ListView.ListViewItemSorter Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia funkcję porównującą sortowanie dla kontrolki.Gets or sets the sorting comparer for the control.

public:
 property System::Collections::IComparer ^ ListViewItemSorter { System::Collections::IComparer ^ get(); void set(System::Collections::IComparer ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Collections.IComparer ListViewItemSorter { get; set; }
member this.ListViewItemSorter : System.Collections.IComparer with get, set
Public Property ListViewItemSorter As IComparer

Wartość właściwości

IComparer, która reprezentuje moduł porównujący sortowania dla kontrolki.An IComparer that represents the sorting comparer for the control.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu tworzy formularz, który zawiera kontrolkę ListView, która ręcznie sortuje elementy po kliknięciu kolumny w kontrolce ListView.The following code example creates a form that contains a ListView control that manually sorts items when a column in the ListView control is clicked. W przykładzie zdefiniowano klasę o nazwie ListViewItemComparer implementującej interfejs System.Collections.IComparer, który wykonuje porównanie ListViewItem.The example defines a class called ListViewItemComparer that implements the System.Collections.IComparer interface that performs the ListViewItem comparison. Przykład tworzy wystąpienie ListViewItemComparer i używa go do ustawiania właściwości ListViewItemSorter kontrolki ListView.The example creates an instance of ListViewItemComparer and uses it to set the ListViewItemSorter property of the ListView control. Wywołanie metody Sort w programie obsługi zdarzeń ColumnClick używa metod zdefiniowanych w ListViewItemComparer do wykonywania sortowania elementów na podstawie klikniętej kolumny.The Sort method call in the ColumnClick event handler uses the methods defined in ListViewItemComparer to perform the sort of items, based on the column that is clicked.

#using <System.dll>
#using <System.Drawing.dll>
#using <System.Windows.Forms.dll>

using namespace System;
using namespace System::Windows::Forms;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Collections;

// Implements the manual sorting of items by columns.
ref class ListViewItemComparer: public IComparer
{
private:
  int col;

public:
  ListViewItemComparer()
  {
   col = 0;
  }

  ListViewItemComparer( int column )
  {
   col = column;
  }

  virtual int Compare( Object^ x, Object^ y )
  {
   return String::Compare( (dynamic_cast<ListViewItem^>(x))->SubItems[ col ]->Text,
               (dynamic_cast<ListViewItem^>(y))->SubItems[ col ]->Text );
  }
};

public ref class ListViewSortForm: public Form
{
private:
  ListView^ listView1;

public:
  ListViewSortForm()
  {
   // Create ListView items to add to the control.
   array<String^>^temp0 = {"Banana","a","b","c"};
   ListViewItem^ listViewItem1 = gcnew ListViewItem( temp0,-1,Color::Empty,Color::Yellow,nullptr );
   array<String^>^temp1 = {"Cherry","v","g","t"};
   ListViewItem^ listViewItem2 = gcnew ListViewItem( temp1,-1,Color::Empty,Color::Red,
         gcnew System::Drawing::Font( "Microsoft Sans Serif",8.25F,FontStyle::Regular,GraphicsUnit::Point,0 ) );
   array<String^>^temp2 = {"Apple","h","j","n"};
   ListViewItem^ listViewItem3 = gcnew ListViewItem( temp2,-1,Color::Empty,Color::Lime,nullptr );
   array<String^>^temp3 = {"Pear","y","u","i"};
   ListViewItem^ listViewItem4 = gcnew ListViewItem( temp3,-1,Color::Empty,Color::FromArgb( 192, 128, 156 ),nullptr );

   //Initialize the ListView control and add columns to it.
   this->listView1 = gcnew ListView;

   // Set the initial sorting type for the ListView.
   this->listView1->Sorting = SortOrder::None;

   // Disable automatic sorting to enable manual sorting.
   this->listView1->View = View::Details;

   // Add columns and set their text.
   this->listView1->Columns->Add( gcnew ColumnHeader );
   this->listView1->Columns[ 0 ]->Text = "Column 1";
   this->listView1->Columns[ 0 ]->Width = 100;
   listView1->Columns->Add( gcnew ColumnHeader );
   listView1->Columns[ 1 ]->Text = "Column 2";
   listView1->Columns->Add( gcnew ColumnHeader );
   listView1->Columns[ 2 ]->Text = "Column 3";
   listView1->Columns->Add( gcnew ColumnHeader );
   listView1->Columns[ 3 ]->Text = "Column 4";

   // Suspend control logic until form is done configuring form.
   this->SuspendLayout();

   // Add Items to the ListView control.
   array<ListViewItem^>^temp4 = {listViewItem1,listViewItem2,listViewItem3,listViewItem4};
   this->listView1->Items->AddRange( temp4 );

   // Set the location and size of the ListView control.
   this->listView1->Location = Point(10,10);
   this->listView1->Name = "listView1";
   this->listView1->Size = System::Drawing::Size( 300, 100 );
   this->listView1->TabIndex = 0;

   // Enable editing of the items in the ListView.
   this->listView1->LabelEdit = true;

   // Connect the ListView::ColumnClick event to the ColumnClick event handler.
   this->listView1->ColumnClick += gcnew ColumnClickEventHandler( this, &ListViewSortForm::ColumnClick );

   // Initialize the form.
   this->ClientSize = System::Drawing::Size( 400, 400 );
   array<Control^>^temp5 = {this->listView1};
   this->Controls->AddRange( temp5 );
   this->Name = "ListViewSortForm";
   this->Text = "Sorted ListView Control";

   // Resume lay[Out] of* the form.
   this->ResumeLayout( false );
  }

private:

  // ColumnClick event handler.
  void ColumnClick( Object^ /*o*/, ColumnClickEventArgs^ e )
  {
   // Set the ListViewItemSorter property to a new ListViewItemComparer 
   // object. Setting this property immediately sorts the 
   // ListView using the ListViewItemComparer object.
   this->listView1->ListViewItemSorter = gcnew ListViewItemComparer( e->Column );
  }
};

[System::STAThreadAttribute]
int main()
{
  Application::Run( gcnew ListViewSortForm );
}
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;
using System.Collections;

namespace ListViewSortFormNamespace
{

  public class ListViewSortForm : Form
  {
    private ListView listView1;
    
    public ListViewSortForm()
    {
      // Create ListView items to add to the control.
      ListViewItem listViewItem1 = new ListViewItem(new string[] {"Banana","a","b","c"}, -1, Color.Empty, Color.Yellow, null);
      ListViewItem listViewItem2 = new ListViewItem(new string[] {"Cherry","v","g","t"}, -1, Color.Empty, Color.Red, new Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(0))));
      ListViewItem listViewItem3 = new ListViewItem(new string[] {"Apple","h","j","n"}, -1, Color.Empty, Color.Lime, null);
      ListViewItem listViewItem4 = new ListViewItem(new string[] {"Pear","y","u","i"}, -1, Color.Empty, Color.FromArgb(((System.Byte)(192)), ((System.Byte)(128)), ((System.Byte)(156))), null);
   
      //Initialize the ListView control and add columns to it.
      this.listView1 = new ListView();

      // Set the initial sorting type for the ListView.
      this.listView1.Sorting = SortOrder.None;
      // Disable automatic sorting to enable manual sorting.
      this.listView1.View = View.Details;
      // Add columns and set their text.
      this.listView1.Columns.Add(new ColumnHeader());
      this.listView1.Columns[0].Text = "Column 1";
      this.listView1.Columns[0].Width = 100;
      listView1.Columns.Add(new ColumnHeader());
      listView1.Columns[1].Text = "Column 2";
      listView1.Columns.Add(new ColumnHeader());
      listView1.Columns[2].Text = "Column 3";
      listView1.Columns.Add(new ColumnHeader());
      listView1.Columns[3].Text = "Column 4";
      // Suspend control logic until form is done configuring form.
      this.SuspendLayout();
      // Add Items to the ListView control.
      this.listView1.Items.AddRange(new ListViewItem[] {listViewItem1,
        listViewItem2,
        listViewItem3,
        listViewItem4});
      // Set the location and size of the ListView control.
      this.listView1.Location = new Point(10, 10);
      this.listView1.Name = "listView1";
      this.listView1.Size = new Size(300, 100);
      this.listView1.TabIndex = 0;
      // Enable editing of the items in the ListView.
      this.listView1.LabelEdit = true;
      // Connect the ListView.ColumnClick event to the ColumnClick event handler.
      this.listView1.ColumnClick += new ColumnClickEventHandler(ColumnClick);
      
      // Initialize the form.
      this.ClientSize = new Size(400, 400);
      this.Controls.AddRange(new Control[] {this.listView1});
      this.Name = "ListViewSortForm";
      this.Text = "Sorted ListView Control";
      // Resume layout of the form.
      this.ResumeLayout(false);
    }

    // ColumnClick event handler.
    private void ColumnClick(object o, ColumnClickEventArgs e)
    {
      // Set the ListViewItemSorter property to a new ListViewItemComparer 
      // object. Setting this property immediately sorts the 
      // ListView using the ListViewItemComparer object.
      this.listView1.ListViewItemSorter = new ListViewItemComparer(e.Column);
    }

    [System.STAThreadAttribute()]
    public static void Main()
    {
      Application.Run(new ListViewSortForm());
    }

  }

  // Implements the manual sorting of items by columns.
  class ListViewItemComparer : IComparer
  {
    private int col;
    public ListViewItemComparer()
    {
      col = 0;
    }
    public ListViewItemComparer(int column)
    {
      col = column;
    }
    public int Compare(object x, object y)
    {
      return String.Compare(((ListViewItem)x).SubItems[col].Text, ((ListViewItem)y).SubItems[col].Text);
    }
  }

}
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Drawing
Imports System.Collections


Namespace ListViewSortFormNamespace

  Public Class ListViewSortForm
    Inherits Form

    Private listView1 As ListView

    Public Sub New()
      ' Create ListView items to add to the control.
      Dim listViewItem1 As New ListViewItem(New String() {"Banana", "a", "b", "c"}, -1, Color.Empty, Color.Yellow, Nothing)
      Dim listViewItem2 As New ListViewItem(New String() {"Cherry", "v", "g", "t"}, -1, Color.Empty, Color.Red, New Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, CType(0, System.Byte)))
      Dim listViewItem3 As New ListViewItem(New String() {"Apple", "h", "j", "n"}, -1, Color.Empty, Color.Lime, Nothing)
      Dim listViewItem4 As New ListViewItem(New String() {"Pear", "y", "u", "i"}, -1, Color.Empty, Color.FromArgb(CType(192, System.Byte), CType(128, System.Byte), CType(156, System.Byte)), Nothing)

      'Initialize the ListView control and add columns to it.
      Me.listView1 = New ListView

      ' Set the initial sorting type for the ListView.
      Me.listView1.Sorting = SortOrder.None
      ' Disable automatic sorting to enable manual sorting.
      Me.listView1.View = View.Details
      ' Add columns and set their text.
      Me.listView1.Columns.Add(New ColumnHeader)
      Me.listView1.Columns(0).Text = "Column 1"
      Me.listView1.Columns(0).Width = 100
      listView1.Columns.Add(New ColumnHeader)
      listView1.Columns(1).Text = "Column 2"
      listView1.Columns.Add(New ColumnHeader)
      listView1.Columns(2).Text = "Column 3"
      listView1.Columns.Add(New ColumnHeader)
      listView1.Columns(3).Text = "Column 4"
      ' Suspend control logic until form is done configuring form.
      Me.SuspendLayout()
      ' Add Items to the ListView control.
      Me.listView1.Items.AddRange(New ListViewItem() {listViewItem1, listViewItem2, listViewItem3, listViewItem4})
      ' Set the location and size of the ListView control.
      Me.listView1.Location = New Point(10, 10)
      Me.listView1.Name = "listView1"
      Me.listView1.Size = New Size(300, 100)
      Me.listView1.TabIndex = 0
      ' Enable editing of the items in the ListView.
      Me.listView1.LabelEdit = True
      ' Connect the ListView.ColumnClick event to the ColumnClick event handler.
      AddHandler Me.listView1.ColumnClick, AddressOf ColumnClick

      ' Initialize the form.
      Me.ClientSize = New Size(400, 400)
      Me.Controls.AddRange(New Control() {Me.listView1})
      Me.Name = "ListViewSortForm"
      Me.Text = "Sorted ListView Control"
      ' Resume layout of the form.
      Me.ResumeLayout(False)
    End Sub


    ' ColumnClick event handler.
    Private Sub ColumnClick(ByVal o As Object, ByVal e As ColumnClickEventArgs)
      ' Set the ListViewItemSorter property to a new ListViewItemComparer 
      ' object. Setting this property immediately sorts the 
      ' ListView using the ListViewItemComparer object.
      Me.listView1.ListViewItemSorter = New ListViewItemComparer(e.Column)
    End Sub

  End Class

  ' Implements the manual sorting of items by columns.
  Class ListViewItemComparer
    Implements IComparer

    Private col As Integer

    Public Sub New()
      col = 0
    End Sub

    Public Sub New(ByVal column As Integer)
      col = column
    End Sub

    Public Function Compare(ByVal x As Object, ByVal y As Object) As Integer _
      Implements IComparer.Compare
      Return [String].Compare(CType(x, ListViewItem).SubItems(col).Text, CType(y, ListViewItem).SubItems(col).Text)
    End Function
  End Class
End Namespace

Uwagi

Właściwość ListViewItemSorter umożliwia określenie obiektu, który wykonuje sortowanie elementów w kontrolce ListView, gdy metoda Sort jest wywoływana lub gdy elementy są dodawane do listy.The ListViewItemSorter property allows you to specify the object that performs the sorting of items in a ListView control when the Sort method is called or when items are added to the list. Należy zauważyć, że elementy nie są sortowane automatycznie po zmianie tekstu etykiety.Note that items are not sorted automatically when their label text changes.

Określony obiekt musi być wystąpieniem klasy implementującej interfejs IComparer, który ma jedną metodę o nazwie Comparer.Compare.The specified object must be an instance of a class that implements the IComparer interface, which has a single method called Comparer.Compare.

Ta właściwość służy do zapewnienia niestandardowego sortowania, na przykład po kliknięciu nagłówka kolumny w widoku szczegółów.You can use this property to provide custom sorting, for example, when a column header is clicked in the details view. W tym celu należy utworzyć klasę, która implementuje interfejs IComparer i udostępnia konstruktora, który akceptuje indeks kolumny, według której ma zostać wykonane sortowanie.To do this, create a class that implements the IComparer interface and provides a constructor that accepts the index of a column to sort by. Następnie można zaimplementować procedurę obsługi dla zdarzenia ColumnClick, które tworzy wystąpienie tej klasy przy użyciu indeksu klikniętej kolumny.You can then implement a handler for the ColumnClick event that creates an instance of this class using the index of the clicked column. Po ustawieniu właściwości ListViewItemSorter na nowe wystąpienie, formant ListView jest automatycznie sortowany przy użyciu określonego obiektu.When you set the ListViewItemSorter property to the new instance, the ListView control is automatically sorted using the specified object. Kolejne wywołania metody Sort używają tego samego obiektu.Subsequent calls to the Sort method use the same object.

Uwaga

Po ustawieniu wartości właściwości ListViewItemSorter Metoda Sort jest wywoływana automatycznie.When you set the value of the ListViewItemSorter property, the Sort method is called automatically.

Dotyczy

Zobacz też