ListBox.EndUpdate Metoda

Definicja

Wznawia malowanie ListBox kontrolki po zakończeniu rysowania przez BeginUpdate() metodę.Resumes painting the ListBox control after painting is suspended by the BeginUpdate() method.

public:
 void EndUpdate();
public void EndUpdate ();
member this.EndUpdate : unit -> unit
Public Sub EndUpdate ()

Przykłady

Poniższy przykład kodu używa BeginUpdate EndUpdate metod i podczas dodawania 5000 elementów do ListBox .The following code example uses the BeginUpdate and EndUpdate methods while adding five thousand items to a ListBox. Ten przykład wymaga, aby ListBox kontrolka o nazwie listBox1 została dodana do a Form i że ta metoda jest umieszczana w formularzu i wywoływana z niej.This example requires that a ListBox control, named listBox1, has been added to a Form and that this method is placed within the form and called from it.

void AddToMyListBox()
{
  // Stop the ListBox from drawing while items are added.
  listBox1->BeginUpdate();

  // Loop through and add five thousand new items.
  for ( int x = 1; x < 5000; x++ )
  {
   listBox1->Items->Add( String::Format( "Item {0}", x ) );
  }
  listBox1->EndUpdate();
}
public void AddToMyListBox()
{
  // Stop the ListBox from drawing while items are added.
  listBox1.BeginUpdate();

  // Loop through and add five thousand new items.
  for(int x = 1; x < 5000; x++)
  {
   listBox1.Items.Add("Item " + x.ToString());  
  }
  // End the update process and force a repaint of the ListBox.
  listBox1.EndUpdate();
}

Public Sub AddToMyListBox()
  ' Stop the ListBox from drawing while items are added.
  listBox1.BeginUpdate()
    
  ' Loop through and add five thousand new items.
  Dim x As Integer
  For x = 1 To 4999
    listBox1.Items.Add("Item " & x.ToString())
  Next x
  ' End the update process and force a repaint of the ListBox.
  listBox1.EndUpdate()
End Sub

Uwagi

Preferowanym sposobem dodawania elementów do elementu ListBox jest użycie AddRange metody ListBox.ObjectCollection klasy (za pomocą Items właściwości ListBox ).The preferred way to add items to the ListBox is to use the AddRange method of the ListBox.ObjectCollection class (through the Items property of the ListBox). Dzięki temu można dodać do listy tablicę elementów.This enables you to add an array of items to the list at one time. Jeśli jednak chcesz dodać elementy pojedynczo przy użyciu Add metody ListBox.ObjectCollection klasy, możesz użyć BeginUpdate metody, aby zapobiec odświeżeniu formantu za ListBox każdym razem, gdy element zostanie dodany do listy.However, if you want to add items one at a time using the Add method of the ListBox.ObjectCollection class, you can use the BeginUpdate method to prevent the control from repainting the ListBox each time an item is added to the list. Po zakończeniu zadania dodawania elementów do listy Wywołaj EndUpdate metodę, aby umożliwić ListBox odświeżenie.Once you have completed the task of adding items to the list, call the EndUpdate method to enable the ListBox to repaint. W ten sposób Dodawanie elementów może uniemożliwić migotanie rysowania ListBox po dodaniu dużej liczby elementów do listy.This way of adding items can prevent flickered drawing of the ListBox when a large number of items are being added to the list.

Dotyczy

Zobacz też