DataGridViewCell.OnKeyUp(KeyEventArgs, Int32) Metoda

Definicja

Wywołuje się, gdy klucz znaku jest wydawany, gdy fokus znajduje się w komórce.Called when a character key is released while the focus is on a cell.

protected:
 virtual void OnKeyUp(System::Windows::Forms::KeyEventArgs ^ e, int rowIndex);
protected virtual void OnKeyUp (System.Windows.Forms.KeyEventArgs e, int rowIndex);
abstract member OnKeyUp : System.Windows.Forms.KeyEventArgs * int -> unit
override this.OnKeyUp : System.Windows.Forms.KeyEventArgs * int -> unit
Protected Overridable Sub OnKeyUp (e As KeyEventArgs, rowIndex As Integer)

Parametry

e
KeyEventArgs

KeyEventArgs, który zawiera dane zdarzenia.A KeyEventArgs that contains the event data.

rowIndex
Int32

Indeks wiersza nadrzędnego komórki.The index of the cell's parent row.

Uwagi

Ta metoda jest podobna do metody Control.OnKeyUp.This method is similar to the Control.OnKeyUp method. Jest on wywoływany w tych samych okolicznościach, w których zgłaszane jest zdarzenie KeyUp, ale w rzeczywistości nie wywołuje zdarzenia.It is called in the same circumstances in which a KeyUp event is raised, but it does not actually raise the event.

Dotyczy

Zobacz też