Control.KeyPress Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy znak.Occurs when a character. klawisz Backspace lub Backspace jest wciśnięty, gdy kontrolka ma fokus.space or backspace key is pressed while the control has focus.

public:
 event System::Windows::Forms::KeyPressEventHandler ^ KeyPress;
public event System.Windows.Forms.KeyPressEventHandler KeyPress;
member this.KeyPress : System.Windows.Forms.KeyPressEventHandler 
Public Custom Event KeyPress As KeyPressEventHandler 

Typ zdarzenia

KeyPressEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu używa zdarzenia, KeyPress Aby zapobiec wprowadzaniu formantu przez znaki.The following code example uses the KeyPress event to prevent characters from entering the control.

  // Boolean flag used to determine when a character other than a number is entered.
private:
  bool nonNumberEntered;

  // Handle the KeyDown event to determine the type of character entered into the control.
  void textBox1_KeyDown( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::KeyEventArgs^ e )
  {
   // Initialize the flag to false.
   nonNumberEntered = false;

   // Determine whether the keystroke is a number from the top of the keyboard.
   if ( e->KeyCode < Keys::D0 || e->KeyCode > Keys::D9 )
   {
     // Determine whether the keystroke is a number from the keypad.
     if ( e->KeyCode < Keys::NumPad0 || e->KeyCode > Keys::NumPad9 )
     {
      // Determine whether the keystroke is a backspace.
      if ( e->KeyCode != Keys::Back )
      {
        // A non-numerical keystroke was pressed.
        // Set the flag to true and evaluate in KeyPress event.
        nonNumberEntered = true;
      }
     }
   }
   //If shift key was pressed, it's not a number.
   if (Control::ModifierKeys == Keys::Shift) {
     nonNumberEntered = true;
   }
  }

  // This event occurs after the KeyDown event and can be used to prevent
  // characters from entering the control.
  void textBox1_KeyPress( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::KeyPressEventArgs^ e )
  {
   // Check for the flag being set in the KeyDown event.
   if ( nonNumberEntered == true )
   {     // Stop the character from being entered into the control since it is non-numerical.
     e->Handled = true;
   }
  }
// Boolean flag used to determine when a character other than a number is entered.
private bool nonNumberEntered = false;

// Handle the KeyDown event to determine the type of character entered into the control.
private void textBox1_KeyDown(object sender, System.Windows.Forms.KeyEventArgs e)
{
  // Initialize the flag to false.
  nonNumberEntered = false;

  // Determine whether the keystroke is a number from the top of the keyboard.
  if (e.KeyCode < Keys.D0 || e.KeyCode > Keys.D9)
  {
    // Determine whether the keystroke is a number from the keypad.
    if (e.KeyCode < Keys.NumPad0 || e.KeyCode > Keys.NumPad9)
    {
      // Determine whether the keystroke is a backspace.
      if(e.KeyCode != Keys.Back)
      {
        // A non-numerical keystroke was pressed.
        // Set the flag to true and evaluate in KeyPress event.
        nonNumberEntered = true;
      }
    }
  }
  //If shift key was pressed, it's not a number.
  if (Control.ModifierKeys == Keys.Shift) {
    nonNumberEntered = true;
  }
}

// This event occurs after the KeyDown event and can be used to prevent
// characters from entering the control.
private void textBox1_KeyPress(object sender, System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e)
{
  // Check for the flag being set in the KeyDown event.
  if (nonNumberEntered == true)
  {
    // Stop the character from being entered into the control since it is non-numerical.
    e.Handled = true;
  }
}

 ' Boolean flag used to determine when a character other than a number is entered.
 Private nonNumberEntered As Boolean = False


 ' Handle the KeyDown event to determine the type of character entered into the control.
 Private Sub textBox1_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) _
   Handles textBox1.KeyDown
   ' Initialize the flag to false.
   nonNumberEntered = False
  
   ' Determine whether the keystroke is a number from the top of the keyboard.
   If e.KeyCode < Keys.D0 OrElse e.KeyCode > Keys.D9 Then
     ' Determine whether the keystroke is a number from the keypad.
     If e.KeyCode < Keys.NumPad0 OrElse e.KeyCode > Keys.NumPad9 Then
       ' Determine whether the keystroke is a backspace.
       If e.KeyCode <> Keys.Back Then
         ' A non-numerical keystroke was pressed. 
         ' Set the flag to true and evaluate in KeyPress event.
         nonNumberEntered = True
       End If
     End If
   End If
   'If shift key was pressed, it's not a number.
   If Control.ModifierKeys = Keys.Shift Then
     nonNumberEntered = true
   End If
 End Sub


 ' This event occurs after the KeyDown event and can be used 
 ' to prevent characters from entering the control.
 Private Sub textBox1_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) _
   Handles textBox1.KeyPress
   ' Check for the flag being set in the KeyDown event.
   If nonNumberEntered = True Then
     ' Stop the character from being entered into the control since it is non-numerical.
     e.Handled = True
   End If
 End Sub

Poniższy przykład kodu demonstruje porządek wzrostu KeyDown KeyUp i KeyPress zdarzeń, a także sposoby rejestrowania na nich programów obsługi zdarzeń.The following code example demonstrates the order of rising the KeyDown, KeyUp and KeyPress events, also how to register event handlers on them.

public partial class Form2 : Form
{
  public Form2()
  {
    InitializeComponent();
    textBox2.Multiline = true;
    textBox2.ScrollBars = ScrollBars.Both;

    //Setup events that listens on keypress
    textBox1.KeyDown += TextBox1_KeyDown;
    textBox1.KeyPress += TextBox1_KeyPress;
    textBox1.KeyUp += TextBox1_KeyUp;
  }

  // Handle the KeyUp event to print the type of character entered into the control.
  private void TextBox1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
  {
    textBox2.AppendText( $"KeyUp code: {e.KeyCode}, value: {e.KeyValue}, modifiers: {e.Modifiers}" + "\r\n");
  }

  // Handle the KeyPress event to print the type of character entered into the control.
  private void TextBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
  {
    textBox2.AppendText( $"KeyPress keychar: {e.KeyChar}" + "\r\n");
  }

  // Handle the KeyDown event to print the type of character entered into the control.
  private void TextBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
  {
    textBox2.AppendText( $"KeyDown code: {e.KeyCode}, value: {e.KeyValue}, modifiers: {e.Modifiers}" + "\r\n");
  }
}
Public Class Form2

  ' Handle the KeyDown event to print the type of character entered into the control.
  Private Sub TextBox1_KeyDown(sender As Object, e As KeyEventArgs) Handles TextBox1.KeyDown
    TextBox2.AppendText($"KeyDown code: {e.KeyCode}, value: {e.KeyValue}, modifiers: {e.Modifiers}" + vbCrLf)
  End Sub

  ' Handle the KeyPress event to print the type of character entered into the control.
  Private Sub TextBox1_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs) Handles TextBox1.KeyPress
    TextBox2.AppendText($"KeyPress keychar: {e.KeyChar}" + vbCrLf)
  End Sub

  ' Handle the KeyUp event to print the type of character entered into the control.
  Private Sub TextBox1_KeyUp(sender As Object, e As KeyEventArgs) Handles TextBox1.KeyUp
    TextBox2.AppendText($"KeyUp code: {e.KeyCode}, value: {e.KeyValue}, modifiers: {e.Modifiers}" + vbCrLf)
  End Sub

End Class

Uwagi

Zdarzenia klawiszy zachodzą w następującej kolejności:Key events occur in the following order:

 1. KeyDown

 2. KeyPress

 3. KeyUp

KeyPressZdarzenie nie jest wywoływane przez klucze nieznakowe inne niż spacja i Backspace, jednak klucze niebędące znakami powodują wystąpienie KeyDown KeyUp zdarzeń i.The KeyPress event is not raised by non-character keys other than space and backspace; however, the non-character keys do raise the KeyDown and KeyUp events.

Użyj KeyChar właściwości, aby próbkować naciśnięcia klawiszy w czasie wykonywania i wykorzystać lub zmodyfikować podzestaw wspólnych naciśnięć klawiszy.Use the KeyChar property to sample keystrokes at run time and to consume or modify a subset of common keystrokes.

Aby obsłużyć zdarzenia klawiatury tylko na poziomie formularza i nie umożliwić innym kontrolkom odbierania zdarzeń klawiatury, należy ustawić KeyPressEventArgs.Handled Właściwość w KeyPress metodzie obsługi zdarzeń w formularzu na true .To handle keyboard events only at the form level and not enable other controls to receive keyboard events, set the KeyPressEventArgs.Handled property in your form's KeyPress event-handling method to true.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też