ListBox.SelectedObjectCollection.IList.Insert(Int32, Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, Insert(Int32, Object)Zobacz.For a description of this member, see Insert(Int32, Object).

 virtual void System.Collections.IList.Insert(int index, System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Insert;
void IList.Insert (int index, object value);
Sub Insert (index As Integer, value As Object) Implements IList.Insert

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera), w którym obiekt powinien zostać wstawiony.The zero-based index at which the object should be inserted.

value
Object

Obiekt, który ma zostać wstawiony ListBox.SelectedObjectCollectiondo.The object to insert into the ListBox.SelectedObjectCollection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, ListBox.SelectedObjectCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the ListBox.SelectedObjectCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy