ListBox.SelectedObjectCollection.IList.Add(Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, Add(Object)Zobacz.For a description of this member, see Add(Object).

 virtual int System.Collections.IList.Add(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Add;
int IList.Add (object value);
Function Add (value As Object) As Integer Implements IList.Add

Parametry

value
Object

Obiekt, który ma zostać dodany do kolekcji.The object to add to the collection.

Zwraca

Pozycja, w której obiekt został wstawiony.The position into which the object was inserted.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, ListBox.SelectedObjectCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the ListBox.SelectedObjectCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy