Control.Location Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia współrzędne górnego lewego rogu kontrolki względem lewego górnego rogu jego kontenera.Gets or sets the coordinates of the upper-left corner of the control relative to the upper-left corner of its container.

public:
 property System::Drawing::Point Location { System::Drawing::Point get(); void set(System::Drawing::Point value); };
public System.Drawing.Point Location { get; set; }
member this.Location : System.Drawing.Point with get, set
Public Property Location As Point

Wartość właściwości

Point

PointReprezentuje lewy górny róg kontrolki względem lewego górnego rogu jego kontenera.The Point that represents the upper-left corner of the control relative to the upper-left corner of its container.

Przykłady

Poniższy przykład kodu tworzy GroupBox i ustawia niektóre z jego wspólnych właściwości.The following code example creates a GroupBox and sets some of its common properties. Przykład tworzy TextBox i ustawia jego wartość Location w polu grupy.The example creates a TextBox and sets its Location within the group box. Następnie ustawia Text Właściwość pola Grupa i zadokuje pole grupy w górnej części formularza.Next, it sets the Text property of the group box, and docks the group box to the top of the form. W końcu wyłącza pole grupy przez ustawienie Enabled właściwości na false , która powoduje wyłączenie wszystkich kontrolek zawartych w polu grupy.Lastly, it disables the group box by setting the Enabled property to false, which causes all controls contained within the group box to be disabled.

  // Add a GroupBox to a form and set some of its common properties.
private:
  void AddMyGroupBox()
  {
   // Create a GroupBox and add a TextBox to it.
   GroupBox^ groupBox1 = gcnew GroupBox;
   TextBox^ textBox1 = gcnew TextBox;
   textBox1->Location = Point(15,15);
   groupBox1->Controls->Add( textBox1 );

   // Set the Text and Dock properties of the GroupBox.
   groupBox1->Text = "MyGroupBox";
   groupBox1->Dock = DockStyle::Top;

   // Disable the GroupBox (which disables all its child controls)
   groupBox1->Enabled = false;

   // Add the Groupbox to the form.
   this->Controls->Add( groupBox1 );
  }
// Add a GroupBox to a form and set some of its common properties.
private void AddMyGroupBox()
{
  // Create a GroupBox and add a TextBox to it.
  GroupBox groupBox1 = new GroupBox();
  TextBox textBox1 = new TextBox();
  textBox1.Location = new Point(15, 15);
  groupBox1.Controls.Add(textBox1);

  // Set the Text and Dock properties of the GroupBox.
  groupBox1.Text = "MyGroupBox";
  groupBox1.Dock = DockStyle.Top;

  // Disable the GroupBox (which disables all its child controls)
  groupBox1.Enabled = false;

  // Add the Groupbox to the form.
  this.Controls.Add(groupBox1);
}
' Add a GroupBox to a form and set some of its common properties.
Private Sub AddMyGroupBox()
  ' Create a GroupBox and add a TextBox to it.
  Dim groupBox1 As New GroupBox()
  Dim textBox1 As New TextBox()
  textBox1.Location = New Point(15, 15)
  groupBox1.Controls.Add(textBox1)
  
  ' Set the Text and Dock properties of the GroupBox.
  groupBox1.Text = "MyGroupBox"
  groupBox1.Dock = DockStyle.Top
  
  ' Disable the GroupBox (which disables all its child controls)
  groupBox1.Enabled = False
  
  ' Add the Groupbox to the form.
  Me.Controls.Add(groupBox1)
End Sub

Uwagi

Ponieważ Point Klasa jest typem wartości ( Structure w Visual Basic struct w języku Visual C#), jest zwracana przez wartość, co oznacza, że dostęp do właściwości zwraca kopię lewego górnego rogu kontrolki.Because the Point class is a value type (Structure in Visual Basic, struct in Visual C#), it is returned by value, meaning accessing the property returns a copy of the upper-left point of the control. Dlatego dostosowanie X lub Y właściwości Point zwracanej z tej właściwości nie wpłynie na Left Right Top wartości właściwości,,, lub Bottom .So, adjusting the X or Y properties of the Point returned from this property will not affect the Left, Right, Top, or Bottom property values of the control. Aby dostosować te właściwości, ustaw każdą pojedynczą wartość właściwości lub ustaw Location Właściwość na nową Point .To adjust these properties set each property value individually, or set the Location property with a new Point.

Jeśli Control jest Form , Location wartość właściwości reprezentuje lewy górny róg Form współrzędnej ekranu.If the Control is a Form, the Location property value represents the upper-left corner of the Form in screen coordinates.

Dotyczy

Zobacz też