DataGridViewCell.OnKeyDown(KeyEventArgs, Int32) Metoda

Definicja

Wywołuje się, gdy zostanie naciśnięty klawisz znaku, gdy fokus znajduje się w komórce.Called when a character key is pressed while the focus is on a cell.

protected:
 virtual void OnKeyDown(System::Windows::Forms::KeyEventArgs ^ e, int rowIndex);
protected virtual void OnKeyDown (System.Windows.Forms.KeyEventArgs e, int rowIndex);
abstract member OnKeyDown : System.Windows.Forms.KeyEventArgs * int -> unit
override this.OnKeyDown : System.Windows.Forms.KeyEventArgs * int -> unit
Protected Overridable Sub OnKeyDown (e As KeyEventArgs, rowIndex As Integer)

Parametry

e
KeyEventArgs

KeyEventArgs, który zawiera dane zdarzenia.A KeyEventArgs that contains the event data.

rowIndex
Int32

Indeks wiersza nadrzędnego komórki.The index of the cell's parent row.

Uwagi

Ta metoda jest podobna do metody Control.OnKeyDown.This method is similar to the Control.OnKeyDown method. Jest on wywoływany w tych samych okolicznościach, w których zgłaszane jest zdarzenie KeyDown, ale w rzeczywistości nie wywołuje zdarzenia.It is called in the same circumstances in which a KeyDown event is raised, but it does not actually raise the event.

Dotyczy

Zobacz też