Control.SetStyle(ControlStyles, Boolean) Metoda

Definicja

Ustawia określoną flagę ControlStyles na true lub false.Sets a specified ControlStyles flag to either true or false.

protected:
 void SetStyle(System::Windows::Forms::ControlStyles flag, bool value);
protected void SetStyle (System.Windows.Forms.ControlStyles flag, bool value);
member this.SetStyle : System.Windows.Forms.ControlStyles * bool -> unit
Protected Sub SetStyle (flag As ControlStyles, value As Boolean)

Parametry

flag
ControlStyles

ControlStyles bit do ustawienia.The ControlStyles bit to set.

value
Boolean

true zastosować określonego stylu do kontrolki; w przeciwnym razie false.true to apply the specified style to the control; otherwise, false.

Przykłady

Poniższy przykład kodu włącza buforowanie podwójne na Form i aktualizuje style, aby odzwierciedlić zmiany.The following code example enables double-buffering on a Form and updates the styles to reflect the changes.

public:
  void EnableDoubleBuffering()
  {
   // Set the value of the double-buffering style bits to true.
   this->SetStyle( static_cast<ControlStyles>(ControlStyles::DoubleBuffer | ControlStyles::UserPaint | ControlStyles::AllPaintingInWmPaint), true );
   this->UpdateStyles();
  }
public void EnableDoubleBuffering()
{
  // Set the value of the double-buffering style bits to true.
  this.SetStyle(ControlStyles.DoubleBuffer | 
   ControlStyles.UserPaint | 
   ControlStyles.AllPaintingInWmPaint,
   true);
  this.UpdateStyles();
}
Public Sub EnableDoubleBuffering()
  ' Set the value of the double-buffering style bits to true.
  Me.SetStyle(ControlStyles.DoubleBuffer _
   Or ControlStyles.UserPaint _
   Or ControlStyles.AllPaintingInWmPaint, _
   True)
  Me.UpdateStyles()
End Sub

Uwagi

Flagi bitów stylu formantu są używane do kategoryzacji obsługiwanego zachowania.Control style bit flags are used to categorize supported behavior. Kontrolka może włączyć styl przez wywołanie metody SetStyle i przekazanie do odpowiedniej ControlStyles bitowej (lub bitów) i wartości logicznej, aby ustawić bity.A control can enable a style by calling the SetStyle method and passing in the appropriate ControlStyles bit (or bits) and the Boolean value to set the bit(s) to. Aby określić wartość przypisaną do określonego ControlStyles bitowego, użyj metody GetStyle i przekaż element członkowski ControlStyles do obliczenia.To determine the value assigned to a specified ControlStyles bit, use the GetStyle method and pass in the ControlStyles member to evaluate.

Przestroga

Ustawienie bitów stylu kontrolki może znacząco zmienić zachowanie formantu.Setting the control style bits can substantially change the behavior of the control. Zapoznaj się z dokumentacją wyliczeniową ControlStyles, aby zrozumieć skutki zmiany bitów stylu formantu przed wywołaniem metody SetStyle.Review the ControlStyles enumeration documentation to understand the effects of changing the control style bits before calling the SetStyle method.

Dotyczy

Zobacz też