ListBox.SelectedObjectCollection.ICollection.SyncRoot Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SyncRoot.For a description of this member, see SyncRoot.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
System.Collections.ICollection.SyncRoot
 ReadOnly Property SyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Wartość właściwości

Obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu z listą podstawową.An object that can be used to synchronize access to the underlying list.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie ListBox.SelectedObjectCollection jest rzutowane na interfejs ICollection.It can be used only when the ListBox.SelectedObjectCollection instance is cast to an ICollection interface.

Dotyczy