się kotwicę i dokowanie do kontrolki w InitLayout metodzie.For example, you would typically apply anchoring and docking to the control in the InitLayout method.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania InitLayout() w klasie pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby InitLayout() formant był wyświetlany poprawnie.When overriding InitLayout() in a derived class, be sure to call the base class's InitLayout() method so that the control is displayed correctly.

Dotyczy

Zobacz też